Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

759. Uredba o ureditvi trga s hmeljem, stran 2617.

Na podlagi 8., 106., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122. in 124. člena ter v zvezi z 10., 107., 138. in 141. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga s hmeljem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa organizacije proizvajalcev hmelja (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev), ukrepe kmetijske politike za hmelj, javno službo na področju hmeljarstva in zbirke podatkov za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 72/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 247/2006, (ES) št. 320/2006, (ES) št. 1405/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. 479/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 1883/78, (EGS) št. 1254/89, (EGS) št. 2247/89, (EGS) št. 2055/93, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 2596/97, (ES) št. 1182/2005 in (ES) št. 315/2007 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/07/ES),
– Uredbe Komisije (EGS) št. 1351/72 z dne 28. junija 1972 o priznavanju skupin organizacij proizvajalcev hmelja (UL L št. 148 z dne 30. 6. 1972, str. 13), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EGS) št. 3858/87 z dne 22. decembra 1987 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1351/72 o priznavanju skupin proizvajalcev hmelja (UL L 363 z dne 23. 12. 1987, str. 27), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1351/72/EGS) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1557/2006 z dne 18. oktobra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja (UL L št. 288 z dne 19. 10. 2006, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1557/06/ES).
2. člen
(geografsko poreklo hmelja, kakovost hmelja in hmeljnih proizvodov, certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov, promet s hmeljem)
Geografsko poreklo hmelja, kakovost hmelja in hmeljnih proizvodov v prometu, pooblaščeno organizacijo za certificiranje hmelja, certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov, priznavanje centrov za certificiranje hmelja, podrobnejše pogoje za vpis centrov za certificiranje hmelja in podatkov o pridelavi oziroma predelavi hmelja v evidenco centrov za certificiranje hmelja in evidenco pridelka hmelja ter promet s hmeljem določa predpis, ki ureja certificiranje hmelja in promet s hmeljem.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Za prvo prodajo hmelja se šteje prodaja, določena v drugem odstavku 1. člena Uredbe 1351/72/EGS.
(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, ter predpisu, ki ureja certificiranje hmelja in promet s hmeljem.
II. ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV
4. člen
(priznavanje organizacije proizvajalcev)
(1) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v treh mesecih od prejema vloge za priznanje organizacije proizvajalcev in petletnega programa dela na predlog komisije, ki jo izmed predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) imenuje minister, prizna organizacijo proizvajalcev z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje pogoje, določene s to uredbo, Uredbo 1234/07/ES in Uredbo 1351/72/EGS, in če je njegova vloga popolna in pravočasna.
(2) Ustreznost vloge, ustreznost programa dela in njegovih dopolnitev iz 8. člena te uredbe ter delovanje organizacije proizvajalcev ocenjuje komisija iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(vsebina vloge)
(1) Priloge k vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev so:
– dokazila o najmanjšem številu članov in najmanjši površini hmeljišč, ki jo njeni člani obdelujejo (izjave članov o članstvu),
– pravila delovanja organizacije proizvajalcev,
– izpisek iz sodnega registra in
– zadnja bilanca stanja in bilanca uspeha pravne osebe, razen v primeru novoustanovljenih pravnih oseb.
(2) Priloge iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka pridobi komisija iz prejšnjega člena iz uradnih evidenc, zato jih vlagatelju ni potrebno prilagati k vlogi.
6. člen
(pravočasnost vloge)
Vloga za priznanje organizacije proizvajalcev je pravočasna, če prispe na ministrstvo do 15. septembra pred tistim letom, v katerem želi biti pravna oseba priznana kot organizacija proizvajalcev.
7. člen
(pogoji za priznanje)
(1) Organizacija proizvajalcev mora biti pravna oseba, vpisana v sodni register.
(2) Kadar je organizacija proizvajalcev v celoti ali deloma sestavljena iz članov, ki so pravne osebe (zadruga), se najmanjše število članov izračuna na podlagi števila članov, ki so pridelovalci hmelja, združenih v vsako od zadrug, ki s podpisom izrazijo strinjanje, da se prek zadruge vključijo v organizacijo proizvajalcev.
(3) Člani organizacije proizvajalcev morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja, vpisani v evidenco pridelovalcev hmelja.
(4) Promet, ustvarjen s prodajo hmelja, pridelanega v Republiki Sloveniji, mora biti najmanj 70 odstotkov celotnega prometa organizacije proizvajalcev.
8. člen
(vloga za priznanje)
(1) Organizacija proizvajalcev posluje v skladu s petletnim programom dela, ki ga predloži v potrditev ministru skupaj z vlogo za priznanje najkasneje do 15. septembra pred tistim letom, v katerem želi biti priznana. Program dela se lahko letno dopolnjuje. Vloge za dopolnitev programa se vlagajo največ dvakrat letno. Ministrstvo o dopolnitvi programa odloča v roku treh mesecev od prejema dopolnitve programa.
(2) Minister z odločbo na predlog komisije iz 4. člena te uredbe odloči o ustreznosti programa do 1. decembra tistega leta, v katerem je bil program dela predložen ministru.
9. člen
(vsebina programa dela)
(1) Minister potrdi ustreznost programa dela, če program dokazuje, da organizacija proizvajalcev lahko trajno in učinkovito posluje v skladu z namenom in cilji, določenimi v točki c) 122. člena Uredbe 1234/07/ES.
(2) Program dela mora vsebovati opis realnega stanja in poslovanja organizacije proizvajalcev, in sicer:
– opis stanja,
– cilje (kratkoročne/dolgoročne),
– število članov in njihov obseg proizvodnje,
– načrt proizvodnje (količine, sorte),
– trženje (proizvodi, predvidene cene, prodajna strategija, tržne verige, promocija),
– zaposlene,
– opremo in druga sredstva za poslovanje (zmogljivost, stanje),
– morebitne skupne naložbe v organizaciji proizvajalcev,
– časovni razpored dejavnosti za uresničevanje programa,
– pričakovane poslovne izide,
– gibanje sredstev operativnega sklada.
(3) Organizacija proizvajalcev mora program dela izdelati v skladu s predpisom, ki ureja pripravo programov dela, letnih dopolnil k njim in poročil organizacij proizvajalcev.
10. člen
(lastništvo)
Organizacija proizvajalcev mora biti v večinski lasti pridelovalcev pridelka, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana, kar pa ni pogoj za člane organizacije proizvajalcev, ki so zadruge, v katere so združeni pridelovalci pridelkov, za katere je organizacija proizvajalcev priznana. Vsako morebitno spremembo lastništva v organizaciji proizvajalcev ali pravni osebi, ki je član organizacije proizvajalcev, mora organizacija proizvajalcev sporočiti ministrstvu najpozneje v petih delovnih dneh po nastanku spremembe lastništva, pri čemer se kot datum nastanka spremembe lastništva šteje datum uradnega evidentiranja te spremembe.
11. člen
(pravila delovanja organizacije proizvajalcev)
(1) Organizacija proizvajalcev sprejme pravila, v katerih so navedene obveznosti članov do organizacije proizvajalcev, predvsem glede:
– upoštevanja enotnih pravil proizvodnje organizacije proizvajalcev (predvsem sortne politike ter tehnologije pridelave in dodelave hmelja),
– upoštevanja pravil prve prodaje hmelja,
– poročanja o proizvodnji hmelja (predvsem glede površine hmeljišč in količine pridelka hmelja),
– poročanja o morebitni neposredni prodaji hmelja posameznega člana,
– plačevanja članskega prispevka in prispevka za financiranje programa dela,
– trajanja članstva ter pogojev pristopa in izstopa iz organizacije proizvajalcev,
– načina odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil ter
– sankcij za kršitelje.
(2) V pravilih delovanja organizacije proizvajalcev morajo biti navedene tudi medsebojne obveznosti organizacije proizvajalcev in njenih članov, predvsem glede poslovanja z morebitnimi proračunskimi sredstvi.
(3) Odpovedni rok za izstop iz organizacije proizvajalcev mora biti določen tako, da ne ovira že načrtovanega poslovanja organizacije proizvajalcev oziroma lahko člani organizacije proizvajalcev članstvo prekinejo najprej po treh letih od sprejema v članstvo organizacije proizvajalcev z enoletnim odpovednim rokom.
(4) Pravila delovanja organizacije proizvajalcev morajo omogočati demokratičnost odločanja, zato noben član organizacije proizvajalcev ne sme imeti več kot 50 odstotkov glasovalnih pravic.
12. člen
(pravila prve prodaje hmelja)
(1) Član organizacije proizvajalcev hmelja lahko proda pridelani hmelj izključno prek organizacije proizvajalcev, katere član je.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek član organizacije proizvajalcev ni zavezan prodati svojega pridelka izključno preko organizacije proizvajalcev hmelja, če je prodaja izvedena v skladu s 127. členom Uredbe 1234/07/ES.
13. člen
(operativni sklad)
(1) Organizacija proizvajalcev ustanovi namenski finančni sklad (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad).
(2) Sredstva operativnega sklada se uporabljajo za financiranje izvajanja programov dela. Operativni sklad se financira s prispevki članov organizacije proizvajalcev, ki so določeni v pravilih delovanja organizacije proizvajalcev, kot jih določa ta uredba, in z morebitnimi sredstvi, ki jih organizacija proizvajalcev lahko prejme za financiranje nalog iz programa dela v okviru programa razvoja podeželja 2007–2013. Sredstva operativnega sklada se vodijo ločeno od drugih sredstev.
14. člen
(dejavnosti organizacij proizvajalcev)
Dejavnosti organizacij proizvajalcev in njihovih članov, ki se izvajajo v skladu s programom dela in se lahko financirajo ali sofinancirajo iz operativnega sklada, so predvsem dejavnosti, navedene v 122. členu Uredbe 1234/07/ES.
15. člen
(letno poročilo o izvajanju programa dela)
(1) Organizacija proizvajalcev vsako leto v skladu s predpisom, ki ureja pripravo programov, letnih dopolnil k njim in poročil organizacij proizvajalcev, do 31. januarja ali najpozneje do 28. februarja naslednjega leta pripravi poročilo o izpolnjevanju petletnega programa dela, proizvodnji, prometu, članih in dejanskih stroških organizacije proizvajalcev in njenih članov, ki so nastali iz proizvodnje, dodelave in trženja hmelja.
(2) Organizacija proizvajalcev v letnem poročilu predloži tudi obračun gibanja sredstev operativnega sklada, bilanco stanja, bilanco uspeha in porabo sredstev po namenih in glede na vir sredstev.
16. člen
(odvzem priznanja organizacije proizvajalcev)
(1) Minister odvzame priznanje organizaciji proizvajalcev:
– če se program dela ne izvaja, kot je predvideno,
– če ne dostavlja pravočasno petletnih programov dela oziroma če programi niso popolni ali ustrezni,
– če morebitne dopolnitve programa niso v skladu s programom dela,
– pri zmanjšanju števila članov oziroma površine hmeljišč pod predpisan najmanjši obseg,
– če pravočasno ne odda letnih dopolnitev programa in njihovo vsebino kljub temu izvaja,
– če do predpisanega datuma ne pošlje ustreznega letnega poročila o izvajanju programa dela,
– če se spremenijo pravila delovanja organizacije proizvajalcev tako, da organizacija proizvajalcev ne more več opravljati nalog, za katere je ustanovljena,
– če organizacija proizvajalcev ne sporoča podatkov, zahtevanih za evidenco predprodajnih pogodb in dobav hmelja,
– če je organizacija proizvajalcev pridobila sredstva iz proračuna Republike Slovenije na nezakonit način oziroma jih je nenamensko porabila.
(2) Pravna oseba, ki ji je bilo odvzeto priznanje organizacije proizvajalcev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
III. JAVNA SLUŽBA V HMELJARSTVU
17. člen
(predmet koncesije)
Predmet javne službe v hmeljarstvu po tej uredbi so strokovne naloge v hmeljarstvu v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
18. člen
(obveznosti javne službe)
Poleg obveznosti javne službe, določene v 114. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), je dolžan koncesionar seznaniti pridelovalce hmelja z rezultati javne službe v obliki objave na spletnih straneh, letnega seminarja, ogleda poskusov in objave v strokovnih revijah.
19. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar:
– se ne sme ukvarjati z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z javnim interesom oziroma obveznostmi javne službe;
– mora zagotavljati varstvo osebnih in tajnih podatkov v skladu s predpisi;
– lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar s tem ne sme ovirati opravljanja nalog javne službe na področju hmeljarstva;
– mora jasno in nedvoumno izkazati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog javne službe v hmeljarstvu.
20. člen
(merila za izbor koncesionarja)
(1) Pri izboru koncesionarja se upošteva kakovost izvajanja nalog, ki so predmet koncesije in ki se izkazuje predvsem z naslednjimi merili:
– strokovna usposobljenost kadrov;
– oprema in prostori za izvajanje nalog;
– izkušnje na področju hmeljarstva.
(2) Podrobnejša merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.
21. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo desetih let.
22. člen
(javni razpis)
(1) Koncesionar je izbran z javnim razpisom, ki ga izvede ministrstvo.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije;
– pogoje za pridobitev koncesije;
– dokumente in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti prijavitelj;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– merila za izbiro koncesionarja;
– čas in kraj oddaje prijav;
– rok za izbiro koncesionarja;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 45 dni od objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava. Prijava je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
23. člen
(izbira koncesionarja)
V skladu z merili in kriteriji javnega razpisa se izbere samo en koncesionar, ki zagotavlja izvajanje storitev javne službe v hmeljarstvu, za obdobje podeljene koncesije.
24. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene ministrstvo.
(2) Koncesijska pogodba mora vsebovati zlasti:
– natančno opredelitev predmeta koncesije;
– ime, sedež in pravnoorganizacijsko obliko koncesionarja;
– začetek veljavnosti in trajanje koncesijske pogodbe;
– obveznost koncesionarja, da zagotovi dostopnost javne službe v hmeljarstvu na celotnem območju Republike Slovenije;
– način plačila storitev;
– nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
– način vodenja evidenc in poročanja koncesionarja;
– način spreminjanja in dopolnjevanja koncesijske pogodbe.
25. člen
(program)
Dvoletni program javne službe v hmeljarstvu (v nadaljnjem besedilu: program) mora vsebovati:
– izvajanje strokovnih nalog iz 17. člena te uredbe,
– dinamiko izvajanja strokovnih nalog iz 17. člena te uredbe se izvaja enakomerno preko celega leta,
– obseg in način financiranja ali sofinanciranja storitev javne službe.
26. člen
(financiranje nalog javne službe v hmeljarstvu)
Javna služba v hmeljarstvu se financira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in sicer iz:
– proračuna Republike Slovenije,
– lastnih prihodkov in
– plačila uporabnikov storitev javne službe.
27. člen
(poročila o izvajanju nalog)
(1) O opravljenih nalogah iz programa mora koncesionar voditi evidenco.
(2) Koncesionar mora ministrstvu do konca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto poslati letno poročilo o rezultatih opravljenega dela in letno finančno poročilo o izvedbi nalog javne službe v hmeljarstvu.
(3) Letno poročilo o rezultatih opravljenega dela iz prejšnjega odstavka zajema vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
– ciljev nalog iz programa in letnega programa;
– uresničitve programa in letnega programa;
– posebnosti pri izvedbi programa in letnega programa, posebnih problemov;
– predlogov za nadaljnje delo pri delovanju.
(4) Letno finančno poročilo o izvedbi nalog javne službe v hmeljarstvu iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
– obseg izvedenih nalog;
– vrednost izvedenih nalog;
– pregled priliva sredstev za izvedene naloge v skladu s 26. členom te uredbe, v katerem so opredeljeni viri financiranja;
– obrazložitev porabe sredstev.
28. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem nalog javne službe v hmeljarstvu opravlja inšpekcija, pristojna za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija).
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka zajema:
– izpolnjevanje kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem programa.
IV. ZBIRKE PODATKOV
29. člen
(evidenca predprodajnih pogodb in dobav hmelja)
(1) Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IHPS) vzpostavi in vodi evidenco predprodajnih pogodb in dobav hmelja.
(2) Predprodajne pogodbe so pogodbe 185. člena Uredbe 1234/07/ES. Vse predprodajne pogodbe morajo biti sklenjene pisno. Kopijo vsake predprodajne pogodbe oziroma evidenčni list z ustreznimi podatki o količini dobavljenega hmelja in ceni mora prodajalec hmelja, ki je pridelovalec hmelja, ali organizacija proizvajalcev IHPS posredovati v pisni ali elektronski obliki najpozneje v 30 dneh po sklenitvi.
(3) IHPS evidentira vse opravljene dobave. Evidenca dobav se vodi na podlagi dvojnika dobavnice, ki ga prodajalec hmelja posreduje IHPS. Prodajalec hmelja posreduje dvojnik dobavnice po vsaki dobavi ali skupaj za vse izvršene dobave, vendar v vsakem primeru pred 15. marcem tistega leta, ki sledi letu obiranja hmelja. Če je dobava hmelja opravljena po 15. marcu leta, ki sledi letu obiranja, pa mora prodajalec hmelja IHPS posredovati dvojnik dobavnice najkasneje v petih dneh po opravljeni dobavi.
(4) Iz dobavnice mora biti za vsako sorto razvidna:
– količina dobavljenega hmelja,
– cena,
– stopnja predelave,
– za dobavo hmelja po predprodajni pogodbi tudi številka predprodajne pogodbe.
(5) Dobavnico iz tega člena lahko nadomesti kakršenkoli drug dokument, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka.
(6) Podatki iz evidence predprodajnih pogodb in dobav hmelja so tajni in jih IHPS lahko posreduje le ministrstvu zaradi sporočanja podatkov v skladu z Uredbo 1557/06/ES.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(prehodne določbe)
(1) Postopki v zvezi z neposrednimi plačili za hmelj za leto 2007 se dokončajo po Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 62/07, 98/07, 38/08 in 45/08 – ZKme-1).
(2) Javni razpis za izbiro koncesionarja mora biti objavljen najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
(3) Do izbire koncesionarja in podelitve koncesije v skladu s to uredbo opravlja strokovne naloge v hmeljarstvu Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v skladu z Uredbo o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 62/07, 98/07, 38/08 in 45/08 – ZKme-1).
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 62/07, 98/07, 38/08 in 45/08 – ZKme-1).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se do podelitve koncesije javne službe v zvezi s tretjim odstavkom prejšnjega člena uporablja Uredba o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 62/07, 98/07, 38/08 in 45/08 – ZKme-1).
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-6/2009/5
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EVA 2008-2311-0185
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti