Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2009 z dne 31. 3. 2009

Kazalo

1046. Pravilnik o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov, stran 3322.

Na podlagi 38. člena Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o metodologiji za določitev cene krvi in krvnih pripravkov
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa metodologijo za določitev cene krvi in komponent krvi kot vrste krvnega pripravka.
(2) Cene krvnih pripravkov, razen komponent krvi, se določajo v skladu z določbami Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08).
2. člen
(opredelitev izrazov)
Poleg izrazov, ki so opredeljeni v 4. členu Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/07; v nadaljnjem besedilu: zakon) se v tem pravilniku uporabljajo še naslednji izrazi:
1. »afereza« je postopek pridobivanja ene ali več komponent krvi s strojno obdelavo polne krvi, pri katerem se druge komponente krvi med samim postopkom ali po njem vrnejo krvodajalcu;
2. »plazma« je tekoča komponenta krvi, v kateri so razpršene krvne celice;
3. »polna kri« je kri odvzeta pri posameznem dajalcu.
3. člen
(cena komponente krvi)
(1) Cena komponente krvi ne vsebuje vrednosti odvzete polne krvi, ki jo krvodajalci darujejo prostovoljno in neplačano, stroškov nastalih pri izvajanju aktivnosti, povezanih z motiviranjem krvodajalcev in organiziranjem krvodajalskih akcij, ki se financirajo neposredno iz proračuna, ter stroškov prevoza razdeljenih komponent krvi in predtransfuzijskih testiranj, ki se zaračunavajo ločeno kot posebna storitev.
(2) V ceno so vključeni stroški, ki nastanejo v procesu pridobivanja, katerega faze so določene v 6. členu tega pravilnika.
4. člen
(merske enote za določitev cene posamezne komponente krvi)
(1) Cena posamezne komponente krvi se določa na enoto posamezne komponente, cena plazme, ki je namenjena za frakcioniranje (nadaljnjo predelavo), pa na mililiter.
(2) Enota koncentriranih eritrocitov je pripravljena iz ene enote polne krvi (450 ml) ali pa odvzeta s postopkom afereze.
(3) Enota sveže zmrznjene plazme je pripravljena iz ene enote polne krvi (450 ml) ali pa odvzeta s postopkom afereze.
(4) Enota trombocitov, ki predstavlja terapevtski odmerek, je pripravljena iz 4–6 enot polne krvi (450 ml) ali pa odvzeta s postopkom afereze.
II. ELEMENTI ZA OBLIKOVANJE CENE KOMPONENT KRVI
5. člen
(vrste komponent krvi, ki so vključene v ceno)
Cena komponent krvi se nanaša na tiste vrste komponent krvi, ki so določene s predpisi, ki urejajo postopke zbiranja, priprave, shranjevanja, razdeljevanja in prevoza krvi in komponent krvi ter ravnanje z neuporabljeno krvjo.
6. člen
(postopek priprave komponent krvi)
(1) Pri postopku priprave komponent krvi so nekatere faze skupne oziroma enake za vse vrste komponent krvi, nekatere faze pa specifične za posamezno komponento krvi.
(2) Specifičnost faze narekuje vrsta uporabljenega tehnološkega postopka, stopnja njegove avtomatizacije, število udeleženega osebja in njihova izobrazbena struktura.
(3) Faze postopka pridobivanja komponent krvi so:
1. zbiranje krvi
1. vzdrževanje baze podatkov o krvodajalcih,
2. klicanje krvodajalcev,
3. sprejem krvodajalcev za odvzem krvi,
4. določanje ustreznosti krvodajalcev za dajanje krvi,
5. odvzem krvi in prevoz odvzete krvi v transfuzijski zavod ali transfuzijski center;
2. laboratorijsko testiranje;
3. obdelava krvi in priprava komponent krvi;
4. shranjevanje, izdajanje in razdeljevanje komponent krvi, hemovigilanca ter ravnanje z neuporabljeno krvjo in komponentami krvi.
7. člen
(metodologija)
Pri določanju cene komponent krvi se upoštevajo neposredni stroški materiala in storitev, stroški dela, amortizacija in ostali stroški, ki se na komponente krvi razporejajo neposredno, glede na mesto njihovega nastanka in posredni oziroma splošni stroški, ki se, glede na mesto njihovega nastanka na komponente krvi, razporejajo posredno, in sicer z uporabo porazdelitvenih koeficientov dodatka splošnih stroškov.
8. člen
(cenovni koeficienti za posamezne komponente krvi)
(1) Skupni stroški se, glede na specifičnost izdelave posamezne vrste komponente krvi, razčlenjujejo in razporejajo s pomočjo cenovnih koeficientov.
(2) Cenovni koeficienti se določajo na podlagi primerjave skupnih stroškov pridobivanja posameznih vrst komponent krvi, brez stroškov dodatne obdelave, kot so filtracija, obsevanje, pranje, inaktivacija patogenov itd. Pri tem izhodiščni cenovni koeficient predstavlja povprečne stroške, ki nastanejo ob pridobivanju katerekoli komponente krvi.
(3) Specifični cenovni koeficienti so določeni glede na razlike v postopkih priprave posamezne vrste komponente krvi.
(4) Cena posamezne komponente krvi se določi tako, da se povprečni strošek pridobivanja katerekoli komponente krvi ponderira s specifičnim cenovnim koeficientom.
(5) Specifični cenovni koeficient za pripravke eritrocitov je 1,11, za pripravke trombocitov 1,16 in za pripravke plazme 0,80. Če se spremenljivke, ki določajo vrednost navedenih koeficientov zaradi določenih razlogov (tehnološki proces, osebje itd.) spremenijo, se ustrezno korigirajo tudi vrednosti omenjenih koeficientov.
(6) Cene, določene s postopkom iz tega člena, se lahko povečajo za višino neposrednih stroškov, ki nastanejo ob dodatni obdelavi komponent krvi (filtracija, obsevanje, pranje, inaktivacija patogenov, itd.).
III. POSTOPEK
9. člen
(postopek odobritve cene)
(1) Cena komponent krvi se določa za vsako leto posebej, najpozneje do 31. marca tekočega leta. Cena velja od 1. aprila tekočega leta.
(2) Ceno komponente krvi, določeno z metodologijo iz tega pravilnika, pripravi Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ki ga predloži Strokovnemu svetu za preskrbo s krvjo v obravnavo. Ta ga po uskladitvi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije predloži ministru, pristojnemu za zdravje, ki ceno odobri.
(3) Cena iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni tudi med tekočim poslovnim letom na pobudo kateregakoli od udeležencev v postopku določanja cene komponent krvi, pri čemer se uporabi postopek iz prejšnjega odstavka.
(4) Odobrena cena komponent krvi se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-17/2009
Ljubljana, dne 24. februarja 2009
EVA 2008-2711-0178
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti