Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

796. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Straža, stran 2669.

Na podlagi 5. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 1/09), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) ter 6., 15. in 73. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 17. seji dne 11.12. 2008 sprejel
O D L O K
o nekategoriziranih cestah v Občini Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so opredeljene nekategorizirane javne ceste in poti v lasti Občine Straža (v nadaljevanju: občina), upravljanje, uporaba, vzdrževanje in upravljavci.
2. člen
Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste (lokalna cesta LC, lokalna zbirna cesta LZ, lokalna krajevna cesta LK, javna pot JP) in na kateri se opravlja promet na način ali pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (dovozne ceste, pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje in postajališča ter podobno).
3. člen
Nekategorizirana cesta je vsaka cesta ali pot, ki je zemljiškoknjižno vpisana kot javno dobro v lasti občine ali je v lasti občine in ima status ceste ali poti.
4. člen
Nekategorizirana cesta preneha, ko preneha služiti splošnemu namenu za promet.
5. člen
Na nekategoriziranih cestah so dovoljene služnosti za potrebe infrastrukturnih napeljav, vendar v obsegu, ki bistveno ne posega in ne omejuje namembnosti le-teh.
II. UPRAVLJANJE
6. člen
Upravljavec nekategoriziranih cest je občina.
7. člen
Upravljavec sam neposredno upravlja z nekategoriziranimi cestami, lahko pa Občinski svet Občine Straža na predlog župana odloči, da v celoti ali delno pooblasti in da nekategorizirano cesto v upravljanje posameznim krajanom ali skupini krajanov. Hkrati določi odgovorno osebo za upravljanje.
8. člen
Uporaba nekategoriziranih cest po tem odloku je javna.
Meje uporabe po prvem odstavku predstavljajo:
– meje parcel, po katerih poteka nekategorizirana cesta, in višina 4,50 m nad cesto,
– omejitve, ki izhajajo iz obstoječe prometne signalizacije,
– zgornja meja dopustnosti hrupa in izpuhov vozil v skladu s predpisi.
9. člen
Vsaka uporaba nekategorizirane ceste izven dopustnih meja po tem odloku se šteje za čezmerno uporabo in je mogoča le z dovoljenjem upravljavca. Pismeno dovoljenje se izda na podlagi prošnje.
Upravljavec lahko zniža osno obremenitev nekategoriziranih cest v primeru poslabšanih voznih razmer.
III. VZDRŽEVANJE
10. člen
Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest zagotavlja upravljavec v okviru svojega proračuna in iz drugih virov z namenom ohranitve in izboljšanja stanja nekategoriziranih cest v skladu z letnim planom.
Občinski svet Občine Straža lahko na predlog župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest zagotavljajo na svojem območju posamezni krajani ali skupine krajanov in hkrati določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotavljajo iz proračuna Občine Straža ter določi odgovorno osebo za izvedbo programa.
11. člen
Tekoče vzdrževanje obsega nadzor nad prevoznostjo, vzdrževanje vozišča, zavarovanje pobočij, usekov, nasipov, odpravo poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi elementarnih nesreč ali povzročenih s strani uporabnikov cest v okviru razpoložljivih sredstev upravljavca.
Investicijsko vzdrževanje se predvidi v letnih planih upravljavca.
12. člen
Nekategorizirane ceste morajo biti opremljene s potrebno prometno signalizacijo in prometno opremo. Upravljavec skrbi za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije na nekategoriziranih cestah.
IV. VAROVANJE PROMETA NA NEKATEGORIZIRANIH CESTAH
13. člen
V funkciji preprečevanja škodljivih vplivov posegov v prostor ob nekategorizirani cesti na nekategorizirano cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu nekategorizirane občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
Pristojni občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja nekategorizirane občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi razvoja prometa in morebitnih gradenj javne infrastrukture.
Varovalni pas na nekategoriziranih občinskih cestah znaša 3 m na vsako stran zunanjega roba cestnega sveta.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Straža.
14. člen
Za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na nekategoriziranih cestah (v nadaljevanju: NC) je prepovedano:
1. odvajati na NC vodo, odplake ali druge tekočine,
2. puščati na NC sneg ali led, ki pade ali zdrsne na površino NC,
3. ovirati odtekanje vode iz NC,
4. puščati na NC živali brez nadzorstva, napajati živino v cestnem svetu ali graditi ob NC napajališče za živali,
5. voditi psa brez povodca.
6. voditi po NC konje ali druge živali, ki so tako podkovane da lahko NC poškodujejo,
7. namerno zažigati ob NC strnišča, odpadne ali druge gorljive snovi,
8. z mazili ali drugimi snovmi zamastiti ali drugače onesnažiti NC,
9. parkirati na NC ali na njej opravljati kakršnokoli dejavnost, ki povzroča oviro na cesti,
10. voziti ali parkirati po delu NC, ki ni namenjen za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje izrecno dovoljena,
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo,
12. parkirati na javnih površinah v varovalnem pasu javne ceste, če je to prepovedano s prometno signalizacijo,
13. razsipati po cesti sipek material, zemljo, blato ali kako drugače onesnaževati cesto,
14. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo in prometno opremo,
15. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visokonasadne poljščine, nameščati les, opeko in drugi material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoča preglednost in prevoznost NC ali drugače ovira ali ogroža promet ali če se s tem kakorkoli poškoduje NC,
16. orati v razdalji 1,5 m od NC v smeri proti njej ali v širini 1 m od NC vzporedno z njo,
17. obračati na NC traktorje, živali, pluge in drugo kmetijsko orodje in opremo, tako da s tem ovira ali drugače ogroža promet na NC ali kakorkoli poškoduje NC,
18. nameščati in uporabljati na NC ali ob njej luči in druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet,
19. postavljati na ali ob cesto kakršne koli predmete (nagrobne plošče in druga spominska znamenja, stojala, transparente, plakate in druge oblike obveščanja ali oglaševanja, in podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po cesti sipek material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati cesto,
20. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami,
21. vlačiti po NC hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko mehanizacijo ter druge dele tovora,
22. spuščati po brežinah ob NC kamenje, les ali drug material ali predmete,
23. uporabljati za dostop na NC kraj izven območja obstoječih priključkov nanjo,
24. puščati ali metati na NC kakršnekoli predmete, sneg, razsipati po NC sipek material ali kako drugače onesnaževati NC.
V. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z globo 1500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krši določila 8., 9., 13. in 14. člena tega odloka.
Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik oziroma odgovorna oseba pravne osebe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Upravljavec nekategoriziranih cest določi in izvede opisne in grafične evidence nekategoriziranih cest za svoje potrebe.
V roku dveh let po uveljavitvi tega odloka upravljavec pripravi popis nekategoriziranih cest z opisno in grafično evidenco.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja ustrezna pristojna občinska inšpekcija.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-23/2008-5
Straža, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti