Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

761. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena, stran 2625.

Na podlagi 13. in 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena
1. člen
V Odloku o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 66/01, 55/02, 16/08 in 16/08 – ZVKD-1) se v prvem odstavku 1. člena peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Idrija – Topilnica rudnika živega srebra (EŠD 7460),«.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Idrija – Kamšt z vodnim kanalom in jezom (EŠD 187),«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Idrija – Topilnica rudnika živega srebra (EŠD 7460), parc. št. 2667 (del parcele med parc. št. 502/1 k.o. Idrija – mesto in 960 k.o. Jelični vrh), 480/1 (del parcele z dimno komoro, zbirnim silosom, topilnico z rotacijsko pečjo in transportnim trakom ter dvoriščem med parc. št. 508, 502/1 in 480/2, vse k.o. Idrija – mesto), 502/1 (južni del parcele med parc. št. 2667 in 480/1, obe k.o. Idrija – mesto), 503, 504, 505, 506, 507, 508, vse k.o. Idrija – mesto; parc. št. 960, 963/1 (del parcele s podzemnim dimnovodom, od parc. št. 2667 k.o. Idrija – mesto in jugovzhodnega vogala parc. št. 960 k.o. Jelični vrh do parc. št. 963/3 k.o. Jelični vrh in okoli nje v 10-metrskem pasu), 963/3, vse k.o. Jelični vrh,«.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Idrija – Kamšt z vodnim kanalom in jezom (EŠD 187), parc. št. 2650, 2651, 2684 (osrednji in južni del parcele, vse od severovzhodnega vogala parc. št. 2236 k.o. Idrija – mesto), 2716, 974/1 (del parcele z vodnim kolesom in mehanizmom do jaška), vse k.o. Idrija – mesto; parc. št. 1019/1 (del parcele z jezom pri Kobili na Idrijci), 1100/2, 1106, 1117, vse k.o. Čekovnik; parc. št. 694 (del parcele z jezom pri Kobili na Idrijci) k.o. Idrijski log,«.
Deseta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Idrijska Bela – Belčne klavže (EŠD 12), parc. št. 1047/2, 1050/2, 1050/3, 922/2, 922/3, 932/2, 932/3, 933/2, 933/3, 934/4, vse k.o. Čekovnik,«.
Enajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Vojsko – Idrijske klavže (EŠD 189), parc. št. 1148/2, 1148/3, 1150/2, 1151/2, 1176/2, 470/7, 472/2, 473/4, 492/2, 492/3, 605/7, 605/8, 605/9, vse k.o. Vojsko,«.
Dvanajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Gorenja Kanomlja – Kanomeljske klavže (EŠD 506), parc. št. 1175/2, 1175/3, 410/2, 410/4, 411/16, 411/9, vse k.o. Vojsko,«.
Trinajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Idrijska Bela – Putrihove klavže (EŠD 593), parc. št. 1049/3, 1049/4, 892/2, 892/3, 934/2, 934/3, vse k.o. Čekovnik.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vplivno območje spomenikov obsega naslednje parcele:
– za spomenika Idrijska Bela – Belčne klavže (EŠD 12) in Idrijska Bela – Putrihove klavže (EŠD 593): parc. št. 1033, 1047/1, 1048 (del parcele), 1049/1, 1049/2, 1050/1, 1050/4 (del parcele), 892/1, 921, 922/1, 924, 926, 927, 932/1, 933/1, 934/1, 935 (del parcele), 937 (del parcele), 938 (del parcele), vse k.o. Čekovnik,
– za spomenik Vojsko – Idrijske klavže (EŠD 189): parc. št. 1148/1 (del parcele), 1148/4 (del parcele), 1150/1, 1151/1, 1176/1, 1177, 1178 (del parcele), 470/6 (del parcele), 472/1, 473/3 (del parcele), 478, 492/1, 509, 605/6 (del parcele), vse k.o. Vojsko,
– za spomenik Gorenja Kanomlja – Kanomeljske klavže (EŠD 506): parc. št. 1053, 1144 (del parcele), 925/1, 925/2 (del parcele), vse k.o. Gorenja Kanomlja; 1175/1 (del parcele), 1175/4, 410/3 (del parcele), 411/15 (del parcele), vse k.o. Vojsko,
– za ostale spomenike pa: vse parcele v k.o. Idrija – mesto, razen parc. št. 1168 (del parcele), 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1443, 1444, 1460, 2231 (del parcele), 2232 (del parcele), 2235, 2236, 2566/1, 2566/3, 2566/4, 2567, 2568, 2569/1, 2569/2, 2569/3, 2569/4, 2570/2, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2, 2579, 2580/1, 2580/2, 2580/3, 2580/4, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2598, 2599, 2600, 2601/1, 2601/2, 2602, 2625 (del parcele), 2627/1 (del parcele), 2627/2, 2628, 2629/1, 2629/2, 2630, 2631, 2632, 2649, 2650, 2651, 2661, 2662, 2663/1, 2663/2, 2664, 2667 (del parcele), 2684 (del parcele), 2715, 2716, 376, 377, 378, 379, 480/1 (del parcele), 502/1 (del parcele), 503, 504, 505, 506, 507, 508, 974/1 (del parcele); parc. št. 1019/1 (del parcele), 1056, 1057, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1079/1, 1079/2, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085/1, 1085/2, 1086/1, 1086/2, 1087/1, 1087/2, 1087/4, 1087/6, 1087/7, 1087/8, 1088/1, 1088/2, 1089, 1090/1, 1090/2, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100/1, 1101, 1102 (del parcele), 1105 (del parcele), 1108, 1109 (del parcele), 1113, 1114 (del parcele), 1115 (del parcele), 1118, 429 (del parcele), 430 (del parcele), 947 (del parcele), vse k.o. Čekovnik; parc. št. 331, 332/1, 332/24 (del parcele), 694 (del parcele), vse k.o. Idrijski log; parc. št. 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/2, 1012, 1013/1, 1013/10, 1013/11, 1013/12, 1013/13, 1013/14, 1013/2, 1013/4, 1013/6, 1013/7, 1013/8, 1013/9, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 938/2, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 961/1, 961/2, 961/3, 961/4, 962, 963/1 (del parcele), 963/2, 963/4, 964, 965/1, 965/2, 965/3, 966, 967, 968, 969, 970/1, 970/2, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, vse k.o. Jelični vrh; parc. št. 788/2, 788/3, 789, 791/1, 791/2, 791/3, 791/4, 791/5, 792/1, 792/2, 794/1, 794/2, 794/4, 795, 796, 797, 798, 802, 803, 804, 805, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 843/1, 843/2, 844/1, 844/2, 844/4, 844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 844/9, 845, 846, 847, 848/1, 848/2, 848/3, 849/1, 849/2, 850/1, 850/2, 851/1, 851/2, 851/3, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 859 (del parcele), 888, 889 (del parcele), 890 (del parcele), 891 (del parcele), 892, 893 (del parcele), 895 (del parcele), 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, vse k.o. Srednja Kanomlja.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Meje kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij so določene na katastrskih načrtih v merilu 1 : 1000 ali 1 : 2880 in na digitalnem katastrskem načrtu (k.o. Idrija – mesto: uveljavljen 9. 12. 2003, Uradni list RS, št. 131/03, izvorno merilo 1 : 1000, datoteka z dne 7. 1. 2009; k.o. Čekovnik, Idrijski log, Vojsko, Srednja Kanomlja in Gorenja Kanomlja: uveljavljeni 6. 5. 2003, Uradni list RS, št. 45/03, izvorno merilo 1 : 2880, datoteke z dne 15. 9. 2008 in 19. 2. 2009; k.o. Jelični vrh: uveljavljen 9. 11. 2003, Uradni list RS, št. 92/03, izvorno merilo 1 : 2880, datoteka z dne 15. 9. 2008) ter vrisane na temeljnih topografskih načrtih v merilu 1 : 5000 ali 1 : 10000.«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnega spomenika na parcelah iz spremenjene pete ter devete do trinajste alinee prvega odstavka 3. člena odloka, pri katerih ta zaznamba še ni vpisana.
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) pristojno sodišče po uradni dolžnosti izbriše zaznambo kulturnega spomenika na parcelah, ki v skladu s spremenjenim prvim odstavkom 3. člena odloka nimajo več statusa kulturnega spomenika.
Status vplivnih območij spomenikov se v zemljiški knjigi ne zaznamuje.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62000-3/2009/5
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EVA 2009-3511-0028
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti