Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

782. Pravilnik o uporabi prostorov v OŠ Majšperk, stran 2659.

Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/98 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 22. redni seji dne 5. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi prostorov v OŠ Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov prostorov v OŠ Majšperk (v nadaljevanju: prostorov).
2. člen
Lastnik prostorov je Občina Majšperk (imetnik stavbne pravice Raiffeisen leasing d.o.o.), upravljavec le-te pa je Osnovna šola Majšperk (v nadaljevanju: upravljavec).
Občina Majšperk je izročila objekt osnovne šole v upravljanje Osnovni šoli Majšperk s pogodbo o uporabi in upravljanju premičnega in nepremičnega premoženja.
3. člen
V okviru najema športne dvorane se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:
– vadbene površine,
– tribune za gledalce,
– garderobe,
– sanitarije, umivalnice in tuši,
– športno orodje in oprema v objektu.
4. člen
Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega programa športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca);
2. športno dejavnost otrok in mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
3. športno rekreacijo športnih društev v Občini Majšperk in športne tekme teh društev;
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin;
5. športno vadbo in rekreacijo društev in rekreativnih skupin izven občine;
6. prireditve Občine Majšperk in OŠ Majšperk;
7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve.
5. člen
Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti njuno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Upravljavec prostorov ne odgovarja za poškodbe igralcev, gledalce in nastopajočih pri uporabi športne dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabniki športne dvorane morajo v času uporabe le-te za športne namene uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.
6. člen
Učilnice in ostali prostori se uporabljajo za naslednje namene:
– izobraževanje in vadbo na glasbenem področju,
– izobraževanje in vadbo na likovnem področju,
– izobraževanje na področju računalništva,
– za sestanek in ostale aktivnosti.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE PROSTOROV V UPORABO
7. člen
Pri oddaji prostorov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. OŠ Majšperk za izvedbo šolskega pouka, šolskih tekmovanj in šolskih interesnih dejavnosti;
2. programi društev in drugih aktivnosti za otroke in mladino iz Občine Majšperk, ki so usmerjeni v vrhunske aktivnosti;
3. programi športnih društev in drugih aktivnosti za odrasle iz Občine Majšperk, ki so usmerjeni v vrhunske aktivnosti;
4. druga društva in organizirane skupine iz Občine Majšperk, ki izvajajo kakršnekoli aktivnosti;
5. društva in organizirane skupine izven občine;
6. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko upravljavec zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev ali prodaje prostorov in učilnic v komercialne namene kateremukoli uporabniku:
– odpove posamezne termine uporabe prostorov;
– prestavi termine na druge proste termine (če so takšni termini na razpolago).
Oddaja prostorov v uporabo uporabnikom iz 2. do 6. točke tega člena ne sme predstavljati ovire za izvajanje dejavnosti osnovne šole, opredeljenem v letnem delovnem načrtu šole.
Kolikor pride do prezasedenosti prostorov, ima upravljavec pravico najemniku omejiti število terminov.
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega termina je sedem dni.
Po preteku roka za prijavo, prednostna pravica ne velja več.
8. člen
Na podlagi poziva za uporabo prostorov zbere upravljavec vloge uporabnikov za uporabo prostorov, in sicer do 15. septembra tekočega leta. Poziv se pošlje društvom v Občini Majšperk in se objavi na spletni strani občine.
Na podlagi zbranih vlog se določi razpored uporabe prostorov. Razpored določi komisija, ki jo imenuje ravnatelj OŠ Majšperk. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 6. člena tega pravilnika.
Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.
9. člen
Z uporabniki upravljavec sklene pogodbo o uporabi prostorov. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih upravitelja in uporabnika določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo prostorov, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov.
10. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti upravljalcu. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je uporabnik odstopil od pogodbe.
11. člen
Pogodba z uporabniki prostorov se lahko prekine pred njenim iztekom sporazumno, če se tako dogovorita upravljavec in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko upravljavec prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo prostorov v terminih, za katere so sklenili pogodbo,
2. če se kršijo določila hišnega reda prostorov, pogodbe o uporabi in drugih predpisov,
3. če se tri mesece zapored ne plača računov za uporabo prostorov.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi s 14-dnevnim odpovednim rokom.
III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO PROSTOROV
12. člen
Cenik za uporabo prostorov pripravita upravljavec in občinska uprava, potrdi pa ga Občinski svet Občine Majšperk.
Cenik je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Cenik uporabe pripravi upravljavec. Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe. Ekonomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
1. Višina letnih materialnih stroškov zajema:
– stroške ogrevanja in prezračevanja,
– stroške električne energije,
– stroške komunalnih storitev,
– stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ipd.),
– stroške zavarovanja objekta,
– druge materialne stroške.
2. Stroški upravljanja:
– stroški plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega osebja.
3. Sredstva za investicijsko vzdrževanje.
14. člen
Društva in organizirane skupine s sedežem v Občini Majšperk plačujejo za uporabo prostorov 50% ekonomske cene.
Za organizirano skupino s sedežem v Občini Majšperk se šteje skupina, v kateri je najmanj 60% posameznikov iz Občine Majšperk.
Društva in organizirane skupine, ki uporabljajo prostore najmanj štirikrat na teden, plačujejo 60% določene cene.
15. člen
Uporabniki prostorov iz 7. točke 4. člena tega pravilnika morajo ceno uporabe poravnati pred izvedbo prireditve.
IV. DRUGA DOLOČILA
16. člen
Upravljavec v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red prostorov.
Hišni red mora biti izobešen v uporabljenih prostorih.
V hišnem redu prostorov se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov prostorov ter pooblastila odgovornih delavec, ki skrbijo za upravljanje s prostori.
17. člen
Nadzor nad uporabo prostorov zagotavlja upravljavec.
V času šolskega pouka, šolskih tekmovanj in šolskih interesnih dejavnosti zagotavlja nadzor nad uporabo prostorov Osnovna šola Majšperk s svojim strokovnim kadrom.
18. člen
Upravljavec mora voditi posebno evidenco uporabe prostorov, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja,
– čas uporabe,
– namen uporabe,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
19. člen
Vsa morebitna odstopanja od tega pravilnika odobri župan Občine Majšperk in o tem pisno obvesti upravljavca.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/2009-2
Majšperk, dne 5. marca 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti