Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1427. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, stran 4500.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91-I, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) in Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) so Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na seji dne 20. 1. 2009 pod točko 6, Gospodarska zbornica Slovenije na osnovi sklepa poslovodnega organa z dne 11. 12. 2008 in Vlada Republike Slovenije na 18. redni seji dne 19. 3. 2009 pod točko 10 sprejeli naslednji
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ustanovitelj Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: center) je Republika Slovenija, soustanovitelja sta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenje.
(2) Ustanoviteljske pravice za Republiko Slovenijo izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen
(1) Ime centra je Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
(2) Skrajšano ime centra je CPI, Ljubljana.
(3) Ime centra v angleškem jeziku je Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training.
(4) Poslovni sedež centra je v Ljubljani, Ob železnici 16.
(5) Center je pravna oseba javnega prava, ki z vpisom v sodni register pridobi pravno in poslovno sposobnost.
(6) Center ima pečat okrogle oblike premera 28 mm, na obodu je zapisano ime Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje Ljubljana.
II. DEJAVNOSTI CENTRA
3. člen
(1) Dejavnosti, ki jih center opravlja kot javno službo, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) naslednje:
– O 84.12     Urejanje zdravstva, izobraževanja,
          kulturnih in drugih socialnih storitev,
          razen obvezne socialne varnosti,
 
– O 84.2      Posebne dejavnosti za celotno družbeno
          skupnost,
 
– P 85.320     Srednješolsko poklicno in strokovno
          izobraževanje,
 
– P 85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
          izpopolnjevanje in usposabljanje,
 
– R 91.011     Dejavnost knjižnic.
(2) Dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je center ustanovljen, so naslednje:
– J 58.11     Izdajanje knjig,
 
– J 58.14     Izdajanje revij in druge periodike,
 
– J 58.19     Drugo založništvo,
 
– J 62.02     Svetovanje o računalniških napravah in
          programih,
 
– J 62.090     Druge z informacijsko tehnologijo in
          računalniškimi storitvami povezane
          dejavnosti,
 
– J 63.1      Obdelava podatkov in s tem povezane
          dejavnosti; obratovanje spletnih
          portalov,
 
– M 72.1      Raziskovalna in razvojna dejavnost na
          področju naravoslovja in tehnologije,
 
– M 72.2      Raziskovalna in razvojna dejavnost na
          področju družboslovja in humanistike,
 
– N 82.3      Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 
– N 82.99     Drugje nerazvrščene spremljajoče
          dejavnosti za poslovanje,
 
– S 96.0      Druge storitvene dejavnosti,
 
– U 99.0      Dejavnost eksteritorialnih organizacij in
          teles.
(3) Center na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter na področju kvalifikacijske strukture opravlja naslednje naloge:
– razvoj kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– razvojno raziskovalne naloge na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– posodobitev in razvoj programov izobraževanja in usposabljanja,
– razvojno raziskovalno delo na področju analize trga dela, kvalifikacijske strukture in poklicnih standardov,
– priprava strokovnih podlag za razvoj certifikatnega sistema ter povezovanja formalnega in neformalnega sistema izobraževanja,
– strokovna podpora delovnim skupinam za razvoj poklicnih zmožnosti, kvalifikacij, poklicnih standardov, katalogov,
– razvoj metodologije za priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu dela,
– spremljanje certifikatnega sistema,
– spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij,
– opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega sistema, kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij,
– spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za nova poklicna in strokovna področja na vseh ravneh zahtevnosti,
– promocija certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji,
– sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v Evropski uniji,
– razvoj in dopolnjevanje metodologij na področju neposrednega in posrednega preverjanja znanja,
– razvoj strokovnih podlag za uresničevanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja za trajnostni razvoj,
– priprava strokovnih podlag in izvajanje izobraževanja za nadaljnji strokovni razvoj učiteljev in izobraževalcev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– priprava strokovnih podlag za razvoj socialnega partnerstva,
– vodenje informacijskega središča poklicnih kvalifikacij,
– vodenje nacionalnega Europass centra,
– povezovanje v mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in projektih,
– opravljanje podporne in svetovalne dejavnosti za programska področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
– priprava in izdaja publikacij ter drugih informacijskih gradiv,
– organiziranje in izvajanje konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj,
– razvijanje in skrb za področje spodbujanja in uveljavljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
– ima status pooblaščenega organa v Republiki Sloveniji za izvajanje projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja,
– priprava in spremljanje ukrepov za preprečevanje osipa in nudenje svetovalnih storitev.
(4) V okviru dejavnosti, določenih v tem členu, center opravlja naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter druge naloge v skladu z letnim delovnim načrtom.
(5) Center pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Državnim izpitnim centrom, Andragoškim centrom Slovenije ter z zbornicami in združenji delodajalcev in drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s poklicnim in strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem.
III. ORGANI CENTRA IN NOTRANJA ORGANIZACIJA
4. člen
Organi centra so:
– Svet centra,
– direktor in
– Strokovni svet.
5. člen
(1) Svet centra je organ upravljanja centra.
(2) Svet centra ima sedem (7) članov, od katerih:
– dva (2) imenuje Ministrstvo za šolstvo in šport,
– dva (2) imenuje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– enega (1) imenuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
– enega (1) imenuje Gospodarska zbornica Slovenije,
– enega (1) izvolijo delavci centra izmed sebe.
(3) Člana Sveta centra predstavnika delavcev iz prejšnjega odstavka volijo delavci centra na neposrednih volitvah.
(4) Mandat članov Sveta centra je štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika Sveta centra izvolijo člani Sveta centra med seboj.
6. člen
(1) Svet centra:
– sprejema splošne akte centra (statut, pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest) v skladu z zakoni, tem sklepom in statutom,
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljem, pred imenovanjem si mora Svet centra pridobiti mnenje soustanoviteljev,
– sprejema letne delovne načrte in druge programe dela, ki se vežejo na razvoj in raziskave,
– spremlja uresničevanje letnega delovnega načrta in drugih programov dela,
– sprejema finančni načrt ter ustrezna poročila o izvajanju finančnih in delovnih načrtov,
– odloča o gospodarskih in materialnih zadevah,
– daje ustanovitelju, soustanoviteljema in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje direktorju usmeritve in navodila za delo,
– na predlog direktorja sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest in
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s predpisi oziroma s tem sklepom.
(2) Svet centra sklepa veljavno, če je na seji sveta navzoča večina vseh članov Sveta centra.
(3) Svet centra sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Letni delovni načrt se sprejema z večino glasov vseh članov.
7. člen
K statutu, letnemu delovnemu načrtu in drugim programom dela, ki se vežejo na razvoj in raziskave, mora Svet centra pridobiti soglasje ustanovitelja in soustanoviteljev.
8. člen
(1) Poslovodni organ centra je direktor.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje Svet centra s soglasjem ustanovitelja. Pred imenovanjem si mora Svet centra pridobiti mnenje soustanoviteljev.
9. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno obvlada enega od delovnih jezikov Evropske unije (angleščina, nemščina, francoščina).
(2) Kandidati za direktorja morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja centra.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta, po njegovem poteku pa je lahko ponovno imenovan.
(4) Podrobnejši postopek imenovanja direktorja se določi s statutom centra.
(5) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje centra, ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonitost njegovega dela. Poleg tega direktor:
– vodi strokovno delo centra,
– pripravi predlog letnih delovnih načrtov in drugih programov dela, ki se vežejo na razvoj in raziskave,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu ali tem sklepu,
– organizira in usklajuje delovne postopke,
– skrbi za izvajanje sklepov Sveta centra,
– pripravi poročilo o delu in poslovanju centra,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje centra,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev,
– pripravi predlog sistemizacije delovnih mest za sprejem na Svetu centra,
– opravlja druga dela v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
(6) Direktor je za svoje delo odgovoren Svetu centra in ustanovitelju.
(7) Glede razrešitve direktorja se uporabljajo določbe Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91-I, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
10. člen
(1) Strokovni svet je strokovni organ centra.
(2) Strokovni svet sestavljajo strokovni delavci centra, predstavniki zbornic in drugih socialnih partnerjev ter zunanji strokovni delavci s področja dela centra.
(3) Sestava in naloge Strokovnega sveta se določijo s statutom centra.
11. člen
Notranjo organizacijo centra določata statut in splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest centra.
IV. FINANCIRANJE CENTRA
12. člen
(1) Sredstva za delo centra prispevajo ustanovitelj in soustanovitelja na osnovi letnega delovnega načrta, h kateremu so dali soglasje ustanovitelj in soustanovitelja. Deleži sredstev za delo centra se v skladu z letnim delovnim načrtom določijo z letnim dogovorom ustanovitelja in soustanoviteljev o financiranju centra. Dogovor sklenejo:
– v imenu Vlade Republike Slovenije ministrstvo, pristojno za šolstvo, in ministrstvo, pristojno za delo,
– Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter
– Gospodarska zbornica Slovenije.
(2) Dogovor iz prejšnjega odstavka določa potrebna sredstva, ki jih ustanovitelj in soustanovitelja prispevajo. Sredstva, ki jih kot ustanovitelj centra prispeva Vlada Republike Slovenije, zagotovita ministrstvo, pristojno za šolstvo, in ministrstvo, pristojno za delo, soustanovitelja pa prispevata vsak najmanj 5.000 eurov v denarju oziroma opravljenem strokovnem delu.
13. člen
(1) Center samostojno razpolaga z denarnimi sredstvi, ki si jih pridobi za izvajanje javne službe, s prodajo proizvodov in storitev na trgu in iz drugih virov ter z drugimi sredstvi oziroma nepremičninami, ki si jih pridobi z darili in volili ali kako drugače, vendar v skladu z namenom oziroma voljo darovalca in v okviru veljavnega programa dela.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki sme center uporabiti v skladu z veljavnimi predpisi.
14. člen
(1) Center je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
(2) Vlada Republike Slovenije odgovarja za obveznosti centra do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 12. členom tega sklepa.
(3) Soustanovitelja za obveznosti centra ne odgovarjata.
V. PRENEHANJE SOUSTANOVITELJSTVA
15. člen
Soustanovitelj lahko izstopi iz soustanoviteljstva Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje na podlagi pisne izstopne izjave, ki jo je potrebno poslati priporočeno ustanovitelju in drugemu soustanovitelju. Pisno izstopno izjavo lahko soustanovitelj poda kadarkoli, izstop pa velja od 1. januarja naslednjega leta, če je bila podana najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ohranja svoj status javnega zavoda kot pravne osebe javnega prava, tako kot je bila dne 25. 5. 1995 na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, s številko registrskega vložka 12672500 (srg zadnjega vpisa 200511234 z dne 25. 10. 2005), vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z vsemi pravicami in obveznostmi, ki jih je imela do sedaj.
17. člen
Center uskladi svoj statut s tem sklepom v 90 dneh od uveljavitve tega sklepa.
18. člen
Direktor poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register v 30 dneh od njegove uveljavitve.
19. člen
(1) Svet Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje se, v skladu s tem sklepom, konstituira najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega sklepa.
(2) Mandat sedanje direktorice se nadaljuje do izteka.
20. člen
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, ki so ga sprejeli Vlada Republike Slovenije kot ustanovitelj ter Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije kot soustanovitelja z dne 25. 5. 1995, preneha veljati z dnem uveljavitve tega sklepa.
21. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-43/2009/5
Ljubljana, dne 19. marca 2009
EVA 2008-3311-0027
Vlada Republike Slovenije
 
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
 
Gospodarska zbornica
Slovenije
mag. Samo Hribar Milič l.r.
generalni direktor GZS
 
Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije
Štefan Pavlinjek l.r.
podpredsednik OZS