Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

777. Odlok o izdajanju lokalnega časopisa Občine Kostanjevica na Krki, stran 2652.

Na podlagi 9. člena Zakon o medijih (ZMed-UPB1, Uradni list RS, št. 110/06) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 23. seji dne 5. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o izdajanju lokalnega časopisa Občine Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje lokalnega časopisa Občine Kostanjevica na Krki kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime lokalnega časopisa je Kostanjeviške novice.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj časopisa je Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
4. člen
Časopis se uvršča v informativni periodični tisk.
Časopis izhaja načeloma vsak drugi mesec, in sicer: februarja, aprila, junija, avgusta, oktobra, decembra v nakladi 1000 izvodov.
Časopis lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
Časopis izhaja v slovenskem jeziku.
Časopis izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Časopis v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Kostanjevice na Krki brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Kostanjevice na Krki.
5. člen
Naslov uredništva glasila je Občina Kostanjevice na Krki »Kostanjeviške novice«, Ljubljanska 7, 8311 Kostanjevice na Krki.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI ČASOPISA
6. člen
Dejavnost časopisa temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
Časopis v skladu s svojo vsebinsko in uredniško politiko primarno obvešča o delu župana, občinskega sveta in občinske uprave ter javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Kostanjevica na Krki ter poroča o aktualnih, gospodarskih, političnih, kulturnih, socialnih, športnih in ostalih dogajanjih v občini.
III. UREDNIŠTVO ČASOPISA
7. člen
Časopis ureja uredništvo časopisa, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor. Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni. Uredništvo časopisa se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.
8. člen
Odgovornega urednika na predlog župana imenuje občinski svet.
Z imenovanjem odgovornega urednika občinski svet sprejme tudi njegovo vsebinsko in uredniško zasnovo.
Po imenovanju odgovornega urednika, le-ta predlaga uredniški odbor, ki ga imenuje občinski svet.
Mandat odgovornega urednika in uredniškega odbora traja štiri leta.
V primeru odstopa ali odpoklica odgovornega urednika preneha mandat tudi uredniškemu odboru.
Medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in odgovornega urednika se uredijo s pogodbo.
9. člen
Odgovorni urednik izvaja sprejeto uredniško politiko v skladu s programsko zasnovo in je odgovoren za njeno uresničevanje.
Naloge odgovornega urednika so:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– pripravlja in ureja besedila,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke časopisa,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, organizacij in društev v občini, da v časopisu ob enakih možnostih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča,
– skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko ter načeli novinarske etike ob upoštevanju določil Zakona o medijih,
– skrbi za tehnično pripravo in tisk časopisa.
10. člen
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
11. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo pravico do nagrade, ki jo s sklepom določi župan Občine Kostanjevica na Krki. Sklep potrdi Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA ČASOPISA
12. člen
Občina Kostanjevica na Krki zagotavlja gmotne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
13. člen
Iz sredstev za izdajanje časopisa so financirani:
– stroški priprave in tiska časopisa,
– stroški dostave časopisa,
– avtorski honorarji,
– nadomestila za delo odgovornega urednika,
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem časopisa.
14. člen
Oglasne vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
15. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev ter volitev v Državni zbor in Državni svet, če je to vsebinsko povezano z lokalnimi razmerami, mora časopis del prostora proti plačilu nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list.
Ravnanje časopisa ob razpisu volitev se ravna po zakonu o volilni kampanji.
16. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi odgovorni urednik, nikakor pa ne na naslovni strani časopisa. Cenik oglaševanja določi uredniški odbor na predlog odgovornega urednika, sprejme ga občinski svet.
17. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
18. člen
Finančno poslovanje časopisa opravlja občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki. Nadzor nad finančnim poslovanjem pa Nadzorni odbor Občine Kostanjevica na Krki.
V. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime časopisa,
– ime in sedež izdajatelja časopisa,
– kraj in datum izdaje ter številka časopisa,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora.
20. člen
Izdajatelj časopisa je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti časopis pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-7/2008
Kostanjevica na Krki, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti