Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

802. Odlok o ustanovitvi občinske družbe NATURA VePo d.o.o., stran 2678.

Na podlagi 471., 473. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08 – ZGD-1), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06) ter Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44 z dne 8. 6. 1999) je Občinski svet Občine Velika Polana na seji dne 10. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi občinske družbe NATURA VePo d.o.o.
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(namen odloka)
Družba NATURA VePo d.o.o. se ustanovi kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).
Ustanovitelj družbe (v nadaljevanju: ustanoviteljica) je Občina Velika Polana, Velika Polana 111, Velika Polana 9225.
Ustanoviteljske pravice izvršuje ustanovitelj neposredno in preko nadzornega sveta družbe.
2. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Družba se ustanovi za nedoločen čas. Družba lahko preneha:
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– s sklepom ustanovitelja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
3. člen
(firma in sedež)
Firma družbe je: NATURA VePo družba za komunalne storitve d.o.o.
Skrajšana firma je: NATURA VePo d.o.o.
Sedež družbe je: Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.
Poslovni naslov je: Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.
II. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
(gospodarske javne službe)
Družba izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne službe, kot so:
1. oskrba s pitno vodo, vzdrževanje in obnova vodo-preskrbovalnih objektov in naprav;
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
5. vzdrževanje, urejanje in obnova objektov za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
6. urejanje in čiščenje javnih površin;
7. pogrebna služba;
8. urejanje in vzdrževanje občinskih javnih cest;
9. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč;
10. urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov;
11. urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih;
12. urejanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo;
13. urejanje in vzdrževanje parkov, drevoredov, zelenic, pešpoti in drugih javnih površin;
14. splošna in druga gradbena dela ter zaključna dela v gradbeništvu;
15. rušenje objektov in zemeljska dela;
16. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov);
17. tehnično svetovanje;
18. consulting dejavnost za projekte s področja varstva okolja, priprava in vodenje investicijskih projektov.
Za opravljanje zgoraj navedenih gospodarskih javnih služb družba opravlja sledeče dejavnosti:
36.000    Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000    Ravnanje z odplakami
38.110    Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120    Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210    Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220    Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000    Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100    Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200    Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.130    Gradnja mostov in predorov
42.210    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
       tekočine in pline
42.220    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
       elektriko in telekomunikacije
42.910    Gradnja vodnih objektov
42.990    Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110    Rušenje objektov
43.120    Zemeljska pripravljalna dela
43.130    Testno vrtanje in sondiranje
43.210    Instaliranje električnih napeljav in naprav
43.220    Instaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
       napeljav in naprav
43.290    Drugo instaliranje pri gradnjah
43.310    Fasaderska in štukaterska dela
43.320    Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.33     Oblaganje tal in sten
43.330    Oblaganje tal in sten
43.341    Steklarska dela
43.342    Pleskarska dela
43.390    Druga zaključna gradbena dela
43.910    Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990    Druga specializirana gradbena dela
68.100    Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
68.310    Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
71.111    Arhitekturno projektiranje
71.112    Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
       projektiranje
71.121    Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129    Druge inženirske dejavnosti in tehnično
       svetovanje
71.200    Tehnično preizkušanje in analiziranje
81.210    Splošno čiščenje stavb
81.220    Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
       opreme
81.290    Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300    Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
       okolice
96.030    Pogrebna dejavnost
42.110    Gradnja cest.
5. člen
(dejavnosti)
Glavna dejavnost družbe:
– gradnja hidrogradbenih objektov.
Dejavnost podjetja se lahko spremeni samo s soglasjem ustanovitelja. Družbenik lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe.
V skladu s četrtim odstavkom 6. člena ZGD-1 lahko družba poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
6. člen
(javne službe in javna pooblastila)
Izmed dejavnosti, navedenih v 4. členu, družba prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljice in z drugimi splošnimi akti, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo, opredeljene kot gospodarska javna služba, in ima, kolikor ni z zakonom drugače določeno, naslednja pooblastila:
– upravljanje komunalne infrastrukture,
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi upravlja,
– kolikor ni v nasprotju z zakonom, določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja ter izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno komunalno infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju,
– prevzema v upravljanje in vzdržuje novozgrajene ali obnovljene objekte in naprave komunalne infrastrukture.
Družba izvaja tudi javna pooblastila, ki so ji dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljice.
III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
7. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)
Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 EUR in je v celoti vplačan v denarju.
Osnovni vložek Občine Velika Polana znaša 7.500,00 EUR, kar predstavlja 100% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe.
Ustanoviteljica družbe lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe po postopku, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah.
8. člen
(pogodba o prenosu infrastrukturnih objektov)
Ustanoviteljica lahko sklene z družbo posebno pogodbo o prenosu infrastrukturnih objektov.
Družba brez soglasja ustanoviteljice ne more prenesti (prodati, oddati v najem in podobno) celotne ali dela infrastrukture na druge pravne ali fizične osebe.
9. člen
(odgovornost)
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe, razen če ta odlok ne določa drugače.
IV. UPRAVLJANJE DRUŽBE
10. člen
(občinski svet ustanoviteljice)
Občinski svet ustanoviteljice ima pravico do:
– odločanja o spremembah tega odloka,
– odločanja o imenovanju in razrešitvi direktorja družbe,
– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti družbe, kar se ureja z odlokom,
– odločanja o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,
– odločanja o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
– odločanja o vstopu novih družbenikov v družbo,
– odločanja o pogojih zadolževanja družbe in dajanju poroštev družbe.
V. ORGANI
11. člen
(organi družbe)
Organi družbe so:
– nadzorni svet,
– direktor.
12. člen
(razmerje z ustanoviteljico)
Ustanoviteljico v razmerju do družbe ter njenih organov predstavlja župan kot zakoniti zastopnik ustanoviteljice.
13. člen
(sklepi ustanoviteljice)
Ustanoviteljica mora sprejete odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka. Knjigo sklepov hrani direktor družbe ter jo je dolžan na zahtevo ustanoviteljice nemudoma izročiti ustanoviteljici.
Sklepe ustanoviteljice v zvezi z vprašanji iz 11. člena tega odloka lahko zakoniti zastopnik ustanoviteljice vpiše v knjigo sklepov le na podlagi predhodnega sklepa občinskega sveta.
14. člen
(pristojnosti ustanoviteljice)
Ustanoviteljica odloča o temeljnih razvojnih in organizacijskih vprašanjih občinske družbe, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov.
Pristojnosti ustanoviteljice so naslednje:
– imenuje in razrešuje direktorja družbe;
– imenuje revizorja;
– imenuje in razrešuje prokurista;
– odloča o sprejemu splošnih aktov družbe;
– odloča o razvojnih programih ter poslovni politiki družbe in potrjuje letni plan;
– odloča o politiki plač v družbi na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih poslovanja;
– odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ali prokuristu v zvezi s povračilom škode nastale pri poslovodenju;
– na podlagi poročila nadzornega sveta odloča o uporabi bilančnega dobička;
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga ustanoviteljici sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala;
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij;
– imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko povezanih družbah;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– daje smernice za delo direktorju;
– odloča o pogojih zadolževanja in dajanju poroštev družbe, o prometu z nepremičninami ter o investicijah, kadar to ni zajeto v letni plan, in kadar višina posojila za posamezno investicijo oziroma vrednost prometa z nepremičnino oziroma vrednost investicije presega mejo 80% višine osnovnega kapitala družbe;
– odloča o izdajanju vrednostnih papirjev;
– odloča v primeru odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, ki presega 30% višine osnovnega kapitala družbe;
– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku;
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, kolektivna pogodba ali odlok.
15. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor je poslovodni organ družbe.
Direktor ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje družbe;
– priprava letnega plana in razvojnih programov družbe;
– sprejem ukrepov za izvajanje letnega plana in razvojnih programov;
– izvršuje sklepe skupščine, občinskega sveta ter nadzornega sveta, ki jih ti sprejmejo v okviru izvajanja svojih pristojnosti;
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in veljavnih planov ter tega odloka;
– določanje notranje organizacije družbe;
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe;
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;
– imenovanje vodilnih delavcev;
– določanje nalog zaposlenim v družbi in nadzor njihovega izvajanja;
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju;
– izvajanje nalog, ki jih določa ta odlok oziroma zakon v razmerju do nadzornega sveta in ustanoviteljice;
– ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
16. člen
(pooblastila direktorja)
Direktor zastopa in predstavlja družbo v skladu z zakonom in odlokom.
Direktor mora, kadar o tem ustanoviteljica ni odločila s potrditvijo letnega plana, od nje pridobiti predhodno odločitev za:
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnine, če je vrednost prometa za posamezno nepremičnino višja od 80% vrednosti osnovnega kapitala družbe;
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev premičnega premoženja, ki posamično presega 30% višine osnovnega kapitala družbe;
– izvajanje investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično presegajo vrednost 50% vrednosti osnovnega kapitala družbe;
– najemanje posojil v vrednosti, ki posamično presega vrednost 50% vrednosti osnovnega kapitala družbe.
17. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja družbe imenuje ustanoviteljica za določen čas štirih let. Ista oseba je po poteku mandata lahko ponovno imenovana.
Ustanoviteljica izbere direktorja na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi nadzorni svet družbe in na njegovi podlagi ustanoviteljici predlaga kandidate.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, ima najmanj peto stopnjo izobrazbe, pet let delovnih izkušenj in organizacijske ter vodstvene sposobnosti.
18. člen
(prenehanje mandata)
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno željo;
– če je deloval v nasprotju z interesi družbe ali ustanoviteljice ali v nasprotju z zakonom;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Direktor je razrešen z dnem, ko ustanoviteljica ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka, ter sprejme sklep o razrešitvi direktorja. Razrešitev lahko predlaga tudi občinski svet.
Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko ustanoviteljica ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka, ter sprejme ustrezen sklep.
19. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s splošnim aktom družbe, ki ga pripravi in sprejme ustanoviteljica, ter s pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklene z družbo.
20. člen
(poročanje direktorja)
Ustanoviteljica ima pravico do informiranosti o poslovanju družbe v skladu z zakonom.
Direktor je dolžan o poslovanju družbe pisno poročati ustanoviteljici in nadzornemu svetu ter najmanj enkrat letno občinskemu svetu.
21. člen
(nadzorni svet)
Nadzorni svet sestavljajo župan ustanoviteljice, predstavnik Občinskega sveta Občine Velika Polana in predstavnik zaposlenih v družbi. Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Mandat župana kot člana nadzornega sveta je vezan na županski mandat.
Mandat predstavnika občinskega sveta v nadzornem svetu je vezan na mandat občinskega svetnika.
Mandat izvoljenega predstavnika delavcev v nadzornem svetu traja 4 leta.
Poleg nadzornega sveta izvaja nadzor nad družbam tudi Nadzorni odbor Občine Velika Polana, ki v okviru svojih pristojnosti nadzira poslovanje družbe.
Nadzorni odbor nadzira delo družbe v skladu s statutom Občine Velika Polana, tem odlokom ter zakonom.
22. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
Nadzorni svet:
– nadzira vodenje poslov družbe ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari;
– sprejema statut podjetja in njegove spremembe;
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte podjetja;
– sprejema bilance in poslovna poročila ter zaključni račun;
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja;
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza;
– preverja letno poročilo in predlog uporabe bilančnega dobička;
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja;
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje;
– skrbi za izvajanje sklepov ustanovitelja;
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe;
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.
Nadzorni svet lahko postavlja vprašanja ter daje predloge ustanoviteljici glede poslovanja družbe.
Nadzorni svet obravnava poročila, ki mu jih predloži direktor in nanje podaja mnenja in predloge.
VI. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
23. člen
(razvojni program in letni plan)
Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje družbe, sprejema ustanoviteljica na predlog direktorja razvojne programe in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje z občinsko upravo ter strokovnimi in znanstvenimi institucijami.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE
24. člen
(financiranje)
Dejavnosti družbe se financirajo:
– z neposrednimi plačili uporabnikov za javne dobrine, ki jih uporabnikom zagotavlja družba;
– z drugimi prispevki, taksami oziroma dajatvami, ki jih skladno z zakonom in drugimi predpisi predpiše občinski svet ustanoviteljice ali državni organi;
– iz namenskih sredstev proračuna ustanoviteljice;
– iz državnega proračuna;
– iz sredstev evropskih skupnosti;
– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi družba;
– iz drugih virov.
25. člen
(delovanje v skladu z zakoni)
Družba se je v zvezi z izvajanjem javne službe, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme dolžna ravnati po določbah zakona in drugih predpisih.
Družba mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU
26. člen
(sklepanje poslov)
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, določenih s posebnimi predpisi ali s tem odlokom, pridobiti predhodno odločitev pristojnega organa.
27. člen
(pooblastila družbe)
Družba ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
28. člen
(odgovornost)
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanovitelj za obveznosti družbe ne odgovarja.
IX. DOBIČEK IN IZGUBA
29. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
Ugotavljanje dobička poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko družbe.
Morebitno izgubo družbe, ki bi nastala pri opravljanju gospodarske javne službe, pokriva ustanoviteljica.
X. PRENEHANJE DRUŽBE
30. člen
Družba preneha, če tako sklene družba, če sodišče ugotovi ničnost vpisa oziroma na podlagi sodne odločbe, s stečajem, likvidacijo in z združitvijo v kakšno drugo družbo.
XI. SPLOŠNI AKTI
31. člen
(akt o ustanovitvi)
Ta odlok velja tudi kot akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (enoosebna d.o.o.), za katerega ni predpisana posebna oblika.
Notranjo organizacijo družbe in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter razporeditvijo po plačilnih razredih, predpiše direktor s pravilniki.
Druge splošne akte družbe sprejema na predlog direktorja ustanoviteljica, če ni s tem odlokom drugače določeno. Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
XII. DRUGE DEJAVNOSTI
32. člen
(druge dejavnosti)
Pravila tega odloka, ki veljajo za gospodarske javne službe se smiselno uporabljajo, kolikor to ni v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, tudi za vse pravne posle, ki so neposredno povezani z izvajanjem gospodarskih javnih služb (npr. redno in investicijsko vzdrževanje infrastrukture, obnavljanje cest, itd.)
Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja družba na podlagi 8. točke 17. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08) kot notranje (in-house) naročilo.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(prvi direktor družbe)
Za prvega direktorja družbe, ki funkcijo opravlja kot vršilec dolžnosti do imenovanja direktorja v skladu z določili tega odloka, se imenuje Lidija Vučko Bukovec.
34. člen
(imenovanje članov nadzornega sveta)
Ustanoviteljica mora imenovati člane nadzornega sveta najkasneje v 15. dneh po uveljavitvi tega odloka. Član nadzornega sveta, ki je predstavnik zaposlenih v družbi, se imenuje najkasneje v roku 30 dni od dne vpisa ustanovitve družbe v sodni register.
Nadzorni svet na svoji konstitutivni seji sprejme poslovnik o svojem delu.
35. člen
(objava)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Velika Polana, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti