Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

805. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Toplice v Zagorju ob Savi, stran 2683.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 16. redni seji dne 2. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Toplice v Zagorju ob Savi
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Toplice v Zagorju ob Savi (v nadaljnjem besedilu: UN), ki jih je pod številko projekta 03/08, izdelal ARHIS, d.o.o. Zagorje ob Savi, v februarju 2009.
2. člen
Spremembe in dopolnitve UN vsebuje besedilo, kartografski del in obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrta.
3. člen
Meja območja UN se s spremembami UN ne spreminja. Spremembe UN zajemajo v glavnem obdelavo vzhodnega nepozidanega dela obstoječega UN, na površini cca 5000 m2, z umestitvijo novega proizvodno skladiščnega objekta.
Predvidene spremembe se nanašajo predvsem na naslednje primarne ureditve:
– gradnja skladiščno-proizvodne hale objekt – F s pripadajočo komunalno oskrbo
– zunanja in prometna ureditev:
– sprememba notranje prometne ureditve – 1 faza
– rekonstrukcija državne ceste z novo prometno ureditvijo – 2 faza
– sprememba gradbenih parcel.
4. člen
V Odloku o spremembah ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Toplice v Zagorju ob Savi, ki je bil sprejet 30. 6. 2005 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/05 se v poglavju II. UREDITVENO OBMOČJE v drugem odstavku 3. člena se vstavi naslednje parc. št.: 35/14, 35/15, 35/17, 35/18, 35/19, 35/20, 35/21, 43/3 in 43/4 in zbriše naslednje parc. št.: 35/2, 35/4, 35/13, 39/2, 42/1 in 43/1.
5. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČJA IN POGOJI IZRABE se v tretjem odstavku 4. člena spremeni prva alinea, ki se glasi: izgradnja skladiščno-proizvodne hale objekt – F.
6. člen
V 5. členu se pri objektu F spremeni funkcija in kapaciteta, ki se glasi:
F   P (delno     proizvodno skladiščna
   medetaže)    hala           3105,00 m2.
7. člen
V poglavju III POGOJI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV OZIROMA POSEGOV V PROSTOR se v 6. členu doda:
Izgradnja skladiščno-proizvodne hale objekt – F:
Horizontalni in vertikalni gabariti:
– Tlorisni gabariti:     85,00 x 30,00 m + aneks ob Z
               fasadi 16,08 x 34,50 m
– Višinski gabarit:     P skladišče
               2E proizvodna
               4E upravni del
– Višina slemena:      cca 13,65 m
– Višina venca:       cca 12,50 m
– Absolutna kota pritličja: 252,90
– Streha:          simetrična dvokapnica, naklon
               od 5–10o, smer slemena SJ
– Konstrukcija:       AB montažna hala z
               horizontalnimi AB fasadnim
               ploščami.
Vhodi v objekt F so trije. Dostop v upravni del objekta je iz severne smeri preko tlakovanega dvorišča, dostop v skladiščni del je iz vzhodne smeri. Dodaten vhod v proizvodni del hale je iz zahodne strani. Dostop do posameznih etaž je preko notranjih stopnic. Odmiki od sosednjih objektov in ceste so razvidni iz grafičnih prilog.
8. člen
V poglavju V. SMERNICE ZA OBLIKOVANJE PROSTIH POVRŠIN se v 8. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
Na asfaltiranem delu dvorišča objekta F je 13 PM tlorisnih dimenzij 2,50 x 5,00 m od tega je eno parkirišče namenjeno invalidom, predpisane širine 3,50 m. Parkirišča bodo namenjena dejavnosti objekta F in se bodo višinsko nadaljevala iz nivelete obstoječega asfalta. Dostopna bodo preko obstoječega uvoza iz državne ceste v km 5.3 + 40.00 (pri objektu B).
9. člen
V poglavju VII. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL OZIROMA FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ se v 10. členu zaradi spremembe tlorisnih gabaritov objekta F in nove parcelacije znotraj ureditvenega območja spremeni opredelitev gradbenih parcel oziroma funkcionalna zemljišča za objekte E, F in G:
Gradbena parcela E
parc. št..  35/5   dvorišče       191,00 m2
       35/12   dvorišče       175,00 m2
       35/15   dvorišče       98,00 m2
       35/17   dvorišče       77,00 m2
       39/4   posl. stavba     98,00 m2
       41    posl. stavba     57,00 m2
       42/5   dvorišče       42,00 m2
       42/3   dvorišče       128,00 m2
       43/2   posl. stavba     66,00 m2
       43/4   dvorišče       4,50 m2
--------------------------------------------------------
                      936,50 m2
Gradbena parcela F
parc. št.  45/1   dvorišče       270,00 m2
       42/2   dvorišče       1769,00 m2
       42/4   dvorišče       921,00 m2
       43/3   posl. stavba     192,00 m2
       44/1   posl. Stavba     637,00 m2
       44/2   posl. Stavba     689,00 m2
       35/19   dvorišče       207,00 m2
       35/21   dvorišče       235,50 m2
-----------------------------------------------------------
                      4 920,50 m2
Gradbena parcela G
parc. št.  45/2 del dvorišče       645,00 m2
       45/3   stavba        635,00 m2
       45/4   dvorišče       271,00 m2
       45/6   dvorišče       239,00 m2
       45/7 del dvorišče       4,00 m2
       46/1   dvorišče       87,00 m2
       46/2   dvorišče       307,00 m2
       47    stavba        385,00 m2
       48    stavba        262,00 m2
-----------------------------------------------------------
                      2835,00 m2
10. člen
V poglavju VIII. UREJANJE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA, VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, SISTEMA ZVEZ TER VODNOGOSPODARSKE UREDITVE se v 12. členu v drugem stavku prvega odstavka »prometne ureditve« nadomesti beseda štirje z besedo trije.
V tretjem odstavku 12. člena se nadomestita drugi in tretji stavek z naslednjim besedilom:
Iz geodetskega načrta območja sprememb ureditvenega načrta je razvidno, da je zunanja ureditev objekta B – »Razvojni center« izvedena drugače kot je bilo predvideno v obstoječem UN:
– Obstoječi priključek v km 5,340 je zgrajen kot dvosmerni brez levo zavijalnega pasu.
– Priključek v km 5,400 ni zgrajen.
– BUS so zgrajene skladno z odlokom, brez upoštevanja razširitev regionalne ceste.
Zaradi večjega posega v obstoječe objekte trenutno ni možno graditi levo zavijalni pas. Zato se predlaga fazna izgradnja priključkov za OIC Toplice:
– v I. fazi se dopušča ureditev priključka za objekt F v km 5,465. Priključka v km 5,340 in 5,465 sta predvidena kot dvosmerna.
– v 2. fazi se uredi priključek v km 5,340 kot levo zavijalni pas in izvede rekonstrukcija državne ceste s pločnikom.
Z ukinitvijo priključka v km 5,400 se spremeni prometni režim med objekti B F in E. Glavni uvoz v obrtno-industrijsko cono je dvosmerni priključek v km 5,340, ki predstavlja glavno transportno in urgentno cesto. Prometni režim kompleksa med objektoma F in G se uredi kot dvosmerni.
V četrtem odstavku 12. člena se doda naslednje besedilo:
Z uvedbo avtocestnih vinjet se je povečal osebni in tovorni promet na državnih cestah v smeri avtocestnega priključka na Trojanah. Projektne rešitve za drugo fazo prometne ureditve državne ceste morajo zato biti projektirane z upoštevanjem povečanja tranzitnega prometa. Zaradi bližine osnovne šole in načrtovanih novih obrtno-industrijskih objektov naj se preuči tudi ustreznost lokacije (eventualna prestavitev) in opreme (namestitev svetlobnega znaka – bič) obstoječega prehoda za pešce pri podjetju TTO, ki ga uporabljajo učenci osnovne šole Toneta Okrogarja in preuči ureditev dodatnih ukrepov za umirjanje prometa na državni cesti.
Črta se šesti odstavek 12. člena.
Sedmi odstavek 12. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
Mirujoči promet predstavljajo parkirišča za osebna vozila zaposlenih in strank.
Že izvedena parkirišča so:
med objektoma A in B                  45 PM
ob TP                          4 PM
ob objektu B                      84 PM
ob objektu A                       6 PM
-------------------------------------------------------------
skupaj:                        139 PM.

Načrtovana parkirišča so še:
ob objektu E                       6 PM
ob objektu F                      13 PM
-------------------------------------------------------------
skupaj:                        19 PM.
Skupno je predvidenih 158 PM od tega je šest (6 PM) parkirnih mest namenjenih invalidnim osebam.
11. člen
V tretjem odstavku 14. člena »kanalizacija« se doda naslednje besedilo:
Odpadne fekalne vode iz objekta F se bodo odvajale v malo čistilno napravo z odvodom prečiščene vode v obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka ob državni cesti.
Meteorne vode s strehe objekta F se direktno odvajajo v potok Medija. Meteorna voda iz dvorišč in parkirišč se pred iztokom v potok očisti preko peskolovov in lovilca olj.
12. člen
Za tretjim odstavkom 16. člena »Energetsko omrežje in ogrevanje« se doda nov odstavek, ki se glasi:
Kabelska kanalizacija bo sestavljena iz 12 sigmafleks rdečih cevi, 125 mm. Na mestih, kjer se trasa lomi je potrebno predvideti betonske jaške 2x2xl,8 m, z litoželeznim pokrovom. Novozgrajena kabelska kanalizacija se vključi v obstoječi kabelski jašek, v neposredni bližini objekta G5.
Nova kabelska kanalizacija bo omogočila izgradnjo SN 20 kV povezave od TP Medija do TP Obrtna cona Toplice. Obenem bo nova kabelska kanalizacija služila za napajanje, novega objekta F z električno energijo. Električni priključek in mesto priključitve novega objekta F bo izveden iz obstoječe TP Obrtna cona Toplice tako kot je prikazano v zbirni situaciji komunalnih vodov.
Za četrtim odstavkom 16. člena »Energetsko omrežje in ogrevanje« se doda nov odstavek, ki se glasi:
Objekt F bo ogrevan. Energetsko se priključi na centralno kurilnico, ki je v objektu C2. Zaradi ekonomičnosti se zgradi toplotna podpostaja. Kot energent je načrtovano kurilno olje.
13. člen
Za prvim odstavkom 17. člena »Telekomunikacije« se doda nov odstavek:
Predvidi se naj TK kabelska kanalizacija z PVC cevmi in ustreznimi TK jaški z tipskimi pokrovi Telekom. Podrobneje se obdela v projektu komunalne infrastrukture v fazi izdelave PGD dokumentacije. V fazi pridobivanja dokumentacije PGD je potrebno izdelati tudi projekt priključitve objekta na javno TK omrežje in po potrebi projekt zaščite oziroma prestavitve obstoječega TK omrežja, ki mora biti usklajen z projektom ostalih komunalnih vodov. Obstoječe TK omrežje je potrebno glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve.
Za drugim odstavkom 17. člena »Telekomunikacije« se doda naslednje besedilo:
Na kraju, kjer sedaj stoji omarica CTV (»Razvojni center« -Oria) se iz pomožnega kabelskega jaška, ki je pod omarico položi cev fi l10 do novega objekta F. Cev naj se zaključi v jašku, ki je lahko betonska cev fi-60cm z ustreznim litoželeznim pokrovom. Na objektu se v fasadi objekta vzida podometna KKS PO(PO-1) omarica iz nerjaveče pločevine dimenzije 250x350xl20 mm(š / v / g), ki mora biti na vedno dostopnem mestu. Omarica KKS mora biti ozemljena na združeno ozemljitev objekta. Omarica KKS se z pomožnim jaškom poveže z eno stigmaflex cevjo fi 50mm, skozi katero se kasneje uvleče kabel KKS (optični, koaksialni).
Ob predvideni rekonstrukciji uvozov med objekti A1 A2 – B ter F – G5 je potrebno zagotoviti rezervno kanalizacijsko cev za optični kabel KKS (fi 110 mm). Optični kabel se na tej trasi nahaja na globini cca 60 cm, zato bo ob samem posegu potrebna skrajna previdnost, ker gre za glavno optično povezavo, ki se ne sme prekiniti. Pred pričetkom del je potrebno od upravljalca kabelskega omrežja zahtevati zakoličbo vodov in nadzor pri gradnji.
14. člen
V poglavju ZAHTEVE GLEDE VARNOSTI OBJEKTOV IN NAPRAV V PRIMERU POŽARA, NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ se črta deseti odstavek 20. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
Glavni intervencijski uvoz na kompleks bo s ceste med objektoma A in B, Intervencijski uvoz je mogoč tudi med objektoma F in G. Za zagotovitev intervencijskega izvoza iz kompleksa se zelenica na severni strani objekta F obrobniči s pogreznjenim robnikom.
Črta se trinajsti odstavek 20. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
Postavitvena površina za gasilsko intervencijo na kompleksu bo na območju ustrezno utrjene asfaltirane površine jugozahodno od objekta B v razdalji min. 4,00 m od fasade objekta B in na asfaltirani manipulacijski površini med objektoma F in G.
15. člen
V poglavju XI. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA se v 23. členu za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
Prometna ureditev se izvaja v dveh fazah:
– V 1. fazi se spremeni notranje prometne ureditve z ukinitvijo priključka v km 5,400 in preureditvijo obstoječih priključkov v km 5,340 in 5,465 kot dvosmerna
– V II. fazi se uredi priključek v km 5,340 kot levo zavijalni pas in izvede rekonstrukcija državne ceste s pločnikom.
16. člen
Sestavni del tega odloka so tudi tekstualni in grafični prikazi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter smernice in mnenja nosilcev urejanja.
17. člen
Ostala določila veljavnega odloka ostanejo nespremenjena.
18. člen
Spremembe in dopolnitve UN so stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
19. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem teh sprememb in dopolnitev UN opravlja pristojna služba občinske uprave.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/99
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti