Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007, stran 2651.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 33. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – SSPDPO) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 23. redni seji dne 5. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007
1. člen
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki predstavljajo splošni del. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007.
3. člen
Splošni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-17/2008-3
Kostanjevica na Krki, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
                             Priloga

+---------+--------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v EUR|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|Konto  |Naziv konta              | Realizacija|
|     |                   |     2007|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|1    |2                   |      3|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  1.888.806|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   1592.879|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)     |  1.450.354|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček    |  1.291.742|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |703 Davki na premoženje        |   104.900|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve |    53.712|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           |   142.525|
|     |(710+711+712+713+714)         |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    30.358|
|     |premoženja              |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |    2.182|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni   |     924|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    13.178|
|     |storitev               |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki      |    95.883|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |   547.065|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    2.839|
|     |sredstev               |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   197.105|
|     |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE           |     620|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov |     620|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          |    95.363|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih   |    95.363|
|     |javnofinančnih institucij       |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  1.839.219|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409) |   500.000|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    12.553|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno|    1.974|
|     |varnost                |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   |   457.141|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |409 Rezerve              |    28.332|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |   687.135|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |410 Subvencije            |    1.560|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |411 Transferi posameznikom in     |   366.112|
|     |gospodinjstvom            |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |412 Transferi neprofitnim       |    60.159|
|     |organizacijam in ustanovam      |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi   |   259.304|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   577.690|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   577.690|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |    73.394|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim in|    14.616|
|     |fizičnim osebam, ki niso PU      |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |432 Investicijski transferi      |    59.778|
|     |proračunskim uporabnikom       |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)    |    49.587|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      –|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil   |      –|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      –|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|      –|
|     |DELEŽEV (440+441)           |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |440 Dana posojila           |      –|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      –|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      –|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |       |
|     |V.)                  |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)          |      –|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |500 Domače zadolževanje        |      –|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |      –|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga     |      –|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |    49.587|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |       |
+---------+--------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |      –|
+---------+--------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   –49.587|
+---------+--------------------------------------+-------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti