Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1439. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice, stran 4564.

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) ter 14. člena Akta o določitvi metodologije za določitev tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega sistema (Uradni list RS, št. 74/05) in predhodnega soglasja Občinskega sveta Občine Jesenice, sklep št. 442 z dne 26. 2. 2009, izdaja Jeko-In, javno komunalno podjetje d.o.o. Jesenice, kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote za občino Jesenice
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
S tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (v nadaljnjem besedilu: Tarifni sistem) se določajo osnovni tarifni elementi za obračun toplotne oskrbe, ki jo Javno komunalno podjetje Jeko-In d.o.o. Jesenice, Sektor oskrbe z energijo (v nadaljnjem besedilu: distributer) zagotavlja svojim odjemalcem.
2. člen
(namen)
S tarifnim sistemom se določajo načela in kriteriji za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem učinkovite rabe toplotne energije in razpoložljive toplotne moči proizvodnih virov ter ogrevnega sistema, zanesljive oskrbe odjemalcev toplotne energije s toploto ustrezne kakovosti, varstva okolja, varstva potrošnikov, zagotavljanja racionalnega razvoja energetskega sistema ter racionalno koriščenje distribucijskih naprav in objektov.
3. člen
(veljavnost tarifnega sistema in obveščanje odjemalcev)
(1) Tarifni sistem velja za vse tarifne odjemalce toplote na območju Občine Jesenice.
(2) Ob podpisu pogodbe o dobavi in odjemu toplote, distributer odjemalcu brezplačno izroči natisnjen izvod Tarifnega sistema.
4. člen
(pojmi in definicije)
V tem Tarifnem sistemu imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople vode katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote dobavlja toplotno energijo po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– merilna naprava:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnih zahtevah distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor ali sporazum med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– tarifna postavka je v denarni vrednosti izraženi element tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju;
– tarifna skupina je skupina odjemalcev toplote, za katere veljajo enake tarifne postavke;
– topla sanitarna voda je hladna pitna voda iz javnega vodovodnega omrežja, ki se v toplotni postaji ali hišni toplotni postaji ogreje na temperaturo 55 °C (±5 °C), za potrebe zagotavljanja termične dezinfekcije pa občasno na temperaturo 65 °C;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in stroškom overjanja merilnih naprav toplotne energije, ki so v lasti ali v upravljanju distributerja, skladno s predpisi na področju merilne tehnike.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
5. člen
(tarifni elementi)
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– obračunska oziroma priključna moč v kW,
– dobavljena količina toplotne energije v MWh,
– dobavljena količina tople sanitarne vode v m3,
– nestandardne storitve.
6. člen
(tarifne postavke)
(1) Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto priključne oziroma obračunske moči v EUR/kW,
– cena za enoto dobavljene količine toplotne energije v EUR/MWh,
– cena za enoto dobavljene količine tople sanitarne vode v EUR/ m3,
– števnina v EUR/m2 ogrevane površine,
– cena za nestandardne storitve s strani distributerja potrjenem in javno objavljenem ceniku v ali cena določena s pogodbo oziroma sporazumom o opravljanju nestandardne storitve med distributerjem in odjemalcem v EUR/a.
(2) Cena za enoto obračunske toplotne moči in cena za enoto dobavljene količine toplote se oblikujeta v skladu s predpisom, ki določa oblikovanje cen proizvodnje tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike.
7. člen
(standardne in nestandardne storitve v ceni enote obračunske moči)
(1) Standardne storitve distributerja toplote, ki so vključene v ceno za enoto obračunske moči, so:
– stroški meritve toplote in obračun po glavnih merilnikih toplotne energije v skladu s predpisi,
– stroški obračuna po posameznih odjemalcih toplote oziroma po posameznih odjemnih mestih po vnaprej dogovorjenem razdelilniku stroškov.
(2) Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske moči, so nestandardne storitve in jih distributer toplote lahko ponudi na podlagi naročila in dogovora z odjemalcem toplote.
(3) Storitev se obračuna skladno z veljavnim cenikom, ki je stroškovno naravnan in je javno dostopen vsem odjemalcem toplote.
III. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV TOPLOTE V TARIFNE SKUPINE
8. člen
(razvrstitev odjemalcev v tarifne skupine)
Odjemalci toplote so glede na vrsto odjema razdeljeni v naslednje tarifne skupine:
– I. tarifna skupina – stanovanjski odjem, sem spadajo: stanovanja v eno ali večstanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavbah,
– II. tarifna skupina – ustanove, sem spadajo: stavbe javnih zavodov katerih ustanovitelj je lokalna skupnost ali država, stavbe, ki so po predpisih uvrščene med stavbe javnega pomena,
– III. tarifna skupina – ostali odjem, sem spadajo: poslovni prostori in industrija ter ostali odjem, ki ni naveden kot stanovanjski odjem ali ustanove.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
9. člen
(obračun dobave toplote odjemalcem)
(1) Obračun dobave toplote se pri posameznem odjemalcu naredi z razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino z:
– obračunom priključne moči po veljavni ceni na enoto,
– obračunom dobavljenih količin toplotne energije po veljavni ceni na enoto,
– obračunom števnine na enoto,
– obračunom nestandardnih storitev.
(2) Števnina zajema periodične stroške vzdrževanja, overjanja in zamenjave dotrajanih merilnih naprav na odjemnem mestu in se zaračunava mesečno tako, da se stroške porazdeli na m2 ogrevane površine.
10. člen
(obračun toplote več odjemalcev preko skupnega odjemnega mesta)
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava v skladu z dogovorjenim razdelilnikom stroškov oziroma v skladu z določbami Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Uradni list RS, št. 52/05) ter Energetskega zakona.
11. člen
(način plačila obračunane toplote)
(1) Količina dobavljene toplotne energije se obračuna na podlagi mesečnih odčitkov obračunske merilne naprave za posamezni objekt.
(2) Odjemalci plačujejo toploto na podlagi izdanih računov:
– mesečno po porabi, ali
– mesečno akontativno za ogrevalno sezono, kjer se višina akontacije določi vnaprej in spremeni enkrat v obračunskem obdobju na podlagi poračuna ogrevalne sezone. V tem primeru morata dobavitelj in odjemalec obvezno skleniti pisni sporazum o delitvi stroškov in obračunu porabe toplotne energije.
12. člen
(plačevanje priključne moči in števnine)
Priključna moč in števnina sta letni strošek, ki se plačuje po dvajastinah enakomerno skozi vse leto. Ceno priključne moči in števnine sprejme pristojni organ Občine Jesenice.
13. člen
(rok plačila in zamudne obresti)
(1) Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto in ostale storitve v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, položnice ali drugega veljavnega dokumenta.
(2) Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu distributer toplote zaračunava zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva poravnave obveznosti.
14. člen
(plačilo električne energije)
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje, ki je v lasti odjemalca, plača odjemalec distributerju električne energije.
15. člen
(reklamacije)
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja distributer toplote na podlagi Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 32/09) oziroma po posebni dobavni pogodbi z odjemalcem, sprejema distributer toplote samo v pisni obliki v 8 dneh po prejemu računa. Pripombe ali ugovor k prejetemu računu ne odložijo plačila računa za nesporni del.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(uporaba Tarifnega sistema)
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena in nova razmerja dobave in odjema toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v občini Jesenice.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Tarifni sistem začne veljati 25. aprila 2009.
Št. 0/01-AK-18/2009
Jesenice, dne 26. februarja 2009
EVA 2009-2111-0210
Jeko-In d.o.o. Jesenice
Direktor
Aleksander Kupljenik l.r.