Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1438. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice, stran 4558.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) ter 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega sistema (Uradni list RS, št. 74/05) in predhodnega soglasja Občinskega sveta Občine Jesenice, sklep št. 440 z dne 26. 2. 2009, izdaja Jeko-In, javno komunalno podjetje, d.o.o. Jesenice, kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote za občino Jesenice
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) urejajo odnose med distributerjem toplote Javnim komunalnim podjetjem Jeko-In d.o.o. Jesenice (v nadaljnjem besedilu: distributer), investitorji ali odjemalci na področju oskrbe s toplotno energijo iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice. Določila teh Splošnih pogojev veljajo za distributerja, investitorje in vse odjemalce toplotne energije, ne glede na to, ali so sklenili medsebojno pogodbo ali ne.
2. člen
(namen)
Splošni pogoji urejajo odnos med distributerjem toplote in odjemalcem toplote na način, ki omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije toplote.
3. člen
(veljavnost splošnih pogojev in obveščanje odjemalcev)
(1) Ti Splošni pogoji veljajo za vse odjemalce toplote na območju Občine Jesenice.
(2) Ob podpisu pogodbe o dobavi in odjemu toplote, distributer odjemalcu brezplačno izroči natisnjen izvod Splošnih pogojev.
4. člen
(pojmi in definicije)
Pojmi in oznake, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo sledeče pomene:
– distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople vode, vroče vode ali pare, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– glavni vod je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna toplotna postaja je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave so inštalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo – zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne vode idr.;
– investitor je pravna ali fizična oseba;
– merilna naprava:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– merilno mesto je mesto, kjer je nameščen merilnik porabe toplotne energije, vodomer tople sanitarne vode ali vodomer hladne vode;
– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo ali paro po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnih zahtevah distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključna postaja je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe tople sanitarne vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli tehnična ali tehnološka sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe obratovalnih parametrov pri delovanju ogrevalnih naprav;
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer toplote pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in stroškom overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi;
– sanitarna topla voda je hladna pitna voda iz javnega vodovodnega omrežja, ki se v toplotni postaji ali hišni toplotni postaji ogreje na temperaturo 55 °C (± 5 °C), za potrebe zagotavljanja termične dezinfekcije pa občasno na temperaturo 65 °C;
– toplotna postaja je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
– upravljanje pomeni vzdrževanje in obnavljanje energetskih naprav.
II. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
5. člen
(energetske naprave v upravljanju in uporabi)
Energetske naprave v upravljanju distributerja toplote so:
– distribucijsko omrežje toplotne energije,
– toplotne postaje, ki so s pogodbo prenešene v uporabo in upravljanje na distributerja,
– merilniki toplotne energije, vodomeri tople sanitarne vode in vodomeri hladne vode, ki so s pogodbo preneseni v uporabo in upravljanje na distributerja toplote.
6. člen
(pogoji za prevzem objektov in naprav)
(1) Investitor ali odjemalec mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v uporabo in upravljanje distributerju s pogodbo.
(2) Za prevzem objektov in naprav v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– objekti morajo imeti vso potrebno upravno in projektno dokumentacijo in urejena lastninska razmerja,
– postopek prevzema mora biti izveden zapisniško,
– prevzem potrdi organ upravljanja distributerja.
III. NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE
7. člen
(energetske naprave odjemalca)
Energetske naprave odjemalca so:
– priključni vod, če le-ta ni bil s pogodbo prenesen v uporabo in upravljanje na distributerja,
– merilne naprave na industrijskem odjemu,
– toplotna postaja, če le-ta ni bila pogodbeno prenesena v uporabo in upravljanje distributerju,
– interna toplotna inštalacija in naprave,
– delilniki stroškov toplotne energije in tople sanitarne vode.
8. člen
(pogoji)
(1) Odjemalčeve toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih pogojev in po določilih Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote.
(2) Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na distribucijsko omrežje le s soglasjem in v navzočnosti pooblaščene osebe distributerja toplote, investitorja ali odjemalca. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo obračunske toplotne moči.
(3) Za vsako spremembo odjemalčevih naprav, katere posledica so obratovalne spremembe ali sprememba obračunske moči, mora investitor ali odjemalec predhodno pridobiti soglasje distributerja toplote.
9. člen
(nadzor)
Distributer toplote nadzoruje gradnjo priključnega voda in toplotne postaje, nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov, izdanih projektnih pogojev ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko omrežje toplotne energije in drugih veljavnih predpisih na področju energetike.
IV. VZDRŽEVANJE NAPRAV
10. člen
(vzdrževanje naprav za distribucijo toplote)
Naprave za distribucijo toplote, ki so pogodbeno prenesene v uporabo in upravljanje distributerju toplote vzdržuje distributer; stroški rednega in investicijskega vzdrževanja so vkalkulirani v ceni priključne moči.
11. člen
(vzdrževanje distribucijskih naprav, ki niso v upravljanju distributerja)
(1) Vzdrževanje priključnega voda, toplotne postaje, hišne toplotne postaje, ki niso pogodbeno prenesene v uporabo in upravljanje distributerju lahko opravlja distributer toplote le na osnovi sklenjene letne vzdrževalne pogodbe ali pisnega naročila odjemalca.
(2) Pogodbeno ali naročeno vzdrževanje odjemalčevih toplotnih naprav obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja toplotnih naprav,
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– nastavljanje regulacije naprav,
– čiščenje prostora toplotne postaje,
– redni remont toplotne postaje,
– odpravo okvare in zamenjavo elementov priključnega voda, toplotne postaje,
– registracijo napak v delovanju s predlogom ukrepov za njihovo odpravo.
12. člen
(redni pregledi merilnih naprav)
(1) Redne preglede, popravila, zamenjave, odčitavanja in metrološka overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu z veljavnimi predpisi opravlja distributer toplote ali od njega pooblaščena oseba.
(2) Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena plača odjemalec s števnino.
13. člen
(delilniki stroškov toplote in STV)
Delilnike stroškov toplotne energije in sanitarne tople vode distributer lahko vzdržuje samo v primeru sklenitve posebnega sporazuma z odjemalcem.
V. IZDAJA SOGLASIJ
14. člen
(obračunska moč)
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti svoje toplotne naprave na distribucijsko omrežje ali spremeniti obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje. Obračunsko moč je mogoče spremeniti enkrat letno, pri čemer je vlogo za spremembo potrebno vložiti do konca meseca avgusta za prihodnje obdobje. Vloga za spremembo obračunske moči se vloži na naslov distributerja toplote in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni organ distributerja. Tveganja za spremembe obračunske moči prevzema odjemalec toplote.
15. člen
(projektni pogoji in soglasja)
(1) Distributer izdaja smernice in mnenja na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne pogoje in soglasja po predpisih o graditvi objektov.
(2) Distributer izda projektne pogoje in soglasja na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih zahtevanih dokumentov, navedenih v nadaljevanju:
a) projektni pogoji
Zahtevani priloženi dokumenti:
– idejna zasnova s situacijo umestitve objekta v prostor,
– osnovni podatki o predvidenemu objektu,
– ocena priključne toplotne moči objekta,
b) soglasja
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
– projekt za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav in priključnega voda,
c) soglasja za priključitev obstoječih objektov na distribucijsko omrežje:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekt za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav in priključnega voda.
16. člen
(izdaja pisne odločbe)
Distributer mora investitorju ali odjemalcu v zakonsko predpisanih rokih izdati pisne odločbe iz prejšnjega člena:
– če je vloga za izdajo projektnih pogojev ali soglasja k projektnim rešitvam usklajena s temi Splošnimi pogoji in Sistemskimi obratovalnimi navodili,
– če so izpolnjene vse zahteve iz izdanih projektnih pogojev in soglasja,
– če to dopuščajo zmogljivosti distribucijskega omrežja ter ekonomičnost dobave toplote,
– če ima poravnane vse zapadle obveznosti do distributerja.
17. člen
(veljavnost izdanega soglasja)
Izdano pisno soglasje velja najdlje dve leti od izdaje do izvedbe oziroma do pridobitve gradbenega dovoljenja. Če distributer izdajo soglasja zavrne, mora v odločbi navesti vzroke zavrnitve.
VI. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN TOPLOTNE POSTAJE
18. člen
(izgradnja priključnega voda in toplotne postaje)
(1) V projektnih pogojih tehnično-tehnološke in sprejemljive načine, lego energetskih vodov in toplotne postaje določi distributer toplote skladno z določili vsakokratno veljavnih Energetskih zasnov občine Jesenice, Sistemskih obratovalnih navodil in ekonomičnosti dobave toplote.
(2) Strošek izgradnje priključnega voda in toplotne postaje pri novogradnjah se ureja s komunalnim prispevkom.
(3) Za že zgrajene objekte nosi strošek izgradnje priključnega voda distributer, strošek izgradnje toplotne postaje pa odjemalec, ki s pogodbo prenese toplotne naprave v upravljanje in vzdrževanje distributerju.
(4) Strošek priključitve posamezne enote v že zgrajeni večstanovanjski stavbi, ki je že priključena na vročevodni sistem, se obračuna po dejanskih stroških distributerja.
VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
19. člen
(priklop na distribucijsko omrežje)
(1) Distributer toplote priključi odjemalčeve naprave na distribucijsko omrežje, po tem ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih projektnih pogojev oziroma izdanega soglasja ter zahteve iz Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote in drugih veljavnih predpisov na področju energetike.
(2) Distributer s priključitvijo odjemalčevih naprav na svoje omrežje ne prevzema poroštva za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in ne odpravlja napak na njih, če ne delujejo pravilno.
VIII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
20. člen
(dobava toplotne energije)
(1) Distributer toplote začne dobavljati toploto po tem, ko je sklenjena ustrezna pogodba o dobavi toplote z investitorjem oziroma odjemalcem v skladu s temi Splošnimi pogoji, Tarifnim sistemom in Sistemskimi obratovalnimi navodili. V primeru, da je na eno odjemno mesto priključenih več odjemalcev, le ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo za zastopanje v pravnem prometu.
(2) Obvezna sestavina pogodbe o dobavi toplote je tudi ustrezen, nediskriminatoren in potrjen razdelilnik stroškov od vseh odjemalcev toplote, ki mora biti v skladu z veljavnim Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci.
(3) Interna delitev stroškov za toploto posameznim odjemalcem ni obveznost distributerja.
(4) Distributer toplote in investitor ali odjemalec potrdita začetek dobave toplote ali spremembo odjemalčevih energetskih naprav z zapisnikom. V zapisniku o začetku dobave toplote mora biti poleg ostalega navedena priključna in obračunska toplotna moč ter popisano stanje merilnih naprav.
(5) Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na napravo distributerja toplote ali odjemalčeve toplotne naprave, ni možno skleniti pogodbe iz prvega odstavka tega člena se na podlagi pisnega naročila investitorja lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav – gradbeno ogrevanje. Poskusno obratovanje oziroma gradbeno ogrevanje lahko traja največ eno leto od dneva prejema pisnega naročila investitorja. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastala kakršnakoli neposredna ali posredna škoda na napravah distributerja.
IX. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
21. člen
(pogodba o dobavi toplote)
(1) Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer in odjemalec oziroma investitor v pisni obliki.
(2) Pogodba je sklenjena, ko jo odjemalec/investitor podpiše in jo izroči distributerju toplote.
(3) Pogodba o dobavi toplote je praviloma sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer toplote in odjemalec ne dogovorita drugače.
(4) V večstanovanjskih stavbah se pogodba sklene s pooblaščenim predstavnikom odjemalcev.
(5) Kolikor pogodba ni sklenjena v pisni obliki, če odjemalec ne podpiše ali ne vrne podpisane pogodbe distributerju, pa kljub temu prične z odjemom toplote se šteje, da je pogodba sklenjena z dnem začetka dobave in koriščenja toplote.
(6) Pogodba o dobavi toplote velja in zavezuje tako distributerja, kot investitorja/odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca ni izkazana količina dobavljene toplote.
(7) Če želi odjemalec po prenehanju pogodbe ponovno začeti z odjemom toplote, mora izvesti vse zahtevane postopke, kot pri prvi priključitvi na energetsko omrežje.
(8) Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– obračunsko toplotno moč,
– uvrstitev v tarifno skupino,
– cene na dan sklenitve pogodbe, način obračuna in delitev stroškov, če je odjemno mesto skupno za več odjemalcev,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh Splošnih pogojev, Sistemskih obratovalnih navodil ali Tarifnega sistema.
22. člen
(odstop od pogodbe o dobavi toplote)
(1) Odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi toplote samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
(2) Odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč v primerih:
– zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega odjemalca toplote na skupnem odjemnem mestu in
– zahteve po odstopu od pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec toplote želel ogrevati, pa je na podlagi posebnega kogentnega predpisa določen obvezen način ogrevanja.
(3) Če odjemalec odpove dobavo toplote, je odjemalec dolžan plačati ob morebitni ponovni priključitvi pred potekom enega leta vse fiksne stroške za vse mesece prekinitve dobave toplote, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno, v 15 dneh in enkratnem znesku ter vse stroške ponovne priključitve na distribucijsko omrežje toplote.
23. člen
(odpovedni rok zaradi spremembe Splošnih pogojev)
V primeru, da odjemalec zaradi sprememb teh Splošnih pogojev na želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko odstopi od pogodbe z odpovednim rokom 45 dni od datuma sprejema teh Splošnih pogojev.
24. člen
(statusne in druge spremembe odjemalca)
(1) Odjemalec mora distributerja pisno in v 15-dnevnem roku obvestiti o vseh statusnih in ostalih spremembah, ki vplivajo na pogodbeno razmerje med distributerjem in odjemalcem.
(2) V primeru sprememb, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem je dolžan odjemalec poravnati vse obveznosti do distributerja, vključno za mesec, v katerem je javil spremembo.
(3) V primeru spremembe odjemalca, prevzame dosedanji odjemalec obveznosti plačevanja dobavljene toplote ter drugih stroškov tako dolgo, dokler ni na predpisan način distributerja obvestil o nastalih spremembah.
(4) V primeru spremembe odjemalca je dolžan dosedanji odjemalec o tem obvestiti distributerja.
(5) Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– podatke o zaposlitvi,
– število oseb v gospodinjstvu,
– davčno številko.
(6) Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike sledeče podatke:
– naziv firme,
– naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta,
– številko transakcijskega računa in banke, pri kateri je odprt,
– izpisek iz sodnega registra ali iz davčnega urada,
– davčno številko.
(7) V primeru oddaje nepremičnine v najem lahko odjemalec pisno pooblasti najemnika za plačevanje stroškov ogrevanja. V primeru, da najemnik ne poravna stroškov distributerju je odjemalec (lastnik) subsidiarno-nadomestno odgovoren za plačilo neporavnanih obveznosti. Do prejema obvestila o spremembah je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec.
25. člen
(oblika pogodbe)
Pogodbe o dobavi toplote so praviloma tipske pogodbe.
X. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH MESTIH
26. člen
(razdelilnik porabe toplote)
(1) Pooblaščenec odjemalcev skupnega odjemnega mesta predloži distributerju toplote razdelilnik stroškov toplotne energije in tople sanitarne vode, sprejet na način, kot ga določa veljavna zakonodaja.
(2) Na osnovi razdelilnika stroškov toplotne energije in tople sanitarne vode se določijo deleži stroškov za porabljeno toploto, za posamezna odjemna mesta. Vsota vseh deležev mora znašati 100 odstotkov.
(3) Če pooblaščenec odjemalcev dobavitelju ne predloži razdelilnika stroškov toplotne energije in tople sanitarne vode za posamezno obračunsko mesto, obračuna distributer posameznim odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih iz preteklega obračunskega obdobja.
27. člen
(odpoved pogodbe skupnega odjemnega mesta)
(1) Odjemalci skupnega odjemnega mesta lahko odpovedo pogodbo o dobavi toplote samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
(2) Odpoved pogodbe velja le, če pogodbo pisno odpovedo vsi odjemalci na skupnem odjemnem mestu.
(3) Odpoved pogodbe ni možna v primeru, ko se več objektov oskrbuje s toploto iz ene toplotne postaje.
(4) Zahteva po odstopu od pogodb ni mogoča tudi v primeru odpovedi vseh odjemalcev skupnega odjemnega mesta, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalci toplote iz skupnega odjemnega mesta želeli ogrevati na drug način, pa je na podlagi posebnega lokalnega ali državnega akta določen obvezen način daljinskega ogrevanja.
XI. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
28. člen
(čas dobave toplote)
(1) Distributer toplote zagotavlja na odjemnem mestu toploto v času ogrevalne sezone, toploto za sanitarno toplo vodo pa vse dni v letu, razen če stopijo v veljavo členi 29, 49 in 50 teh Splošnih pogojev.
(2) Ogrevalna sezona se obračunsko začne 1. julija, dejansko pa po 1. oktobru, ko je zunanja temperatura zraka na ustreznem merilnem mestu na Jesenicah v dveh zaporednih dneh ob 21. uri +12 stopinj Celzija ali manj, konča pa se po 15. maju, ko zunanja temperatura v dveh zaporednih dneh ob 21. uri prekorači +12 stopinj Celzija.
(3) Odstopanja od začetka dejanske ogrevalne sezone so možna v primeru, ko uporabnik poda distributerju pisno zahtevo po predčasnem začetku ali končanju ogrevanja.
29. člen
(izjeme v dobavi toplote)
(1) Če se v skladu s Strategijo razvoja daljinskega ogrevanja v Občini Jesenice pogoji za dobavo toplote toliko spremenijo, da so potrebne tehnično-tehnološke spremembe, predelave ali zamenjave na distribucijskih napravah in/ali odjemalčevih energetskih napravah, poravna vse stroške, ki nastanejo na distribucijskih napravah distributer, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih napravah.
(2) Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na distribucijskih napravah, mu distributer ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje ali pa distributer opravi delo na odjemalčeve stroške.
XII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN IN KVALITETE DOBAVLJENE TOPLOTE
30. člen
(ugotavljanje količin porabljene toplote)
Dobavljene količine toplote se ugotavljajo na podlagi mesečnih odčitkov porabljene toplote na merilnih napravah.
31. člen
(odčitanje podatkov)
Podatke z merilnih naprav na odjemnem mestu odčita pooblaščena oseba distributerja, razen če se odjemalec in distributer ne dogovorita drugače.
32. člen
(dostop do merilnih naprav)
(1) Odjemalec mora distributerju omogočiti dostop do merilnih naprav na odjemnem mestu zaradi odčitavanja in nadziranja stanja naprav, predpisanega z zakoni in podzakonskimi akti.
(2) Če distributer zaradi razlogov, ki so na strani odjemalca, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi obvestila distributerja pisno sporočiti pravilni odčitek v zahtevanem času in na način, kakor to s pisnim obvestilom določi distributer.
(3) Če odjemalec pisno ne sporoči odčitka merilnih naprav ali na ponovni pisni poziv distributerja ne omogoči dostopa do merilne naprave na odjemnem mestu, mu distributer za obračunski mesec obračuna dobavljene količine toplote skladno z določili 36. člena teh Splošnih pogojev ter stroške tretjega in vseh nadaljnjih poskusov odčitavanja in nadziranja stanja merilnih naprav. Poračun dejanske porabe toplote se izvrši takoj naslednji mesec, ko distributer pridobi odčitek iz merilne naprave po zadnji veljavni ceni.
33. člen
(preverjanje točnosti merilnih naprav)
(1) Distributer in odjemalec imata poleg rednih pregledov pravico in dolžnost preverjati točnost merilnih naprav. Če so pri kontrolnem pregledu ugotovljena nedopustna odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preizkusa distributer, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
(2) Če preizkus merilnih naprav pokaže večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava v okvari, dobavljena količina toplote pa se za obdobje od ugotovitve okvare do odprave okvare merilne naprave obračuna skladno z določili 36. člena teh splošnih pogojev.
34. člen
(okvara merilne naprave)
Če očitni znaki kažejo, da je merilna naprava na odjemnem mestu v okvari, se dobavljeno količino toplote obračuna skladno z določili 36. člena teh splošnih pogojev.
35. člen
(sprememba obračunske moči)
(1) Sprememba obračunske moči ni možna, razmer v primerih:
– če se spremeni oziroma posodobi postrojenje v v toplotni postaji objekta,
– če se v ali na objektu izvedejo ukrepi, ki zmanjšajo – povečajo porabo energije ob hkratni posodobitvi postrojenja toplotne postaje.
(2) Če je pri zahtevi odjemalca, zaradi spremembe obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec, razen v primerih iz druge alineje prvega odstavka tega člena.
36. člen
(izračun porabe toplote pri okvarjenem merilniku)
V primeru, ko je merilnik za toplotno energijo v okvari ali ga ni mogoče iz kakršnegakoli vzroka odčitati, se opravi obračun za obračunsko obdobje z upoštevanjem povprečnih dnevnih zunanjih temperatur zraka, po postopku:
Q = Q(h) x K x Y x Fk
Pri tem oznake pomenijo:
Q … dobavljena količina toplotne energije v (MWh)
Q(h) … obračunska moč toplotnih naprav za ogrevanje in klimatizacijo prostorov (W, kW, MW)
K … ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z obračunsko toplotno močjo v obračunskem obdobju
Y … faktor odjema toplote:
– za dobavo toplote, ko so odjemalčeve toplotne naprave prevzete v redno obratovanje in je uporabno dovoljenje izdano, znaša 1,0;
– za dobavo toplote v času poskusnega obratovanja, ko odjemalčeve toplotne naprave niso prevzete v redno obratovanje in ni izdano uporabno dovoljenje, znaša 1,3;
– za neupravičen odjem toplote, znaša 2;
Fk … faktor korekcijski (MWh, GJ). Izračunamo ga tako, da za zadnja tri primerljiva obračunska obdobja, ko je merilnik deloval, primerjamo razliko med dejansko porabo toplotne energije in izračunom po splošnih pogojih z upoštevanjem povprečnih dnevnih zunanjih temperatur zraka.
           t(n) – t(zsr.)
   K = 24 x Z x ------------------
          t(np) – t(z min)
Pri tem oznake pomenijo:
Z      število ogrevalnih dni v obračunskem obdobju
t(n)    normirana temperatura prostorov pri odjemalcu
      (20 °C),
t(np)    projektna temperatura prostorov pri odjemalcu
      (20 °C),
t(zsr.)   srednja zunanja dnevna temperatura zraka,
      merjena na meteorološki postaji distributerja
      glede na 15-letno povprečje,
t(z min)  računska minimalna zunanja temperatura (–19 °C).
37. člen
(obračun STV ob okvarjenem vodomeru)
(1) V primeru, da je vodomer za toplo sanitarno vodo v okvari ali ga iz kakršnegakoli vzroka ni možno odčitati, se obračuna pavšalna poraba tople vode. Podlaga za obračun je povprečna poraba tople vode v preteklem obračunskem obdobju, ko je vodomer deloval.
(2) V primeru priprave tople sanitarne vode, ko je vodomer za hladno vodo (ki je nameščen pred akumulatorjem) v okvari ali ga iz kakršnegakoli vzroka ni možno odčitati, se obračuna pavšalna poraba tople vode. Podlaga za obračun je povprečna poraba tople vode v preteklem obračunskem obdobju, ko je vodomer deloval.
38. člen
(pavšal za obračun STV)
V primeru, ko ni vgrajenega vodomera za merjenje porabe tople sanitarne vode, je obračun količine po iztočnih mestih – pavšalu:
– veliko iztočno mesto (VIM) 10 m3 (tuš in kopalna kad, pomivalno korito, pomivalni, pralni stroj …),
– malo iztočno mesto (MIM) 2 m3 (umivalnik …).
39. člen
(izračun porabe toplote pri posredni meritvi STV)
Količina dobavljene toplote pri posredni meritvi tople sanitarne vode (izmerjena količina z vodomerom v m3) se izračuna po enačbi:
Q = 2 x V x (T(tv) – 10)
Pri tem oznake pomenijo:
Q    toplotna energija za pripravo tople sanitarne vode
    v (kWh),
V    količina vode v (m3),
T(tv)  srednja temperatura tople sanitarne vode v
    (55 °C + – 5 °C).
40. člen
(kvaliteta toplote in STV)
Kvaliteta dobavljene toplotne energije in tople sanitarne vode se lahko ugotavlja na osnovah meritev in registracij: temperaturnih režimov in toplote dovedenega ogrevalnega medija (vode) na odjemnem mestu pri odjemalcu.
XIII. REKLAMACIJA
41. člen
(način reklamacije)
(1) Kvaliteto dobavljene toplotne energije in tople sanitarne vode (temperaturni režim in toploto dovedenega ogrevalnega medija) na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec, oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih.
(2) Reklamacijo je potrebno podati distributerju v pisni obliki. Ustne reklamacije se ne upoštevajo razen, če so nujne in zahtevajo takojšnje ukrepanje, morajo pa biti prvi naslednji dan potrjene tudi v pisni obliki.
42. člen
(primer večje napake)
Kolikor je na podlagi ustrezno podane reklamacije ugotovljena napaka, ki se ne da odpraviti v najkrajšem možnem času (do 24 ur) mora distributer posredovati odjemalcu ali pooblaščencu odjemalcev pisni odgovor o rešitvi reklamacije najkasneje v treh dneh od prejema pisne reklamacije.
43. člen
(odgovor na pisne reklamacije)
O pisnih reklamacijah odloča distributer tako, da odjemalca pisno obvesti o svojem stališču do prejete reklamacije, njegovih že storjenih ukrepih in predlogih za ustrezno razrešitev reklamacije.
XIV. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTE
44. člen
(odjem brez soglasja distributerja)
Če odjemalec odjema toploto brez soglasja distributerja ali če namerno vpliva na merilne naprave na odjemnem mestu v škodo distributerja, je distributer upravičen za obdobje ugotovljenega neupravičenega odjema zaračunati porabljeno toploto skladno z določili 36. člena teh Splošnih pogojev.
45. člen
(ugotavljanje časa neupravičenega odjema)
Če časa trajanja neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za čas 12 mesecev.
46. člen
(plačilo stroškov in škode)
Odjemalec mora distributerju toplote plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
47. člen
(neupravičen odjem v večstanovanjski stavbi)
(1) Če odjemalec priključi svoje naprave brez vednosti distributerja na sistem ogrevanja v stavbi, ki je že priključen na distribucijsko mrežo, lahko distributer sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali dejansko ugotovljen.
(2) Distributer v takem primeru odjemalcu obračuna novo toplotno moč, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti preko pooblaščenca o dodatni priključitvi in povečanju obračunske toplotne moči zaradi ureditve razdelilnika stroškov in spremembe pogodbenega razmerja.
XV. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
48. člen
(pogoji za prekinitev dobave toplote)
(1) Distributer prekine dobavo toplote in tople sanitarne vode po poprejšnjem obvestilu (dopis in sredstva javnega obveščanja):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj na distribucijskem omrežju,
– zaradi razširitve distribucijskega omrežja.
(2) Distributer prekine dobavo toplote in tople sanitarne vode po poprejšnjem opominu:
– če odjemalec poškoduje svoje ali distributerjeve naprave tako, da je ogroženo delovanje distribucijske mreže in če moti dobavo toplote in tople sanitarne vode drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje ustrezno svojih toplotnih naprav tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje, varno obratovanje, oziroma ustrezno dobavo,
– če odjemalec ne omogoči distributerju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez distributerjevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote in tople sanitarne vode na odjemnem mestu in ne poravna drugih obveznosti do distributerja več kot dva meseca zapored ali štiri mesece v enem letu. V opominu pred prekinitvijo oskrbe (razen v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč) se odjemalcu ponudi še petnajst dnevni rok, v katerem mora poravnati vse zapadle obveznosti do distributerja toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih naprav.
(3) Distributer opravlja vsa večja vzdrževalna dela na distributerjevih napravah, ki zahtevajo prekinitev dobave toplote praviloma v času od 3. maja do 30. septembra.
49. člen
(ustavitev dobave brez predhodnega obvestila)
Distributer ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih, regulacijskih, omejevalnih ali registracijskih naprav,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevalnega medija,
– če odjemalec odvzema ogrevalni medij (vodo) iz distribucijske mreže brez soglasja distributerja toplote,
– če odjemalčeve naprave ogrožajo osebe, objekte in okolje,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare na proizvodnem viru ali distribucijskem sistemu, ne upošteva pisnih in javnih navodil o omejevanju odvzema toplotne energije.
50. člen
(ponovna dobava toplote)
Ponovna dobava toplote po prekinitvi oskrbe se prične, ko se odpravijo vsi razlogi za nastalo ustavitev in ko se distributerju poravnajo vsi nastali stroški in škoda.
XVI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA TOPLOTE
51. člen
(dolžnosti distributerja)
Distributer je dolžan:
– zagotavljati odjemalcu toploto do pogodbene vrednosti obračunske moči in pogodbeno določeno kvaliteto toplotne energije oziroma skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili,
– opravljati redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti,
– izvajati vsa potrebna redna in investicijska vzdrževalna dela na napravah distribucijskega sistema ogrevanja,
– obveščati odjemalce o predvidenih daljših ustavitvah (več ko 12 ur) dobave toplote preko lokalnih sredstev javnega obveščanja,
– obveščati odjemalce o predvidenih krajših ustavitvah (od 4 do 12 ur) dobave toplote z internim pisnim obvestilom,
– v primeru večje okvare na odjemalčevih napravah, mora distributer v najkrajšem možnem času le te ustrezno izključiti iz obratovalnega sistema.
52. člen
(pravice distributerja)
Distributer ima pravico preverjati, nastaviti in zapečatiti regulacijske, registracijske in merilne naprave, da se s tem zagotavljajo ustrezni obratovalni pogoji, ki izhajajo iz: projektne dokumentacije odjemalčevih naprav, dobavne pogodbe, Sistemskih obratovalnih navodili, Tarifnega sistema, zakonskih in podzakonskih aktov, ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu.
XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA TOPLOTE
53. člen
(dolžnosti odjemalca)
Odjemalec toplote je dolžan:
– podpisati dobavno pogodbo z distributerjem toplote,
– zagotavljati normalno in varno obratovanje in vzdrževanje svojih energetskih naprav,
– ne sme spreminjati nastavljenih vrednosti: obračunske toplotne moči, pretoka in temperaturnih režimov na odjemalčevih napravah,
– ne sme spreminjati, brez distributerjevega pisnega soglasja odjemalčevih energetskih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na distributerjevih napravah,
– brezplačno zagotavljati, da je toplotna postaja v ustreznem, zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna delavcem distributerja,
– zagotavljati, da je v prostoru toplotne postaje ustrezna obratovalna dokumentacija s tehničnim opisom, shemami strojnih in elektro energetskih naprav ter napeljav,
– vzdrževati prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve energetske in merilne naprave tako, da so delavcem distributerja zagotovljeni ustrezni delovni pogoji, ki veljajo za delovne prostore,
– sproti obveščati distributerja o motnjah pri dobavi toplote,
– odgovarjati za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih energetskih naprav,
– da z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne moti obratovanja drugih odjemalcev ali distributerja,
– da ne preprodaja dobavljene toplote brez distributerjevega soglasja,
– omogočiti priključitev toplotnih naprav še drugim odjemalcem, če distribucijsko omrežje prenese še dodatne odjemne obremenitve, o čemer presodi distributer, ki izda ustrezno pisno soglasje,
– v toplotni postaji omogočiti distributerju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
– obvestiti distributerja o okvari regulacijskih, merilnih ali registracijskih naprav,
– odgovarjati za škodo distributerja, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na energetskih napravah,
– da v celoti in redno plačuje svoje obveznosti do distributerja toplote,
– omogočiti dobavitelju distributerju, da v vsakem trenutku opravi kontrolo izmer grelnih teles in naprav v stavbi.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(1) Določila teh Splošnih pogojev se uporabljajo za vsa že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo in odjemom toplote.
(2) Postopki za priključitev na distribucijsko omrežje ali spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so se začeli pred uveljavitvijo teh Splošnih pogojev, se zaključijo po Odloku o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 18/98 in 68/03).
55. člen
Splošni pogoji se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati 25. aprila 2009.
Št. 0/01-AK-17/2009
Jesenice, dne 26. februarja 2009
EVA 2009-2111-0209
Javno komunalno podjetje
JEKO-IN d.o.o. Jesenice
Direktor
Aleksander Kupljenik l.r.