Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin, stran 2658.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US in 76/2008) je Občinski svet Občine Majšperk na podlagi 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) na 22. redni seji dne 5. 3. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
1. člen
V Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave občin (Uradni list RS, št. 57/99), se v 1. členu besedilo dopolni tako, da glasi:
»S tem odlokom občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanavljajo “Skupno občinsko upravo” (v nadaljevanju: uprava), kot organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog na področju prostorskega načrtovanja, varstva okolja, medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva, gospodarske infrastrukture in notranje revizije.«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen
Spremeni se 3. člen odloka tako, da glasi:
»Uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge na naslednjih področjih:
1. prostorsko načrtovanje:
– priprava občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– informacije iz uradnih evidenc,
– naloge službe mestnega/podeželskega arhitekta ali občinskega urbanista,
– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi;
2. varstvo okolja:
– priprava predpisov s področja varstva okolja in strokovna pomoč pri njihovem izvajanju,
– izvedba projekta regijske deponije komunalnih odpadkov,
– nadzorna služba za varstvo okolja;
3. medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo:
– izvajanje inšpekcijskega nadzorstva iz pristojnosti lokalne skupnosti,
– izvajanje nalog medobčinskega redarstva skladno z veljavno zakonodajo;
4. gospodarska infrastruktura,
5. notranja revizija.«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedna zveza »izvrševanju upravnih nalog« črta in nadomesti z besedno zvezo »odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti«.
V tretjem odstavku 4. člena ter v prvem in drugem odstavku 8. člena se za besedo »tajnika« doda »občine oziroma direktorja občinske uprave«, povsod v ustreznem sklonu in številu.
5. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki glasi:
»Medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo sta prekrškovna organa v to dejavnost vključenih občin ustanoviteljic skupne občinske uprave.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.«.
6. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da glasi:
»Upravo vodi vodja skupne občinske uprave, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih. Vodja skupne občinske uprave je imenovan, če ga potrdita najmanj dve tretjini županov občin ustanoviteljic.
Vodja skupne občinske uprave ima status uradnika na položaju.
Vodja skupne občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj sedem let delovnih izkušenj.«.
7. člen
V celotnem odloku se beseda »predstojnik« in besedna zveza »predstojnik uprave« črta in nadomesti z besedno zvezo »vodja skupne občinske uprave« v ustreznem sklonu in številu.
8. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da glasi:
»Župani občin ustanoviteljic sprejmejo akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi na predlog vodje skupne občinske uprave.
Župani občin ustanoviteljic za odločanje o sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij ter o drugih delovnopravnih institutih pisno pooblastijo vodjo skupne občinske uprave, ki mora za to izpolnjevati pogoje po zakonu o javnih uslužbencih.«.
9. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da glasi:
»Skupna občinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine, v kateri ima sedež in je opredeljena kot samostojni proračunski uporabnik.
Finančno poslovanje uprave se vodi preko podračuna, odprtega pri Banki Slovenije.
Program dela in finančni načrt za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev sprejmejo občine ustanoviteljice na predlog vodje skupne občinske uprave.
Sredstva za delovanje uprave praviloma zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, kolikor se vključene občine za posamezne dejavnosti ne dogovorijo drugače.
Sredstva za delovanje uprave občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Tekočo dvanajstino sredstev morajo občine ustanoviteljice nakazati do 25. dne v mesecu.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne občinske uprave je vodja skupne občinske uprave.
Vodja skupne občinske uprave polletno poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji finančnega načrta.«.
10. člen
V 12. členu se na koncu drugega odstavka pred piko doda besedilo:
» … v obsegu, ki je dogovorjen z vsako občino ustanoviteljico posebej«.
11. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki glasi:
»Kolikor občina izrazi interes za izstop iz uprave, mora pisno najaviti izstop vodji skupne občinske uprave in županom občin ustanoviteljic 6 mesecev pred iztekom tekočega leta. Pred izstopom mora poravnati vse nastale obveznosti.«
12. člen
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti vseh občin iz 1. člena tega odloka, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2009
Majšperk, dne 5. marca 2009
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti