Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

760. Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem, stran 2621.

Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga z oljčnim oljem
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ureditev ukrepov kmetijske politike za oljčno olje za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 72/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 247/2006, (ES) št. 320/2006, (ES) št. 1405/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. 479/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 1883/78, (EGS) št. 1254/89, (EGS) št. 2247/89, (EGS) št. 2055/93, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 2596/97, (ES) št. 1182/2005 in (ES) št. 315/2007 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 1), in
– Uredbe Komisije (ES) št. 2080/2005/ES z dne 19. decembra 2005 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 865/2004 glede organizacij izvajalcev v oljčnem sektorju, njihovih delovnih programov in financiranja (UL L št. 333 z dne 20. 12. 2005, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2080/2005/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe te uredbe se uporabljajo izrazi iz predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
3. člen
(priznavanje statusa organizacije proizvajalcev oljkarstva)
(1) Organizacijo proizvajalcev oljkarstva (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev) lahko ob pogojih iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe 2080/2005/ES ustanovijo pridelovalci oljk in predelovalci oljk kot zadrugo, gospodarsko družbo ali društvo.
(2) Organizacija proizvajalcev izpolnjuje pogoje za priznanje statusa, če izpolnjuje pogoje iz 2. člena Uredbe 2080/2005/ES ter s to uredbo določene pogoje glede najmanjšega števila članov, pravil delovanja in ustreznosti programa dela.
4. člen
(najmanjše število članov organizacije proizvajalcev)
(1) Organizacija proizvajalcev mora imeti najmanj 70 članov, ki so lahko samo tisti pridelovalci oziroma predelovalci oljk, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: register).
(2) Vsako nastalo spremembo v številu članstva mora organizacija proizvajalcev sporočiti Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) najpozneje v 15 dneh od nastale spremembe.
5. člen
(pravila delovanja)
(1) Organizacija proizvajalcev sprejme pravila, s katerimi se zagotavlja demokratičnost odločanja vseh članov in ki se nanašajo na sprejemanje odločitev in nadzor nad delovanjem organizacije proizvajalcev.
(2) Pravila iz prejšnjega odstavka morajo vključevati najmanj določbe o:
– članstvu v organizaciji proizvajalcev;
– plačevanju članarine;
– načinu odločanja in sprejemanja pravil o delovanju organizacije proizvajalcev;
– postopku sprejemanja programa dela;
– poročanju o poslovanju organizacije proizvajalcev;
– ukrepih za člane, ki kršijo pravila o delovanju organizacije proizvajalcev;
– sodelovanju oseb, ki niso člani organizacije proizvajalcev, ter
– odgovornosti in obvezi članov organizacije proizvajalcev v primeru vračanja proračunskih sredstev.
(3) Posamezen član organizacije proizvajalcev ne sme imeti več kot deset odstotkov glasovalnih pravic.
(4) Minimalno trajanje članstva pridelovalca oziroma predelovalca oljk je, razen v primeru višje sile, eno leto.
(5) Član organizacije proizvajalcev ne more odstopiti od obveznosti, ki jih ima na podlagi odobrenega programa dela, dokler se ta še izvaja, razen če od zadevne organizacije proizvajalcev pridobi soglasje.
6. člen
(program dela)
(1) Organizacija proizvajalcev posluje v skladu z enoletnim programom dela.
(2) Iz aktivnosti morata biti razvidni učinkovitost in usmeritev programa dela k izboljšanju kakovosti oljčnega olja. Program dela je učinkovit, če ARSKTRP ugotovi, da program dela v skladu s točkovanjem iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, dosega najmanj 50 odstotkov točk, in če nobena od kategorij, ki se ocenjujejo, ni ocenjena z najnižjo oceno.
(3) Podrobnejšo vsebino in obliko programa dela ter poročil predpiše minister, pristojen za kmetijstvo.
7. člen
(rok za vložitev zahtevka za priznanje statusa organizacije proizvajalcev)
Zahtevek za priznanje statusa organizacije proizvajalcev je pravočasen, če je oddan na ARSKTRP najpozneje do 15. februarja tistega koledarskega leta, v katerem želi pravna oseba pridobiti status organizacije proizvajalcev.
8. člen
(zahtevek za priznanje statusa organizacije proizvajalcev)
(1) Vsebina zahtevka za priznanje statusa organizacije proizvajalcev za odobritev delovnega programa mora biti v skladu z 8. členom Uredbe 2080/2005/ES.
(2) Zahtevku morajo biti priloženi:
– izjave vseh članov o članstvu v organizaciji proizvajalcev, skupaj z izjavo o sprejemanju pravil in strinjanju s programom dela,
– pravila o delovanju organizacije proizvajalcev in
– program dela za prvo leto poslovanja.
(3) Obrazec izjave iz prve alinee prejšnjega odstavka je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
9. člen
(priznanje statusa organizacije proizvajalcev)
(1) Predstojnik ARSKTRP prizna status organizaciji proizvajalcev z odločbo na predlog tričlanske komisije do 15. marca koledarskega leta, v katerem je vložena zahteva za priznanje statusa organizacije proizvajalcev, če vlagatelj izpolnjuje pogoje za priznanje iz te uredbe in pogoje iz 2. člena Uredbe 2080/2005/ES.
(2) Programi dela se izberejo in potrdijo na podlagi meril iz 9. člena Uredbe 2080/2005/ES.
(3) Tričlansko komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo člani ARSKTRP.
(4) Postopek potrjevanja programa dela organizacijam proizvajalcev z že priznanim statusom se za naslednje leto opravi na enak način in v enakem roku kot priznanje statusa organizacije proizvajalcev.
10. člen
(poročilo o izvajanju programa dela)
(1) Organizacija proizvajalcev najpozneje do 30. aprila koledarskega leta, ki sledi letu izvajanja programa dela, v skladu s predpisom, ki ureja vsebino programov dela in poročil organizacije proizvajalcev oljkarstva, ter v skladu s 13. členom Uredbe (ES) 2080/2005 pripravi poročilo o izpolnjevanju programa dela, ki obsega predvsem poročilo o doseženih rezultatih in gibanju finančnih sredstev zaradi izvajanja programa dela, ločeno po virih financiranja.
(2) Organizacija proizvajalcev mora v roku, ki ga določi ARSKTRP, poslati tudi druge podatke, dokazila in dokumente, ki se nanašajo na poslovanje organizacije proizvajalcev in so potrebni za izvajanje predpisov, ki urejajo organizacije proizvajalcev.
11. člen
(odvzem statusa organizaciji proizvajalcev)
(1) Predstojnik ARSKTRP odvzame status organizaciji proizvajalcev:
– če se program dela ne izvaja na način, kot je v njem določeno;
– če organizacija proizvajalcev pravočasno ne predloži novih letnih programov dela oziroma če ti programi niso v skladu s predpisom, ki ureja vsebino programov dela in poročil organizacij proizvajalcev;
– ob zmanjšanju števila članov pod število, določeno v prvem odstavku 4. člena te uredbe;
– če organizacija proizvajalcev ne sporoča podatkov iz te uredbe in predpisa, ki ureja vsebino programov dela in poročil organizacije proizvajalcev oljkarstva;
– če organizacija proizvajalcev do predpisanega datuma ne predloži poročil o izvajanju programa dela ali so poročila neustrezna;
– če se spremenijo pravila o delovanju organizacije proizvajalcev, tako da ni več zagotovljena demokratičnost odločanja vseh članov, ki se nanaša na sprejemanje odločitev in nadzor nad delovanjem organizacije proizvajalcev;
– če organizacija proizvajalcev ne more več opravljati nalog, za katere je ustanovljena;
– če organizacija proizvajalcev ne posluje v skladu s pravili in veljavnimi predpisi;
– če organizacija proizvajalcev ne omogoči pregled na kraju samem;
– če organizacija proizvajalcev nezakonito pridobi sredstva proračuna oziroma jih nenamensko uporabi.
(2) Pravna oseba, ki ji je bil odvzet status organizacije proizvajalcev, mora na podlagi odločbe o vračilu sredstev vrniti vsa neupravičeno pridobljena proračunska sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
12. člen
(nadzor)
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko kadar koli opravi nadzor organizacije proizvajalcev kot administrativni pregled oziroma pregled na kraju samem.
(2) Organizacija mora omogočiti pregled na kraju samem.
13. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe in jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
14. člen
(prehodna in končna določba)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 113/05, 18/06, 99/06 in 45/08 – ZKme-1).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se postopki, začeti po določbah uredbe iz prejšnjega odstavka, končajo po njenih določbah.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-7/2009/4
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EVA 2008-2311-0184
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti