Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

763. Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila, stran 2626.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
N A V O D I L O
o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) To navodilo ureja postopek pripravljanja in izdajanja tehničnih specifikacij, izdanih v okviru predpisov o ugotavljanju skladnosti:
– motornih vozil z najmanj štirimi kolesi in njihovih priklopnikov,
– dvo- ali trikolesnih motornih vozil in
– kmetijskih ali gozdarskih traktorjev.
(2) Tehnične specifikacije iz prejšnjega odstavka vsebujejo tehnične zahteve za posamezne sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali opremo motornih vozil in njihovih priklopnikov (v nadaljnjem besedilu: vozilo) ter postopke ugotavljanja njihove skladnosti s temi zahtevami. Vsebujejo lahko tudi postopke ugotavljanja skladnosti vozil kot celote, vzorce predpisanih dokumentov, način označevanja ter obliko znakov skladnosti.
2. člen
(1) S tem navodilom se določajo pravila za:
– imenovanje in delo strokovnega odbora za pripravo tehničnih specifikacij za vozila (v nadaljnjem besedilu: TSV);
– pripravljanje, izdajanje in objavljanje TSV;
– razvrstitev TSV v tematska poglavja in način njihovega označevanja;
– način dela strokovnega odbora;
– poslovanje z dokumentacijo pri pripravi TSV.
(2) To navodilo se smiselno uporablja tudi za delovanje stalnih in občasnih delovnih skupin, ki jih po potrebi imenuje strokovni odbor.
II. IMENOVANJE ČLANOV STROKOVNEGA ODBORA
3. člen
(1) V okviru Direktorata za promet na Ministrstvu za promet se za pripravo osnutkov in predlogov TSV ustanovi strokovni odbor.
(2) V strokovni odbor se imenujejo osebe z večletnimi teoretičnimi oziroma praktičnimi izkušnjami na področju proizvodnje oziroma uporabe vozil.
(3) Člane strokovnega odbora imenuje minister za promet (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog generalnega direktorja Direktorata za promet (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor).
(4) V strokovni odbor minister imenuje njegovega predsednika ter najmanj šest in največ dvanajst članov, tako da je skupno število članov strokovnega odbora liho. Hkrati določi tehničnega sekretarja kot strokovnega delavca strokovnega odbora. Za tehničnega sekretarja se imenuje delavec Direktorata za promet. Tehnični sekretar ni član strokovnega odbora in nima pravice glasovanja na področju delovanja strokovnega odbora.
4. člen
(1) Mandat predsednika in članov strokovnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(2) Sklep o imenovanju strokovnega odbora in določitvi njegovega tehničnega sekretarja se dostavi vsem imenovanim in Direktoratu za promet.
5. člen
(1) Generalni direktor na predlog strokovnega odbora lahko ustanovi eno ali več stalnih ali občasnih delovnih skupin za delo na ožjem področju delovanja strokovnega odbora. Z ustanovitvijo se imenuje njenega predsednika ter člane, tako da je skupno število članov delovne skupine liho.
(2) Kandidate za člane delovnih skupin predlaga strokovni odbor na podlagi neposrednega dogovora s strokovno usposobljenimi kandidati oziroma na podlagi prijav zainteresiranih posameznikov za članstvo v delovnih skupinah po posameznih strokovnih področjih, v katera so TSV tematsko razvrščene. Prijave zainteresiranih posameznikov zbira tehnični sekretar.
(3) Člane stalnih in občasnih delovnih skupin imenuje generalni direktor na predlog strokovnega odbora.
(4) Stalna ali občasna delovna skupina preneha z delom, ko prenehajo razlogi za njeno ustanovitev ali če tako na predlog njenega predsednika ali predsednika strokovnega odbora odloči generalni direktor.
6. člen
(1) Spremembe v sestavi strokovnega odbora in stalne ali občasne delovne skupine se izvedejo po enakem postopku, kot je določen za imenovanje članov strokovnega odbora oziroma delovne skupine. Predlogi sprememb morajo biti obrazloženi.
(2) Zamenjavo predsednika strokovnega odbora lahko predlaga generalni direktor.
(3) Zamenjavo predsednika delovne skupine lahko predlaga predsednik strokovnega odbora.
(4) Zamenjavo člana strokovnega odbora lahko predlaga predsednik strokovnega odbora, zamenjavo člana delovne skupine pa njen predsednik.
(5) Če se član strokovnega odbora neupravičeno zaporedoma ni udeležil treh sej strokovnega odbora ali če se jih iz utemeljenih razlogov ne bo mogel udeleževati v nekem daljšem časovnem obdobju, mora predsednik strokovnega odbora predlagati njegovo zamenjavo z imenovanjem novega člana. Ta določba se smiselno uporablja tudi za člane delovne skupine.
III. PRIPRAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
7. člen
(1) Strokovni odbor deluje na podlagi dolgoročnega programa dela, ki ga sprejme na svoji prvi seji.
(2) V programu dela se posamezni predlogi za pripravo TSV razvrstijo po naslednjih skupinah:
– A – prva skupina (TSV, ki jih je treba pripraviti v roku enega leta),
– B – druga skupina (TSV, ki jih je treba pripraviti v roku naslednjih treh let) in
– C – tretja skupina (TSV, ki jih bo treba pripraviti dolgoročno).
(3) Program dela in razvrstitev v skupine se lahko spreminja in prilagaja spremenjenim okoliščinam.
(4) Strokovni odbor o sprejetem programu dela in njegovih spremembah obvesti generalnega direktorja.
8. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko dajo dodaten predlog za pripravo posamezne TSV člani strokovnega odbora in katerakoli zainteresirana pravna ali fizična oseba. Predlog se naslovi na Direktorat za promet ali neposredno na strokovni odbor. Tehnični sekretar odbora lahko od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga, če ta ne vsebuje utemeljitve potrebe za pripravo TSV, kratke vsebine po predvidenih sklopih rešitev in narave njene uporabe. Predlogu se lahko priloži delovni osnutek TSV.
(2) Ustrezno utemeljene predloge obravnava strokovni odbor na svoji prvi seji po njihovem prejemu in najkasneje v roku 30 dni po seji obvesti predlagatelja o sprejetih sklepih.
(3) Če strokovni odbor predlog sprejme, predlagano TSV s sklepom uvrsti v eno od skupin v programu dela.
(4) Zavrnitev predloga mora strokovni odbor obrazložiti. O svoji odločitvi obvesti predlagatelja.
9. člen
(1) Strokovni odbor obravnava besedilo delovnega osnutka TSV in ga, če je izdelan v skladu z zasnovo vsebine TSV iz programa njene priprave, s sklepom določi kot osnutek. Hkrati strokovni odbor sprejme sklep o začetku in času trajanja postopka njegove strokovne obravnave, v kateri sodeluje zainteresirana strokovna javnost. Strokovna obravnava zajema tudi uskladitev besedila z upravnimi organi, katerih delovno področje je neposredno ali posredno povezano z vsebino predlagane TSV.
(2) Strokovna obravnava osnutka TSV se začne z njegovo objavo na spletni strani Ministrstva za promet in obvestilom zainteresirani strokovni javnosti o času trajanja obravnave.
(3) Rok trajanja strokovne obravnave ne sme biti krajši od 15 dni.
10. člen
(1) Evidenco sklepov strokovnega odbora o določitvi osnutkov TSV in rokih njihove strokovne obravnave vodi tehnični sekretar. Podatke iz te evidence in posamezne osnutke TSV se posreduje pravnim in fizičnim osebam, ki želijo sodelovati v postopku njihove strokovne obravnave, brezplačno.
(2) Direktorat za promet lahko na predlog strokovnega odbora pošlje osnutek TSV v strokovno mnenje pravni ali fizični osebi, ki ni sodelovala pri izdelavi njenega delovnega osnutka ali ni član strokovnega odbora.
11. člen
(1) Prejete pripombe na osnutek TSV obravnava strokovni odbor tako, da vsako od njih sprejme ali zavrne. Sklep o zavrnitvi pripombe mora biti obrazložen.
(2) Po sprejetju odločitev k pripombam na osnutek TSV strokovni odbor oblikuje njen predlog in ga po opravljenem lektoriranju potrdi z večino glasov.
12. člen
(1) TSV, katere vsebina je nastala s prenosom akta zakonodaje Evropskih skupnosti v slovenski pravni red in ne vsebuje nacionalnih dodatkov, se pripravi brez strokovne obravnave osnutka TSV na strokovnem odboru.
(2) O nameravani izdaji TSV iz prejšnjega odstavka tehnični sekretar zgolj seznani člane strokovnega odbora.
13. člen
Ob vsaki spremembi ali dopolnitvi vsebine posamezne TSV se izda prečiščeno besedilo v obliki nove izdaje TSV. Spremembe in dopolnitve TSV se opravijo po enakem postopku, kot je določen za njihovo izdajo.
IV. IZDAJA IN OBJAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
14. člen
(1) Tehnični sekretar strokovnega odbora predloži predlog TSV Direktoratu za promet, ki opravi vse potrebne aktivnosti za izdajo TSV.
(2) TSV je izdana s podpisom ministra.
15. člen
(1) Tehnične specifikacije za vozila se označujejo z oznako
   »TSV XXX/YY«,
kjer pomeni:
– TSV:    tehnična specifikacija za vozila;
– XXX:    številka TSV;
– YY:    številka izdaje TSV.
(2) Številka TSV je trimestno število, pri čemer:
a) prvo mesto označuje področje, v katerega spada TSV, in sicer:
– 1.. in 2.. – motorna vozila z najmanj štirimi kolesi in njihovi priklopniki;
– 3.. – dvo ali trikolesna motorna vozila;
– 4.. – kmetijski ali gozdarski traktorji;
– 5.. – oprema vozil;
– 6.. – postopki;
b) ostali dve mesti označujeta zaporedno številko TSV. Številčenje se začne z »01«.
(3) Številka izdaje TSV je dvomestno število, ki označuje zaporedno številko spremembe posamezne TSV. Prva izdaja ima številko »00«, nato se ob vsaki spremembi vpiše naslednja višja številka.
16. člen
(1) Podatki o izdani TSV so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije v okviru seznama izdanih TSV za določeno področje. Objava vsebuje oznako in naslov TSV, datum veljavnosti in/ali datum začetka uporabe in datum prenehanja veljavnosti.
(2) V primeru izdaje novih TSV se objavi sprememba ustreznega seznama, praviloma dvakrat letno.
17. člen
(1) TSV in seznami TSV so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za promet v elektronski obliki.
(2) Spletne strani morajo biti posodobljene najkasneje osem dni po vsaki objavi novega seznama oziroma spremembe seznama TSV v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. NAČIN DELA STROKOVNEGA ODBORA
18. člen
(1) Strokovni odbor dela in odloča na sejah, ki potekajo v prostorih Direktorata za promet.
(2) Dopisovanje med člani strokovnega odbora v zvezi z njegovim delom poteka praviloma v elektronski obliki.
19. člen
(1) Sejo strokovnega odbora skliče njegov predsednik z vabilom, v katerem morajo biti navedeni kraj in čas seje, predlog dnevnega reda seje ter seznam priloženega gradiva k vabilu.
(2) Tehnični sekretar strokovnega odbora razpošlje vabilo s prilogami najmanj 14 dni pred sejo. V dogovoru s predsednikom strokovnega odbora se ta rok lahko tudi skrajša, vendar ne na manj kot pet dni.
(3) V primeru, da se član strokovnega odbora ne more udeležiti seje, mora o tem obvestiti predsednika ali tehničnega sekretarja strokovnega odbora.
20. člen
Strokovni odbor lahko začne z obravnavo, če je prisotnih več kot polovica članov, vključno s predsednikom ali osebo, ki ga nadomešča, in tehnični sekretar ali oseba, ki ga nadomešča.
21. člen
(1) Sejo strokovnega odbora vodi njegov predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa član strokovnega odbora, ki ga je predhodno določil predsednik.
(2) Predsedujoči seje strokovnega odbora predlaga dnevni red seje. Vsak član strokovnega odbora lahko predlaga spremembo ali dopolnitev dnevnega reda, o kateri se glasuje. Sprejet je dnevni red, ki ga je strokovni odbor izglasoval z večino glasov.
22. člen
(1) Pisne pripombe ali spreminjevalni in dopolnilni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda seje, ki jih je član strokovnega odbora, ki se seje ni mogel udeležiti, predložil do začetka seje, se morajo obravnavati na seji strokovnega odbora.
(2) Strokovni odbor lahko odloči, da na svoje seje povabi strokovnjake s področja delovanja strokovnega odbora, ki niso njegovi člani ali člani njegovih delovnih skupin. Vabljeni strokovnjaki nimajo pravice glasovanja.
23. člen
(1) Strokovni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh svojih članov. Glasovanje je javno. Vsak član ima en glas.
(2) V primerih iz prvega odstavka prejšnjega člena se pri glasovanju k posamezni točki dnevnega reda upošteva tudi pisno sporočeno stališče člana strokovnega odbora, vendar samo pod pogojem, da je njegov glas izrecno naveden in da se sklep oziroma gradivo, o katerem se sklepa, ni smiselno spremenilo ali dopolnilo.
(3) Vsak član strokovnega odbora ima pravico, da pri glasovanju obrazloži svoje stališče in da zahteva, da se v zapisnik seje vnese njegovo ločeno mnenje.
(4) Rezultat glasovanja ugotovi predsednik in se vnese v zapisnik seje strokovnega odbora.
(5) Strokovni odbor lahko spreminja in dopolnjuje sprejete sklepe samo na sejah in po postopku, po katerem so bili sprejeti. Obrazloženo pobudo za spremembo ali dopolnitev sprejetega sklepa lahko da vsak član strokovnega odbora, o njej pa odloči strokovni odbor.
24. člen
(1) Zapisnik seje mora vsebovati:
– naziv strokovnega odbora;
– zaporedno številko seje, kraj in čas seje z njenim začetkom in zaključkom;
– sprejet dnevni red seje;
– seznam prisotnih in odsotnih članov;
– usklajene predloge, obrazložitve, utemeljitve in sklepe k posameznim točkam dnevnega reda seje;
– rezultate glasovanja s posebno navedbo pisno sporočenih glasov iz drugega odstavka prejšnjega člena, če so bili pri glasovanju upoštevani;
– ločene pripombe in predloge posameznih članov, če ti člani to zahtevajo.
(2) Najkasneje v osmih dneh po seji strokovnega odbora mora tehnični sekretar poslati osnutek zapisnika v pregled vsem članom strokovnega odbora.
(3) Rok za pripombe na zapisnik je osem dni. Na podlagi prejetih pripomb tehnični sekretar pripravi predlog zapisnika, ki ga strokovni odbor obravnava na svoji prvi naslednji seji. Če je prva naslednja seja strokovnega odbora sklicana pred potekom roka za pripombe na zapisnik, se te obravnavajo na sami seji. Po uskladitvi pripomb na zapisnik in potrditvi zapisnika o seji strokovnega odbora vnese tehnični sekretar na čistopis zapisnika opombo, da je ta zapisnik potrjen, in oznako seje, na kateri je bil potrjen.
(4) Potrjen zapisnik o seji strokovnega odbora pošlje tehnični sekretar vsem članom strokovnega odbora.
25. člen
(1) V primerih, ko iz utemeljenih razlogov ni mogoče sklicati seje strokovnega odbora, lahko strokovni odbor na predlog njegovega predsednika odloči o posameznem gradivu, ne da bi se sestal (dopisna seja).
(2) Gradivo za dopisno sejo pošlje tehnični sekretar vsem članom strokovnega odbora. V dopisu mora biti navedeno, komu in do kdaj je treba sporočiti soglasje ali pripombe k poslanemu gradivu. Rok za odgovor ne sme biti krajši od 4 dni od pošiljanja gradiva.
(3) Gradivo je sprejeto, če večina vseh članov strokovnega odbora v določenem roku da nanj soglasje brez pripomb ali spreminjevalnih predlogov.
(4) Če gradivo na dopisni seji ni bilo sprejeto, lahko predsednik odloči, da se gradivo obravnava na naslednji seji strokovnega odbora.
VI. POSLOVANJE Z DOKUMENTACIJO STROKOVNEGA ODBORA
26. člen
(1) Vrste dokumentacije so:
– poslovna dokumentacija (vabila za seje, prisotnostna lista, korespondenca v zvezi z organizacijo sej ipd.);
– strokovna dokumentacija (pobude, programi, zapisniki, poročila, pripombe, sklepi, strokovne podlage za pripravo TSV ipd.);
– dokumentacija v zvezi z izdajanjem TSV (delovni osnutki, osnutki, predlogi, končna besedila, soglasja, objave izdaj ipd.);
– druga dokumentacija.
(2) Vsa dokumentacija v zvezi s pripravljanjem in izdajanjem TSV mora biti zbrana in arhivirana v Direktoratu za promet. Ureja in hrani jo tehnični sekretar strokovnega odbora. Rok hrambe je 10 let.
(3) Predsednik in člani strokovnega odbora so dolžni skrbno ravnati z vso dokumentacijo, ki jim je bila ob delovanju v strokovnem odboru dana na razpolago.
(4) V primeru prenehanja članstva v strokovnem odboru mora predsednik ali član vso strokovno literaturo, ki jo je prejel, izročiti tehničnemu sekretarju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Delovni osnutki TSV, ki so bili pripravljeni do uveljavitve tega navodila in imenovanja strokovnega odbora, se predložijo v obravnavo strokovnemu odboru v obliki predloga za njihovo izdajo, ki mora obsegati kratko utemeljitev njene izdaje in naravo njene uporabe.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila (Uradni list RS, št. 47/02 in 42/03).
29. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-211/2008
Ljubljana, dne 24. februarja 2009
EVA 2008-2411-0093
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti