Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

775. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za območje K 9 Šole – del«, stran 2650.

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je župan Občine Kamnik dne 11. 3. 2009 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za območje K 9 Šole – del«
1. Ocena stanja pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1.1 Temeljne ugotovitve
Z dnem 28. 4. 2007 je pričel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07). Priprava prostorskega akta, ki je bila začeta v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1), se v skladu z 98. členom ZPNačrt nadaljuje in konča po postopku za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev prostorskega akta, se bo postopek nadaljeval po postopku za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
1.2 Ocena stanja
Postopek priprave predmetnega prostorskega izvedbenega načrta z oznako UN K9 Šole se je pričel s Programom priprave sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za območje K 9 Šole«, ki ga je na podlagi takrat veljavnega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) dne 30. 6. 2006 sprejel župan in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/06.
V prehodnih in končnih določbah ZPNačrt (98. člen) določa, da se postopki priprave občinskih lokacijskih načrtov, ki so se začeli na podlagi določb ZUreP-1 in pred uveljavitvijo novega zakona (ZPNačrt) še niso bili javno razgrnjeni, nadaljujejo in končajo po določbah novega zakona kot občinski podrobni prostorski načrti. Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-188/2006, z dne 17. 7. 2006 odločilo, da v postopku priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta za Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta K9 Šole celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ni treba izvesti.
V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave OPPN izvedene naslednje aktivnosti:
– objavljen je bil Program priprave za spremembe in dopolnitve »Ureditvenega načrta za območje K9 Šole,
– pridobljena je bila odločba, da CPVO ni potrebno izvesti,
– za območje obravnave UN je bil izdelan geodetski načrt.
Izveden je bil Javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve objektov dveh osnovnih šol s pripadajočo zunanjo ureditvijo (UN K9-ŠOLE).
Na podlagi izvedenih postopkov je po določilih ZPNačrt postopek priprave predmetnega OPPN v fazi osnutka.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev za obravnavano območje so bile pridobljene z javnim natečajem.
Izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je izbrana natečajna rešitev.
3. Roki za pripravo OPPN
Načrtovane so aktivnosti:
– razpis in izbor izdelovalca OPPN do 3. 4. 2009;
– priprava osnutka OPPN za smernice in vloga za smernice do 17. 4. 2009;
– izdelava dodatnih strokovnih študij do 24. 5. 2009;
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev do 31. 5. 2009;
– javna razgrnitev in javna obravnava v mesecu juniju 2009;
– prva obravnava na občinskem svetu junija 2009;
– priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu do 20. 8. 2009;
– priprava predloga OPPN za mnenja in vloga za mnenja do 1. 9. 2009;
– obravnava in sprejem dokumenta na občinskem svetu v mesecu novembru 2009.
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih zahtev nosilcev urejanja prostora za dodatne strokovne analize in študije, zaradi planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma zaradi ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovano prostorsko ureditev
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana
– Komunalno podjetje d.d., Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik
– Krajevna skupnost Kamnik Center, Maistrova ulica 18, 1240 Kamnik
– Krajevna skupnost Kamnik Novi trg, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1a,1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6, 1009 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
V postopku izdelave OPPN sodelujejo s svojimi smernicami in mnenji nosilci urejanja prostora, ki so bili že zabeleženi v programu priprave. Kolikor se med postopkom izdelave sprememb in dopolnitev prostorskega akta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, se ti pridobijo v postopku.
5. Ureditveno območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta se nanaša na del območja urejanja K9 Šole, in sicer na območje Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Frana Albrehta s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči. Iz območja urejanja K9 Šole so izvzeti jugozahodni in jugovzhodni del s pretežno stanovanjsko namensko rabo, severozahodni del, kjer je umeščen objekt nekdanje Metalke s pripadajočimi zemljišči. Meja ureditvenega območja poteka na zahodu po meji območja urejanja K9 Šole, na jugozahodnem delu po južnem robu parkirišča med stanovanjskim območjem in knjižnico, v osrednjem južnem delu po meji območja urejanja K9 Šole, na jugovzhodnem delu po južnem robu ceste med območjem šole in stanovanji, na vzhodu po vrhu brežine Kamniške Bistrice, na severovzhodnem in osrednjem severnem delu po meji območja urejanja K9 Šole ter na severozahodnem delu po parcelni meji območja nekdanje Metalke.
6. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spletnih straneh Občine Kamnik in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2006-5/1
Kamnik, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti