Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

780. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk, stran 2654.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 11. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 5. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 22. redni seji dne 5. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja posamezne komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Navedena merila in podlage so podrobneje prikazane v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Majšperk (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je pod številko projekta 190/08 izdelalo podjetje Chronos d.o.o ter je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni objekti na območju Občine Majšperk, ki se bodo prvič opremljali bodisi z omrežjem cest, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem, omrežjem javne razsvetljave, javnih površin ali z objekti zbiranja komunalnih odpadkov oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti »Ceste – pregledna karta obračunskih območij«;
– Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti »Vodovod – pregledna karta obračunskih območij«;
– Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti »Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij«;
– Obračunsko območje omrežja javne razsvetljave je prikazano na karti »Javna razsvetljava – pregledna karta obračunskih območij«;
– Obračunsko območje javnih površin je prikazano na karti »Javne površine – pregledna karta obračunskih območij«;
– Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov je prikazano na karti »Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskih območij«.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje.
– Vsak obstoječ ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je kanalizacijski ali vodovodni vod oddaljen od roba parcele največ 100 metrov oziroma je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, ima ob plačilu komunalnega prispevka zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem. V tem primeru se komunalni prispevek za tovrstno komunalno opremo ne odmeri.
– Z javnimi površinami so opremljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju občine.
– Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba parcele največ 150 metrov.
– Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju občine.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
– faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121), upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122), Industrijske stavbe in skladišča (CC-SI: 125) ter stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v višini 1,15;
– faktor dejavnosti za tri in več stanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,3.
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme.
Preglednica 1: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+--------------+----------------+--------------+---------------+
| Komunalna  |  Obračunsko  |   S [€]  |   OS [€]  |
|  oprema   |  območje   |       |        |
+--------------+----------------+--------------+---------------+
|  Cestno   | C – celotna  | 33.135.873,33| 26.508.698,66|
|  omrežje  |   občina   |       |        |
+--------------+----------------+--------------+---------------+
| Vodovodno  | V – vodovodno | 13.777.567,84| 11.022.054,27|
|  omrežje  |  omrežje   |       |        |
+--------------+----------------+--------------+---------------+
|Kanalizacijsko|   K –    | 2.907.045,77|  2.325.636,62|
|  omrežje  | kanalizacijsko |       |        |
|       |  omrežje   |       |        |
+--------------+----------------+--------------+---------------+
|  Javna   | JR – Omrežje |  320.600,00|   256.480,00|
|razsvetljava |   javne   |       |        |
|       | razsvetljave |       |        |
+--------------+----------------+--------------+---------------+
|  Javne   | JP – Območje |  285.506,00|   285.506,00|
| površine  | javnih površin |       |        |
|       |  – celotna  |       |        |
|       |   občina   |       |        |
+--------------+----------------+--------------+---------------+
|  Objekti  | KOM – Ravnanje |   25.049,61|   25.049,61|
| ravnanja s  | z odpadki –  |       |        |
| komunalnimi | celotna občina |       |        |
|  odpadki  |        |       |        |
+--------------+----------------+--------------+---------------+
8. člen
(stroški opremljanja m2 parcele [Cp(ij)] in neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)] s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.
Preglednica 2: Določitev Cp(ij) in Ct(ij) za določeno vrsto komunalne opreme na enotnem obračunskem območju
+--------------+----------------+---------------+--------------+
| Komunalna  |  Obračunsko  | Cpij [€/m2] | Ctij [€/m2] |
|  oprema   |   območje  |        |       |
+--------------+----------------+---------------+--------------+
|  Cestno   |  C – celotna |   10,72   |  18,30   |
|  omrežje  |   občina   |        |       |
+--------------+----------------+---------------+--------------+
| Vodovodno  | V – vodovodno |   5,18   |   8,99   |
|  omrežje  |   omrežje  |        |       |
+--------------+----------------+---------------+--------------+
|Kanalizacijsko|    K –   |   3,24   |   6,90   |
|  omrežje  | kanalizacijsko |        |       |
|       |   omrežje  |        |       |
+--------------+----------------+---------------+--------------+
|  Javna   | JR – Omrežje |   0,10   |   0,18   |
|razsvetljava |   javne   |        |       |
|       | razsvetljave |        |       |
+--------------+----------------+---------------+--------------+
|  Javne   | JP – Območje |   0,12   |   0,20   |
| površine  |javnih površin –|        |       |
|       | celotna občina |        |       |
+--------------+----------------+---------------+--------------+
|  Objekti  |KOM – Ravnanje z|   0,1154  |  0,0173  |
| ravnanja s  |  odpadki –  |        |       |
| komunalnimi | celotna občina |        |       |
|  odpadki  |        |        |       |
+--------------+----------------+---------------+--------------+
|       |     Skupaj|   19,47   |  34,58   |
+--------------+----------------+---------------+--------------+
Pomen Cp(ij) in() Ct(ij) je naslednji:
Cp(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Ct(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) · I
oziroma
Ct(ij1) = Ct(ij) · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij1)·* Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij1)·* Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)      komunalni prispevek za določeno vrsto
         komunalne opreme na posameznem obračunskem
         območju;
A(parcela)    površina parcele objekta;
Cp(ij1)     indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
         metra parcele z določeno vrsto komunalne
         opreme na posameznem obračunskem območju;
Dp        delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka, določen v 5. členu tega odloka;
K(dejavnost)   faktor dejavnosti, določen v 6. členu tega
         odloka;
Ct(ij1)     indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
         metra neto tlorisne površine objekta z
         določeno vrsto komunalne opreme na
         posameznem obračunskem območju;
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta;
Dt()       delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka, določen v
         5. členu tega odloka.
Površina parcele se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le ta določi kot minimalna gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov občine.
Če podatka o površini parcele iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti, se parcela objekta določi kot fundus objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi parceli objekta, novogradnje – nadomestitev obstoječega objekta ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Tako se v primeru novogradnje – nadomestitev obstoječega objekta neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. V primeru ostalih vrst sprememb površin obstoječih objektov pa se podatek o spremembi NTP vzame iz priloženega projekta.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KP(ij) = K(dejavnost) · (A(tlorisna, nova) – A(tlorisna, obstoječa)) · Ct(ij1) · Dt] – novogradnje – nadomestitev obstoječega objekta
[KP(ij) = K(dejavnost) · A(tlorisna, sprememba) · Ct(ij1) · Dt] – sprememba površine obstoječega objekta,
kjer je:
A(tlorisna, nova) – neto tlorisna površina novega objekta;
A(tlorisna, obstoječa) – neto tlorisna površina obstoječega objekta, kateri se nadomešča;
A(tlorisna, sprememba) – površina objekta, ki se dograjuje.
(2) V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, ki je določen s 6. členom tega odloka ter neto tlorisne površine, kateri se spreminja namembnost.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KP(ij) = (K(dejavnost-novi) – K(dejavnost-obstoječi)) · A(tlorisna, sprememba) · Ct(ij1) · Dt],
kjer je:
K(dejavnost-novi) – faktor dejavnosti, določen za predvideno vrsto objekta;
K(dejavnost-obstoječi) – faktor dejavnosti, določen za obstoječo vrsto objekta;
A(tlorisna, sprememba) – površina objekta, kateri se spreminja namembnost.
(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(4) Komunalni prispevek se na območju, ki je predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme odmeri na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki prikaže in obračuna predvidene stroške. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka. Tako velja:
Cp(ij skupni) = Cp(ij obstoječi) + Cp(ij investicija)
oziroma
Ct(ij skupni) = Ct(ij obstoječi) + Ct(ij investicija), kjer so:
Cp(ij skupni)     Cp(ij), ki se odmeri na posameznem
           območju investicije;
Ct(ij skupni)     Ct(ij), ki se odmeri na posameznem
           območju investicije;
Cp(ij obstoječi)   Cp(ij), ki je predmet obstoječih
           obračunskih stroškov;
Ct(ij obstoječi)   Ct(ij), ki je predmet obstoječih
           obračunskih stroškov;
Cp(ij investicija)  Cp(ij), ki je predmet investicije;
Ct(ij investicija)  Ct(ij), ki je predmet investicije.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KP(ij)
Zgornja oznaka pomeni:
KP celotni izračunani komunalni prispevek.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca (zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost);
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti (kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti).
Komunalni prispevek se za gradnjo enostavnega objekta ne odmeri.
15. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank. S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi predvsem rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunali prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Vlogo za plačilo komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči, na podlagi zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik. Ostale oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka s tem odlokom niso predvidene.
(3) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo je za fizične osebe možno v največ 12-mesečnih obrokih.
(4) Pravne osebe plačajo komunalni prispevek v enkratanem znesku.
(5) Višino oproščenih sredstev je potrebno nadomestiti iz nenamenskih sredstev občinskega proračuna.
(6) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(7) Investitor kot fizična oseba, ki je od 1. 1. 1980 dalje vlagal v izgradnjo ali izboljšanje cestne infrastrukture v posameznem naselju v Občini Majšperk, lahko v tem delu z originalnim oziroma verodostojnim dokazilom o plačanih vlaganjih, za ta znesek uveljavlja znižanje pri plačilu komunalnega prispevka, ki se po tem odloku nanaša izključno na obveznost izgradnje cestnega omrežja, za načrtovano novogradnjo na področju celotne Občine Majšperk. Uveljavljanje navedenih vlaganj je enkratno dejanje in vlaganja niso prenosljiva.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
18. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Majšperk Odlok o merilih in kriterijih za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 27/96, 76/99, 65/00, 21/03, 118/04 in 8/07), v delu, ki se nanaša na plačilo prispevka.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35400-1/2009
Majšperk, dne 5. marca 2009
Županja
Občine Majšperk
Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost