Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

801. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2009, stran 2676.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 16. seji dne 12. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Velika Polana za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |                    |     v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 3.422.979,72|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 1.089.942,57|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  893.966,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  823.495,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   33.810,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   36.661,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |706 DRUGI DAVKI             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  195.976,57|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   16.770,74|
|   |PREMOŽENJA               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 DENARNE KAZNI            |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   23.952,00|
|   |STORITEV                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  155.253,83|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |  278.868,74|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   7.322,40|
|   |SREDSTEV                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN     |  271.546,34|
|   |NEMATER. DOLG. SRED.          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 2.054.168,41|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  920.334,00|
|   |JAVNOFINAN. INSTITUCIJ         |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    | 1.133.834,41|
|   |PRORAČUNA                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 3.920.846,41|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  467.051,18|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |  123.236,18|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |    18.853|
|   |VARNOST                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  308.462,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   10.500,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 REZERVE               |   6.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  354.228,94|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 SUBVENCIJE             |     9.600|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |   73.496,00|
|   |GOSPODINJSTVOM             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |   49.548,74|
|   |IN USTANOVAM              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  221.584,20|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       | 3.065.213,95|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 3.065.213,95|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   34.352,34|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   34.352,34|
|   |FIZIČNIM OSEBAM             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |       |
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |  497.866,69|
|   |(I.-II.)                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |752 KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE  |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.   |       0|
|   |(440+441)                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |440 DANA POSOJILA            |       0|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |       0|
|   |NALOŽB                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA  |       0|
|   |PRIVATIZACIJE              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       |
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |       |
|   |V.)                   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |  497.866,69|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE (500)           |  497.866,69|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |  497.866,69|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |   16.435,80|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA (550)          |   16.435,80|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA      |   16.435,80|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)   |  481.430,89|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)       |  481.430,89|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |   65.314,82|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Velika Polana.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v zakonu o varstvu pred požarom.
2. Prihodki občanov za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se porablja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Občini Velika Polana.
4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se porablja za investicijo Sanacija odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov v Dolgi vasi.
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 6.000,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 100,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 497.866,69 eurov.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij), katerih ustanoviteljica je Občina Velika Polana, se v letu 2009 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-16/09 OS
Velika Polana, dne 12. februarja 2009
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti