Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

767. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2009, stran 2645.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPPO) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 16. redni seji dne 5. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hodoš za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Hodoš za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |   v eurih|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto    |   Proračun|
|    |                    |  leta 2009|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   944.490|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   344.680|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   296.880|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   270.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    10.730|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    16.150|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki            |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    47.800|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    1.900|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     200|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni           |    2.050|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      0|
|    |storitev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    43.650|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    23.450|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     450|
|    |sredstev                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    23.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    1.500|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |    1.500|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |74 TRANSFERNI PRIHODKI         |   574.860|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   569.860|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna |    5.000|
|    |iz sredstev proračuna EU        |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   936.355|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   267.974|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    85.789|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    13.865|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   138.930|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    10.500|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve              |    18.889|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   112.101|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije             |    4.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |    69.938|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    29.892|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    8.271|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   551.426|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   551.426|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    4.854|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |430 Investicijski transferi      |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi prorač.  |    4.854|
|    |uporabnikom              |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-|    8.134|
|    |II.)                  |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila           |      0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      0|
|    |in naložb               |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0|
|    |privatizacije             |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premož.    |      0|
|    |v javnih skladih in drugih osebah   |       |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v  |       |
|    |svoji lasti              |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |       |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |   240.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   240.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |   240.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   256.008|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   256.008|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   256.008|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –7.873|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –16.008|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    –8.134|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    7.873|
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo      |       |
+--------+---------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabljajo za namene, določene v Zakonu o varstvu pred požarom,
– okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor,
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
Na predlog župana lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
Pravice porabe na proračunski postavki na primer: Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan in se pooblašča, da odloča o:
– uporabi sredstev za dotacije v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami, ter za razvoj športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge odhodke investicijskega značaja, ter amortizacijo,
– o izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranje ponudb blaga, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu.
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan. Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za tak namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna. Župan lahko prerazporedi sredstva znotraj proračuna do višine 50.000,00 eurov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervacijo v višini do 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva se uporabljajo za financiranje:
– nepredvidenih nalog za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Porabljena sredstva za proračunsko rezervacijo se razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni se odpre nova postavka. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2009 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% proračunske rezerve Občine Hodoš.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 18.889,80 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin, Zakonom o javnih financah in Uredbo o zadolževanju občin.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov, javnih podjetjih ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2009 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
12 člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine predpisane z zakonom.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Hodoš v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu na OS in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016/2009-BK
Hodoš, dne 6. marca 2009
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti