Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

758. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2 × 110 kV Lenart–Radenci, stran 2612.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) v povezavi z drugim odstavkom 94. člena in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2 × 110 kV Lenart–Radenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga državnega lokacijskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 110 kV Lenart–Radenci (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., Maribor, pod številko naloge: 572/2001, september 2008.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa: ureditveno območje, funkcionalne, tehnične in oblikovalske rešitve, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter telekomunikacijskega omrežja, etapnost izvedbe, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v kartografskem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Direktoratu za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor ter pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Lenart, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Gornja Radgona in Radenci.
II. UREDITVENO OBMOČJE DRŽAVNEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega:
– območja stojnih mest stebrov,
– območje nadzemnega voda v koridorju daljnovoda širine 30 m,
– območja dostopnih poti do stebrov za gradnjo in vzdrževanje daljnovoda in stebrov,
– območja parcel, na katerih se zaradi gradnje in vzdrževanja daljnovoda poseka gozd ali grmičevje.
(2) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel z naslednjimi parcelnimi številkami, navedenimi po katastrskih občinah:
– k. o. Mele (0186): 284, 278, 279/1, 279/2, 280, 281, 277, 283, 286, 285/1, 285/2, 290, 292, 934/1, 244/2, 282, 247/1, 291, 276/1, 247/3, 248, 249, 250, 251, 263/1, 255, 256/1, 259, 260, 252, 275 in 263/2,
– k. o. Črešnjevci (0187): 1072, 1073, 1074/1, 1074/2, 1078, 1077/4, 1071, 991, 1077/1, 1067, 1066, 992, 990, 978, 121/7, 1070 in 993,
– k. o. Orehovski Vrh (0196): 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22/2, 3/2, 23, 2, 12, 3/1, 3/3, 3/4, 7/1 in 7/2,
– k. o. Orehovci (0197): 583, 496/1, 568, 575/1, 574, 572, 571, 569, 581, 563, 584, 501/6, 628/2, 490, 483, 429, 428, 426, 425/2, 561, 667/2, 425/1, 64, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 626, 672, 621/2, 666, 665, 664, 663, 659, 656, 628/1, 625, 673, 31/1, 49/2, 49/1, 46/4, 46/2, 35/2, 35/1, 34/2, 34/1, 54/1, 31/2, 29/2, 424/2, 25, 144, 23/2, 23/1, 21/2, 21/1, 19, 32, 401/1, 24, 63, 423/1, 420, 418/1, 417, 403/2, 400, 399/1, 146, 161/2, 423/2, 160/4, 160/3, 156, 398/1, 65 in 415,
– k. o. Šratovci (0199): 609/1, 610/1, 611/3, 631/3, 608, 574/2, 630/3, 575/1, 573, 572, 571, 607/4 in 575/2,
– k. o. Očeslavci (0203): 167, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 241/1, 241/2, 242, 248, 251, 558/2, 560/1, 563, 236/3, 250, 173, 169/1, 166/2, 236/2, 168, 170, 172, 187, 188/1, 189, 190/1, 190/2, 236/1 in 171/1,
– k. o. Janžev Vrh (0204): 67/1, 67/2, 644, 28/2, 7 in 68,
– k. o. Stavešinci (0205): 719/5, 732, 731, 730, 385/1, 729, 724, 759, 397/1, 396/1, 393/1, 392/3, 387/1, 733, 725, 383/1, 764, 763, 762, 761, 760, 741, 757, 735, 738/2, 737, 736/4, 736/3, 736/2, 736/1, 736/5, 312/8, 318/7, 318/6, 318/5, 318/4, 318/3, 318/8, 316/1, 311, 312/7, 312/5, 308, 303, 382/1, 738/1, 318/2, 370/5, 304, 374/5, 376/4, 374/2, 381/5, 373/5, 318/9, 371/1, 368, 319, 318/31, 318/20, 318/19, 318/18, 318/14 in 372/6,
– k. o. Gornji Ivanjci (0210): 460, 461, 421, 419 in 459,
– k. o. Spodnji Ivanjci (0211): 929, 898, 900, 903, 904, 906, 911/8, 912, 373/2, 913, 953, 928, 930, 931, 948, 949, 950, 952, 955, 896, 368/1, 374/1, 895, 357/1, 363, 364, 367, 370/1, 370/2, 675, 894, 366, 893, 373/1, 664/1, 661, 375/2, 374/2 in 373/3,
– k. o. Lenart v Slov. goricah (0532): 1150,
– k. o. Spodnji Porčič (0533): 417, 426/3, 420/7, 420/6, 420/5, 420/1, 1186, 416/1, 414/2, 413/1, 408/2, 406/1, 404 in 376,
– k. o. Stari Porčič (0535): 3, 5/1, 5/2, 27/1, 642, 247, 248/2, 258/1, 259/2, 263/2, 266/1, 267/1, 268/1, 368, 637, 638, 639/1, 246, 640, 641/1, 644, 647, 651/1, 651/2, 652, 1149/1, 1149/2, 1150/1, 1151/1, 1174, *23/2, 26/1, 639/2, 63, 643, 245, 28, 31/1, 31/2, 32/2, 40, 42, 53, 54, 61, 62, 64, 25/2, 111, 244/1, 243/2, 242/1, 114/2, 95/2, 110, 106/1, 103/1, 104/2, 104/1, 103/2, 105/1, 241/1 in 102,
– k. o. Gradišče v Slov. goricah (0536): 121/4, 122/6, 122/11, 123/2, 130/2, 73, 298, 121/2, 124/1, 72, 120/7, 120/6, 120/4, 120/3, 120/1, 74, 75 in 121/1,
– k. o. Zgornje Verjane (0537): 208/2, 208/1, 191, 167, 209/1, 162, 480, 163, 209/2, 209/3, 460, 84, 543, 545/2, 161, 465/2, 95/4, 160, 85/3, 83/1, 85/1, 96, 97/1, 97/2, 131, 132/1, 137, 138, 157, 98, 159 in 158/2,
– k. o. Osek (0538): 941/3, 626/1, 589/1, 625, 607/1, 627, 941/4, 607/4, 182, 180/3, 607/2, *142, 175, 179/4, 174/2, 163/7, 944/2, 176, 944/1, 164/1, 179/2, 1130, 589/3, 163/5, 221, 245/1, 1105, 1109, 1127, 1108, 178, 163/4, 237, 622, 1089/1, 941/1, 1088, 578/3, 1090, 569, 562/2, 564/2, 562/1, 561/3, 564/1, 944/3, 561/1, 578/1, 1089/3, 198, 249/1, 197, 247/2, 224, 949, 936/3, 939, 948/1, 936/1, 935/1, 248, 1086, 942/2, 250, 196, 199/5, 199/1, 247/3, 251, 163/10, 163/8, 629, 195, 944/4, 570/2, 589/2, 194, 225, 619, 161/2, 163/6, 174/1, 941/2, 948/3, 934, 628, 571, 246, 227, 247/1, 159/8, 229, 616, 238, 566, 948/2, 561/2, 570/1, 937, *128, 235 in 1089/2,
– k. o. Cogetinci (0540): 1229/2, 1278, 1277, 16/4, 5, 1279, 8/3, 25/3, 1195, 10/1, 1265/1, 33/1, 1184/2, 1182/3, 1249, 1251, 29/2, 37/1, 30, 16/6, 70/3, 1240, 1219, 1265/2, 12/2, 1182/2, 1267, 1252, 1304, 1194/3, 113/9, 1196, 68/1, 1234, 1225/1, 1222, 1194/2, 1194/1, 1190/2, 1190/1, 1194/4, 1230/2, 9, 1250, 1244, 1266, 1263, 1262, 58, 16/7, 16/5, 16/1, 13, 12/1, 10/2, *194, 171/1, 113/11, 155, 170, 163, 162, 161, 157, 1183, 1185, 1181, 1186/1, 122, 175, 120/1, 125, 90, 113/6, 99/4, 128, 124/1, 1306, 7, 1239/2, 1239/1, 1235, 1264, 1178, 23/1, 67/1, 34, 66, 64, 59, 36, 35, 33/3, 99/3, 71, 51/1, 113/1, 23/3, 67/3, 25/2, 33/2, 27/1, 26, 24, 23/2, 33/4, 99/2, 113/12, 113/10, 119/2, *24/3 in 20/2,
– k. o. Brengova (0539): 21/1, 21/2, 1375 in 1376/4.
III. OPIS FUNKCIONALNIH, TEHNIČNIH IN OBLIKOVALSKIH REŠITEV
4. člen
(potek trase)
(1) Začetna točka daljnovoda je daljnovodni portal v razdelilni transformatorski postaji (v nadaljnjem besedilu: RTP) 110/20 kV Lenart, vzhodno od Lenarta. V RTP Lenart se vzanka le levi sistem vodnikov, ki poteka od RTP Lenart do stebra št. 49a obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV Maribor–Lenart. Od stebra št. 49a se trasa v dvosistemski izvedbi usmeri proti stebru št. 3 predvidenega daljnovoda 2 × 110 kV Lenart–Radenci, v nadaljevanju pa se lomi proti severovzhodu in poteka južno od naselja Spodnji Porčič do Sv. Trojice (steber št. 12). Od lomne točke na stebru št. 12 se usmeri proti jugovzhodu, naselju Zgornje Verjane, križa reko Ročico in poteka severno od kmetije Vajngerl, v nadaljevanju pa križa še reko Drvanjo. Trasa se nato dvakrat lomi, ko sledi poteku lokalne ceste Sv. Trojica–Gornja Radgona. Na stebru št. 24 se usmeri proti severovzhodu do stebra št. 28, kjer se lomi in poteka vzporedno z lokalno cesto Brengova–Negova do stebra št. 30. Zatem se spet lomi (steber št. 30) in poteka vzporedno ob obstoječem daljnovodu 20 kV do stebra št. 35. V nadaljevanju teče vzporedno po drugi strani obstoječega daljnovoda 20 kV. Od stebra št. 39 se trasa usmeri proti severovzhodu in poteka po razgibanem terenu pod Ivanjskim Vrhom. Na stebru št. 41 se lomi na jugovzhod in poteka južno od turistične kmetije Firbas do stebra št. 43, kjer se znova lomi in usmeri proti Spodnjim Ivanjcem. Od stebra št. 43 do stebra št. 56 daljnovod poteka v ravni črti čez dolino Ščavnice. Od stebra št. 49 poteka vzporedno z lokalno cesto Gornja Radgona–Sv. Trojica in obstoječim daljnovodom 20 kV. Med stebroma št. 56 in 66 trasa daljnovoda sledi poteku lokalne ceste Gornja Radgona–Sv. Trojica, nakar se lomi, usmeri med hišami Domanjko, Kreft in Mlinarič ter dvigne čez vinograd med stanovanjskimi objekti v naselju Ptujska cesta na grebenu (steber št. 69). S Ptujske ceste se daljnovod po pobočju spusti v dolino in poteka preko polj do stebra št. 72. Po lomu se nadaljuje preko polj in travnikov, križa lokalno cesto Gornja Radgona–Sv. Trojica in Črešnjevske njive do daljnovodnega koridorja, tam pa se pridruži drugim daljnovodom, ki se vključijo v RTP Radenci.
(2) Oznake, navedene v tem členu in 10. do 15. ter v 19. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz kartografskega dela državnega lokacijskega načrta.
5. člen
(raba prostora)
(1) Raba prostora se spremeni na območjih, ki na podlagi strateških prostorskih aktov občin sodijo v I. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem in hkrati izračuni kažejo preseganje mejnih vrednosti. Namenska raba se spremeni tako, da je na območjih mogoče izvajati le dejavnosti, ki so razvrščene v II. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem. Predmetna območja obsegajo parcele oziroma dele parcel z naslednjimi parcelnimi številkami, navedenimi po katastrskih občinah:
– k. o. Stari Porčič (0535): 106,
– k. o. Osek (0538): 935/1,
– k. o. Cogetinci (0540): 99/3,
– k. o. Orehovski Vrh (0196): 3/1, 20/1 in 20/2,
– k. o. Orehovci (0197): 25, 418/1, 417, 659, 656, 496/2 in 423/1,
– k. o. Šratovci (0199): 574/2,
– k. o. Očeslavci (0203): 173 in 171/1.
(2) Raba prostora je omejena skladno z zahtevami državnega lokacijskega načrta, se pa ne spremeni na:
– območjih stojnih mest stebrov,
– območju koridorja daljnovoda širine 30 m z izjemo v predhodnem odstavku navedenih območij,
– območjih dostopnih poti do stebrov daljnovoda,
– območjih posek gozda.
(3) Določanje rabe prostora in izvajanje prostorskih ureditev v 30-metrskem koridorju nadzemnega voda z vidika tehničnih pogojev poteka v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične normative za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerim so predpisani obvezni odmiki grajenih in naravnih objektov.
(4) Določanje rabe prostora in izvajanje prostorskih ureditev glede na vpliv elektromagnetnega sevanja poteka v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Prostorske ureditve v koridorju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja nadzemnega voda. Za vse ureditve v koridorju je treba pridobiti soglasje lastnika objekta oziroma izvajalca gospodarske javne službe.
6. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Na območju državnega lokacijskega načrta se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoli postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, in sicer:
– pomožnih infrastrukturnih objektov: cestnih, energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih,
– pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov: gozdna cesta, gozdna učna pot, gozdna vlaka in poljska pot.
7. člen
(opis tehničnih rešitev)
(1) Stebri so jeklene, prostorske in palične konstrukcije z obliko glave »sod«, predvideni za obešanje dveh trojk vodnikov in zaščitne vrvi v konici stebra. V tlorisu so stebri kvadratnega oziroma pravokotnega prereza. V fazi gradnje se bo daljnovod opremil samo z levim sistemom vodnikov (smer Lenart–Radenci). Stebri so različne višine in s plitvimi temelji v obliki klasičnih razčlenjenih temeljev. Ob slabši karakteristiki tal se način temeljenja prilagodi (globoko temeljenje).
(2) Pred neposrednim udarom strele v vodnike se daljnovod zaščiti z eno zaščitno vrvjo, ki predstavlja samonosilni optični kabel in omogoča tudi izvedbo telekomunikacijskih povezav.
8. člen
(oblikovalske rešitve glede stebrov)
Pri določanju barv stebrov se upoštevajo značilnosti ozadja. Po postavitvi stebrov se površina med vogalnimi temelji povrne v prvotno stanje. Na izpostavljenih mestih se stebri obsadijo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
9. člen
(skupne določbe)
(1) Zaradi gradnje daljnovoda se zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave ter objekti. Projektiranje in gradnja komunalno-energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov ter cestne infrastrukture potekata v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, priloženimi v obvezni prilogi tega državnega lokacijskega načrta.
(2) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov z območjem daljnovoda, ki niso določena s to uredbo. Za vsako rešitev takega križanja investitor voda predhodno pridobi soglasje investitorja oziroma upravljavca daljnovoda.
10. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Daljnovod prečka naslednje kategorizirane občinske ceste:
(a) lokalne ceste (v nadaljnjem besedilu: LC):
– LC 104062 Gornja Radgona–Sv. Trojica–Sp. Porčič med stebroma št. 9 in 10,
– LC 203111 Zg. Senarska–Zg. Porčič med stebroma št. 11 in 12,
– LC 104062 Gornja Radgona–Sv. Trojica–Sp. Porčič med stebroma št. 17 in 18,
– LC 104062 Gornja Radgona–Sv. Trojica–Sp. Porčič med stebroma št. 29 in 30,
– LC 203360 Brengova–Osek–Negova med stebroma št. 30 in 31,
– LC 388072 Sp. Ivanjci–Negova med stebroma št. 49 in 50,
– LC 104041 Stavešinci–Očeslavci med stebroma št. 55 in 56,
– LC 104121 Orehovski Vrh–Orehovci med stebroma št. 72 in 73,
– LC 104061 Gornja Radgona – Črešnjevci med stebroma št. 75 in 76;
(b) javne poti (v nadaljnjem besedilu: JP):
– JP 705410 Sp. Porčič–Kerec med stebroma št. 49a in 3,
– JP 704100 Stari Porčič–Radehova med stebroma št. 8 in 9,
– JP 703890 Zg. Verjane–Obrat med stebroma št. 15 in 16,
– JP 703951 Osek–Zg. Brengova med stebroma št. 19 in 20,
– JP 703501 Komarnica–Kunova med stebroma št. 34 in 35,
– JP 703504 Cogetinci–Ivanjski Vrh–4 med stebroma št. 41 in 42,
– JP 606040 Domačija Kapun–Kontarovci med stebroma št. 44 in 45,
– JP 606270 Ptujska cesta–do domačije Domanjko med stebroma št. 65 in 66,
– JP 605620 Ptujska cesta–Stavešinski Vrh med stebroma št. 69 in 70.
(2) Pri križanju javnih poti in lokalnih cest se upoštevajo naslednje zahteve:
– najmanjša varnostna višina vodnika nad cesto je 7,0 m,
– oddaljenost katerega koli dela stebra od zunanjega roba ceste ne sme biti manjša od 5 m,
– izolacija se električno ojača,
– v križni razpetini je dovoljeno eno podaljševanje na vodnik ali zaščitno vrv.
11. člen
(plinovodno omrežje)
Obravnavani daljnovod križa plinovod P15221 merilno-regulacijska postaja (v nadaljnjem besedilu: MRP) Gornja Radgona–MRP Elementi med stebrom št. 83 in RTP Radenci. Pri križanju plinovoda se upoštevajo naslednje zahteve:
– najmanjši odmik katerega koli dela stebra od plinovoda je 10,0 m,
– najmanjši odmik stojnih mest od nadzemnih delov (objektov) na plinovodu je enak višini stebra, povečani za 3 m,
– najmanjša oddaljenost za ozemljitev stebra je 3,0 m.
12. člen
(elektroenergetska infrastruktura)
(1) Daljnovod prečka naslednje srednjenapetostne vode:
– DV 20 kV med stebroma št. 6 in 7,
– DV 20 kV med stebroma št. 7 in 8,
– DV 20 kV med stebroma št. 7 in 8,
– DV 20 kV med stebroma št. 10 in 11,
– DV 20 kV med stebroma št. 13 in 14,
– DV 20 kV med stebroma št. 17 in 18,
– DV 20 kV med stebroma št. 18 in 19,
– DV 20 kV med stebroma št. 19 in 20,
– DV 20 kV med stebroma št. 21 in 22,
– DV 20 kV med stebroma št. 29 in 30,
– DV 20 kV med stebroma št. 30 in 31,
– DV 20 kV med stebroma št. 35 in 36,
– DV 20 kV med stebroma št. 39 in 40,
– DV 20 kV med stebroma št. 41 in 42,
– DV 20 kV med stebroma št. 47 in 48,
– DV 20 kV med stebroma št. 49 in 50,
– DV 20 kV med stebroma št. 56 in 57,
– DV 20 kV med stebroma št. 59 in 60,
– DV 20 kV med stebroma št. 64 in 65,
– DV 20 kV med stebroma št. 73 in 74,
– DV 20 kV med stebroma št. 81 in 82,
– DV 20 kV med stebrom št. 83 in portalom Radenci.
(2) Daljnovod prečka nizkonapetostne vode na naslednjih odsekih:
– med stebroma št. 4 in 5,
– med stebroma št. 11 in 12,
– med stebroma št. 12 in 13,
– med stebroma št. 18 in 19,
– med stebroma št. 28 in 29,
– med stebroma št. 34 in 35,
– med stebroma št. 38 in 39,
– med stebroma št. 41 in 42,
– med stebroma št. 45 in 46,
– med stebroma št. 49 in 50,
– med stebroma št. 50 in 51,
– med stebroma št. 59 in 60,
– med stebroma št. 60 in 61,
– med stebroma št. 68 in 69,
– med stebroma št. 68 in 69,
– med stebroma št. 69 in 70.
(3) Vključitev daljnovoda 110 kV Sladki Vrh–Radenci se preuredi tako, da se končni steber št. 84 prestavi za približno 70 m nazaj v osi daljnovoda. Prestavi se križani vod 20 kV med stebroma št. 56 in 57, pokabli se daljnovod 20 kV med stebrom št. 83 in portalom Radenci PRa. Med stebroma št. 68 in 69 se pokabli nizkonapetostni križani vod.
(4) Pri križanju srednjenapetostnih elektroenergetskih vodov se zadosti naslednjim pogojem:
– varnostna višina je najmanj 2,5 m,
– varnostna oddaljenost je najmanj 1,0 m,
– varnostne višine in oddaljenosti veljajo tudi, kadar je na zgornjem vodu dodatno breme, na spodnjem pa ga ni,
– zgornji vod se električno ojača,
– vod višje napetosti praviloma poteka nad vodom nižje napetosti,
– pri odklonu vodnika enega voda (drugi miruje) varnostna razdalja ne sme biti manjša od varnostne razdalje, ki velja za višjo napetost, oziroma ne manj od 70 cm.
(5) Pri križanju nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov se zadosti naslednjim pogojem:
– varnostna višina je najmanj 2,5 m,
– varnostna višina pri odpadu ledu v sosednji razpetini je najmanj 2,0 m,
– varnostna oddaljenost je najmanj 2,0 m,
– izolacija se električno in mehansko ojača,
– normalna dopustna napetost ne sme presegati 1/3 porušitvene trdnosti vrvi.
13. člen
(vodotoki in vodna infrastruktura)
(1) Daljnovod prečka naslednje vodotoke:
– rokav reke Velke med stebroma št. 4 in 5,
– rokav reke Velke med stebroma št. 8 in 9,
– Ročica med stebroma št. 13 in 14,
– Drvanja med stebroma št. 17 in 18,
– Ščavnica med stebroma št. 50 in 51,
– Orehovski potok med stebroma št. 70 in 71,
– Boračevski potok med stebroma št. 76 in 77.
(2) Pri križanju z vodotoki se upoštevajo naslednje zahteve:
– varnostna višina voda od najvišjega vodostaja je najmanj 7 m,
– za vsa prečkanja vodnih in priobalnih zemljišč, ki so v lasti Republike Slovenije, je treba skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti,
– v varstvenem pasu daljnovoda, ki poteka preko vodnih in priobalnih zemljišč, upravljavec daljnovoda izvajalcu javne službe urejanja voda omogoči vzdrževalna in sanacijska dela na vodotokih brez pogojev in brez odškodnine,
– izolacija voda se električno ojača.
(3) Stojna mesta stebrov daljnovoda so s svojim zunanjim robom odmaknjena od meje vodnega zemljišča najmanj 15 m pri vodotokih 1. reda (Ščavnica) in najmanj 5 m pri vodotokih 2. reda.
14. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Obravnavani daljnovod v svojem poteku večkrat križa vodovodno omrežje.
(2) Med stebroma št. 68 in 69 se preuredi vodovod.
(3) Pri križanju vodovoda se upoštevajo naslednje zahteve:
– najmanjši odmik katerega koli dela stebra od vodovoda je 10,0 m,
– najmanjša oddaljenost za ozemljitev stebra je 3,0 m.
15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Daljnovod prečka telekomunikacijske vode na naslednjih odsekih:
– med stebroma št. 4 in 5,
– med stebroma št. 8 in 9,
– med stebroma št. 9 in 10,
– med stebroma št. 9 in 10,
– med stebroma št. 9 in 10,
– med stebroma št. 12 in 13,
– med stebroma št. 18 in 19,
– med stebroma št. 29 in 30,
– med stebroma št. 29 in 30,
– med stebroma št. 30 in 31,
– med stebroma št. 30 in 31,
– med stebroma št. 46 in 47,
– med stebroma št. 49 in 50,
– med stebroma št. 49 in 50,
– med stebroma št. 51 in 52,
– med stebroma št. 54 in 55,
– med stebroma št. 66 in 67,
– med stebroma št. 69 in 70,
– med stebroma št. 73 in 74,
– med stebroma št. 75 in 76.
(2) Med stebroma št. 8 in 9 se križani vod pokabli.
(3) Pri križanju telekomunikacijskih (v nadaljnjem besedilu: TK) vodov se zadosti naslednjim pogojem:
– varnostna višina (za vode od 35 kV do 110 kV) je 3,0 m,
– izolacija je električno in mehansko ojačena,
– vodnikov in zaščitne vrvi v križni razpetini ni dovoljeno podaljševati,
– kot križanja ne sme biti manjši od 30°,
– križna razpetina naj bo manjša od sosednjih razpetin,
– na mestih približevanja je vodoravna oddaljenost med vodniki obeh vodov enaka višini višjega stebra, povečani za 3,0 m (vodoravna oddaljenost je lahko enaka varnostni višini, če je vod električno in mehansko ojačen),
– TK-kabli, položeni v zemljo, so oddaljeni od stebrov najmanj (nazivna napetost 110 kV) 10,0 m,
– vodoravna oddaljenost vodnika visokonapetostnega voda od stebra TK-voda je najmanj 5,0 m, tega pogoja pa ni treba izpolniti, če znaša višinska razlika med najbližjima vodnikoma obeh vodov najmanj 10,0 m,
– vodoravna oddaljenost stebra visokonapetostnega voda od najbližjega vodnika TK-voda je najmanj 2,0 m,
– če prehaja zemeljski TK-kabel v prostozračni vod, je razdalja med drogom TK-linije in vodnikom visokonapetostnega voda najmanj višina stebra visokonapetostnega voda, povečana za 3,0 m.
V. ETAPNOST IZVEDBE
16. člen
(etapnost izvedbe)
Daljnovod se od RTP Lenart do RTP Radenci zgradi naenkrat.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
17. člen
(tla in kmetijska zemljišča)
(1) Med gradnjo poškodovana kmetijska zemljišča investitor rekultivira.
(2) Z izkopom odstranjena prst se ponovno uporabi za sanacijo tal. Ostanek iz izkopa se odvaža na deponije ali raztrosi vzdolž koridorja, tako da se vrhnja plodna plast zemlje ohrani za ureditev okolice stebra in za pokritje raztrošenega materiala.
(3) Vplivi, ki so povezani z erozijo tal zaradi odstranitve rastlinja ali slabega restavriranja mesta gradnje, se zmanjšajo z odvodnjavanjem in stabilizacijo terena (zatravitev, pri nagnjenem terenu tudi zasaditev opletov za preprečitev drsenja).
18. člen
(varstvo voda)
(1) Na delih trase, ki potekajo po poplavnih območjih, niso dopustni posegi, ki bi lahko povečali poplavno ogroženost območja, kar mora biti upoštevano v nadaljnjih fazah in razvidno iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: PGD). Zasipavanje depresij ali dvig obstoječe nivelete raščenega terena ni dovoljen.
(2) Na novo odprte ali z gradnjo prizadete površine in od izkopov prizadete površine pretočnih profilov se sanirajo, da se preprečijo zdrsi ali erozija.
19. člen
(ohranjanje narave)
(1) Daljnovod 2 × 110 kV Lenart–Radenci poteka čez ekološko pomembni območji Pesniška dolina in Radgonsko-Kapelske gorice ter območje pričakovanih (geoloških in geomorfoloških) naravnih vrednot. Pri izdelavi PGD se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v naravovarstvenih smernicah, ki so priloga k državnemu lokacijskemu načrtu. Ko se izdeluje PGD na območju, ki se ureja s tem aktom, in je ta načrtovan na naravni vrednoti, zavarovanem območju ali območju biotske raznovrstnosti, je treba pred začetkom izdelovanja PGD pridobiti naravovarstvene pogoje k projektnim rešitvam, pa tudi naravovarstveno soglasje, in sicer za tista območja oziroma vrste posegov, za katere je to v naravovarstvenih smernicah določeno. Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda Ministrstvo za okolje in prostor.
(2) Na območju Gradiškega jezera in doline Ščavnice se zaradi varstva ptic izvede vidna označitev/markiranje vodnikov in zaščitne vrvi.
(3) Pri izdelavi PGD se upoštevajo naslednji pogoji:
– obseg poseke drevnine je čim manjši, predvsem pri prečkanju visoko ovrednotenih habitatnih tipov,
– obrežno rastlinstvo se ob uničenju nadomesti z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami,
– namesti se do deset gnezdilnic za redke in ogrožene vrste ptic.
20. člen
(varstvo gozda)
(1) V prečnem prerezu se vsi novonastali gozdni robovi stopničasto dvigujejo.
(2) Na območjih kompleksa dobovega gozda ob Boračevskem potoku na Radenskem polju (med stebroma št. 78 in 81) in na gozdnem območju ob cesti Očeslavci–Ptujska cesta (območja strnjenih gozdov med stebroma št. 61 in 65) se med izdelavo PGD izdelajo podrobnejši sanacijski načrti (načrt krajinske arhitekture), na podlagi teh pa se sanira in stabilizira gozdni rob neposredno po krčitvi gozdov.
(3) Pri sanaciji gozdnih robov se uporabijo sadike avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst. Gozdni rob med stebroma št. 78 in 81 mora v vzdolžni smeri biti razgibane oblike.
21. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti in obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene ureditve vodotokov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije ostankov materiala. PGD vsebuje načrte premikov obstoječe infrastrukture, gradbišča in deponij ostankov materiala.
(2) Sestavni del PGD je tudi načrt krajinske arhitekture.
(3) Investitor na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta zagotovi rezervatno varstvo arheološke dediščine na trasi daljnovoda, arheološki terenski pregled zaradi določitve možnih arheoloških točk na lokacijah stebrov, izvedbo zaščitnega izkopavanja morebiti odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki, in stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na celotni trasi daljnovoda.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
22. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda ne sme poslabšati.
(2) Varstvo pred požarom pri daljnovodu mora biti zagotovljeno z zadostnimi odmiki vodnikov od objektov, zadostnimi odmiki drevja od stebrov daljnovoda in z uporabo negorljivih materialov na objektih pod daljnovodom.
(3) Med gradnjo in drugimi deli je prepovedano kuriti v gozdu ali odmetavati predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar v naravnem okolju.
23. člen
(ukrepi za obrambo)
Investitor zagotovi uporabo enega para optičnih vlaken v zaščitni vrvi za obrambne potrebe, s priključki ali odcepi, ki se določijo v PGD.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
24. člen
(monitoring)
Investitor zagotovi celosten načrt monitoringa ter monitoring med gradnjo in obratovanjem daljnovoda. Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo že izvedene meritve ničelnega stanja, določbe te uredbe in mnenja nosilcev urejanja prostora. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi verodostojna informacija o stanju posamezne sestavine. Točke monitoringa se zavarujejo tako, da se omogoči neprekinjeno pridobivanje podatkov. Izsledki monitoringa so javni, investitor pa poskrbi za dostopnost podatkov.
25. člen
(organizacija gradbišč)
(1) Investitor in izvajalci morajo med gradnjo upoštevati naslednje pogoje:
– zavarovati je treba gradbišče, tako da sta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– za potrebe gradbišča se kar najbolj uporabijo že obstoječe komunikacije in ustvari čim manj začasnih novih dovoznih poti,
– speljejo se začasne dostopne poti do gradbišča v soglasju z lastniki zemljišč ter upošteva trenutna raba prizadetih in sosednjih zemljišč,
– objekti in infrastrukturni vodi se obnovijo in sanirajo, če se med gradnjo daljnovoda zaradi izvajanja del poškodujejo,
– upoštevajo se določbe Odloka o občinskih cestah v Občini Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 69/99).
(2) Med izvajanjem del investitor zagotovi monitoring na gradbišču.
26. člen
(dodatne obveznosti)
Investitor in izvajalci so dolžni pred začetkom del o načrtovanih delih obvestiti ribiški družini Pesnica-Lenart in Radgona.
IX. ODSTOPANJA
27. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Vse ureditve in dimenzije, navedene v tej uredbi, se natančneje določijo v PGD.
(2) Pri uresničevanju državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih ta odstopanja spadajo.
X. NADZOR
28. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Cerkvenjak, spremembe in dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 85/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci, št. 17/01),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 82/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list SRS, št. 37/89, in Uradni list RS, št. 24/93 in 57/96),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 2/01 in 74/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99, 101/01 in 54/03, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 9/04 in 14/05),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci, št. 25/02, in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/05).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-8/2009/4
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EVA 2007-2511-0240
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti