Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

791. Pravilnik za vrednotenje socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič, stran 2665.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 6. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 27. redni seji dne 26. 2. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje letnih programov socialnovarstvenih, turističnih in ostalih društev v Občini Semič.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za socialnovarstvene programe, za programe v turizmu in za programe ostalih društev v Občini Semič.
2. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost društev,
– izvajanje letnih programov društev.
3. člen
Izvajalci letnega programa po tem pravilniku so društva, ki izvajajo:
– socialnovarstvene programe,
– programe v turizmu in
– ostale programe, za katere občina zagotavlja proračunska sredstva.
4. člen
Izvajalci letnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da svoje programe izvajajo na območju Občine Semič,
– da imajo sedež na območju Občine Semič (pogoj, da imajo sedež v Občini Semič, ne velja za tista socialnovarstvena društva, katerih člani so tudi občanke in občani iz Občine Semič in je hkrati izvajanje njihovega programa v interesu Občine Semič),
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov,
– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
– da izvajajo svoje programe že najmanj eno leto,
– da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb,
– da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih, z navedbo kraja, časa in števila udeležencev za vsako izvedeno aktivnost,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
II. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV
5. člen
Višina sredstev izvajalcem letnih programov iz 3. člena tega pravilnika se določi s sprejetjem občinskega proračuna za tekoče leto.
Programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih in Zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Semič vsako leto objavi v občinskem glasilu obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani Občine Semič pa objavi celotno vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj 30 dni. Rezultate javnega razpisa objavi občina na spletni strani občine.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe in navedbo višine sredstev za posamezni program, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija,
– če je predložena v zapečateni ovojnici z navedbo javnega razpisa in ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
– če jo je vložila upravičena oseba.
9. člen
Postopek odpiranja vlog vodi tričlanska komisija, ki jo vsako leto, pred objavo javnega razpisa, s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
10. člen
Vloga, ki ni oddana v skladu z določbami iz 1., 3. in 4. alineje 8. člena tega pravilnika ter ni oddana na predpisanih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.
Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osem (8) dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Semič, v roku petnajst (15) dni od vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.
Na odločitev župana ni možna pritožba, prijavitelj lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
11. člen
Župan s sklepom imenuje štiričlansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih programov. Komisija je sestavljena iz enega člana Odbora za gospodarstvo in lokalni razvoj, enega člana TIC-a Semič ali Javnega zavoda Kulturni center Semič in dveh članov Odbora za družbene dejavnosti. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Člani komisije ne smejo biti predsednik ali podpredsednik ali član upravnega odbora društva. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
12. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika in razpisne dokumentacije.
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranja posameznega programa za vse izvajalce letnih programov, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o izbiri izvajalcev letnih programov v Občini Semič. Poročilo podpišejo predsednik in člani komisije. Poročilo predložijo direktorju občinske uprave, ki na podlagi poročila izda sklep o izbiri izvajalcev.
13. člen
Občinska uprava na podlagi sklepa direktorja občinske uprave in v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v upravnem postopku s katero:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritožba na župana Občine Semič v roku petnajst (15) dni od njene vročitve. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
14. člen
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna. Izbrani izvajalec lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
15. člen
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju programov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti za posamezni program in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB
16. člen
Izvajalci letnih programov v Občini Semič iz tega pravilnika so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Semič in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Semič takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
17. člen
Izvajalec letnega programa, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 16. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV
18. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajalcev v Občini Semič so kot priloga k temu pravilniku.
Vrednost posameznega programa se na osnovi meril za vrednotenje letnih programov, določi v točkah. Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj posameznega programa in glede na sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje posebej sprejme Občinski svet Občine Semič.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Pobudo za spremembo in dopolnitev Pravilnika za vrednotenje socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič lahko poda zainteresirana javnost, društva, člani občinskega sveta ali župan. Pobudo najprej obravnava komisija iz 11. člena tega pravilnika, ki pripravi predlog sprememb in dopolnitev tega pravilnika. Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo in uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
20. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-03/2009-2
Semič, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.
  Priloga 1:

  POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR LETNIH PROGRAMOV
SOCIALNOVARSTVENIH, TURISTIČNIH IN OSTALIH DRUŠTEV V OBČINI
SEMIČ

  I. VSEBINA IN OBSEG LETNEGA SOCIALNOVARSTVENEGA PROGRAMA
DRUŠTEV
  1.  Delovanje društev, ki izvajajo socialnovarstvene
programe:

– za delovanje društva                100 točk

– za vsakega člana društva iz Občine Semič      10 točk.


  2. Letni program društev, ki izvajajo socialnovarstvene
programe: za vsako občanko ali občana iz Občine Semič, ki je
deležen pomoči ali se bo udeležil katere od navedenih
aktivnosti društva, se prizna naslednje število točk:

– izvajanje terapevtske aktivnosti, za vsako     30 točk
aktivnost (plavanje, jahanje, skupinska           
fizioterapija, ipd.)                     

– organizacija počitniškega varstva, letovanja    50 točk

– družabno srečanje, kulturne prireditve       10 točk

– obiski in pomoč na domu               20 točk

– finančna in materialna pomoč            50 točk

– prva osebna, socialna in pravna pomoč        10 točk

– pomoč za ohranjanje zdravja (pri nakupu       30 točk
zdravil, pripomočkov)                    

– športna in rekreativna dejavnost,          10 točk

– tečaji, delavnice, okrogle mize           10 točk

– organizacija prevoza posameznika (do        30 točk
zdravnika, na zbor društva …)                

– udeležba na strokovnem izletu, ekskurziji,     30 točk.
predavanju, izobraževanju                  

  II. VSEBINA IN OBSEG LETNEGA PROGRAMA NA PODROČJU TURIZMA,
KI GA IZVAJAJO DRUŠTVA
  1. Delovanje društev, ki izvajajo programe na področju
turizma:

– delovanje turističnih društev           300 točk.


  2. Letni program društev, ki izvajajo programe na področju
turizma:

– organizacija večdnevne javne turistične      1000 točk
prireditve na območju občine                 

– organizacija enodnevne samostojne turistične    200 točk
prireditve na območju občine                 

– sodelovanje na turistični prireditvi v       50 točk
občini, ki jo organizira drugo društvo ali         
javni zavod                         

– sodelovanje na turistični prireditvi izven     100 točk
območja občine                       

– izvedba razpisov s področja turizma        200 točk
(ocenjevanja urejenosti naselij, spominek          
občine …) – za vsak razpis                  

– vzdrževanje in čiščenje pohodnih, jahalnih     300 točk
in kolesarskih poti v občini                
– izdaja glasila za turistične namene,       200 točk.
promocijskega gradiva, biltenov, izdelava          
spletne strani                        


  III. VSEBINA IN OBSEG LETNEGA PROGRAMA, KI GA IZVAJAJO
OSTALA DRUŠTVA
  1. Delovanje društev:

– za delovanje društva               100 točk.


  2. Letni program ostalih društev:

– organizacija tečaja, delavnic, očiščevalne     300 točk
akcije, urejanje objekta; za vsako aktivnost         

– organizacija samostojne javne prireditve na    100 točk
območju občine                        

– sodelovanje na javni prireditvi na območju     50 točk
občine, ki jo organizira drugo društvo, ali         
javni zavod z udeležbo najmanj 5 članov           
društva                           

– organizacija strokovnega izleta, ekskurzije     50 točk

– sodelovanje na tekmovanju              50 točk

– izdaja glasila, promocijskega gradiva,      100 točk.
biltenov in objava spletne strani društva          


  IV. IZRAČUN VREDNOSTI TOČKE
  Višina točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so
namenjena izvajanju letnega programa v Občini Semič za
posamezno področje delovanja društev iz tega pravilnika.
Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev
določenim za posamezno vsebino in skupnim seštevkom točk, ki so
jih ob prijavi na javni razpis prejeli izvajalci posamezne
vsebine.
  Pripadajoča sredstva izvajalca za posamezno vsebino se
izračunajo kot zmnožek števila pridobljenih točk in vrednostjo
točke.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti