Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

755. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB-A), stran 2609.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 5. marca 2009.
Št. 003-02-3/2009-4
Ljubljana, dne 13. marca 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SLOVENSKI IZVOZNI IN RAZVOJNI BANKI (ZSIRB-A)
1. člen
V 4. členu Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Najnižji znesek osnovnega kapitala SID banke je 300 milijonov eurov.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Bilančnega dobička SID banke ni dovoljeno uporabiti za razdelitev delničarjem in se odvede v druge rezerve iz dobička.«.
2. člen
V 8. členu se beseda »mednarodnih« nadomesti z besedilom »dobre mednarodne prakse ter«.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(področje izvajanja dejavnosti banke)
(1) SID banka pri izvajanju pooblastila iz 2. člena tega zakona podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike tako, da opravlja predvsem finančne storitve na segmentih, kjer nastajajo oziroma so ugotovljene tržne vrzeli, in sicer zlasti na področjih:
a) mednarodnih gospodarskih poslov in mednarodnega gospodarskega sodelovanja, zlasti z namenom spodbujanja dolgoročnih poslovnih transakcij, ki udeležencem omogočajo vstop in poslovanje na tujih trgih, vključno s podporo povezanim uvoznim transakcijam, pripravi na mednarodne gospodarske posle, investicijam in spodbudam za trajnostno rast izvoza in internacionalizacijo gospodarstva ter aktivnosti z namenom spodbujanja oziroma izvajanja poslov po koncesijskih pogojih in spodbujanja skupnega nastopa na tretjih trgih z domačimi, tujimi ali mednarodnimi subjekti;
b) gospodarstva, s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, podjetništvu in tveganemu kapitalu, predvsem z namenom financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja, uvajanja novih finančno zavarovalnih shem, ustvarjanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in vključevanja v naloge in programe izvajalcev podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja;
c) raziskav in razvoja ter inovacij, zlasti z namenom spodbujanja konkurenčnosti in razvoja v okviru raziskovalnih in razvojnih programov, promocije inovativnosti in pospeševanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenosa znanja in zagotavljanja različne podpore nosilcem projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev;
d) izobraževanja, zlasti z namenom spodbujanja in izboljševanja nivoja izobrazbe, znanj in upravljanja znanj ter spodbud potrebnim prekvalifikacijam ter pridobivanja specifičnih znanj;
e) zaposlovanja, med drugim z namenom zagotavljanja spodbud podjetjem za zaposlovanje oseb specializiranih kvalifikacij in znanj, potrebnih za njihovo rast ali prekvalifikacijo posameznikov;
f) varovanja okolja in energetske učinkovitosti, zlasti z namenom financiranja in spodbujanja ukrepov za varstvo narave, ustreznega ravnanja z odpadki, ustrezne rabe naravnih dobrin, pospeševanja naložb v infrastrukturo varstva okolja, izrabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije;
g) regionalnega razvoja, zlasti z namenom zagotavljanja skladnega razvoja na državni, regionalni in lokalni ravni, zmanjševanja razlik v gospodarski razvitosti in drugih aktivnostih, kjer se lahko povezuje z drugimi osebami, ki so dejavne in namenjene doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja in pri tem uporabljajo različne kombinirane instrumente finančnega inženiringa;
h) stanovanjskem, zlasti z namenom zagotavljanja ustrezne stanovanjske oskrbe in spodbujanja stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš določenim kategorijam prebivalstva, skupaj z zagotavljanjem okolja in pogojev, ki omogočajo ustrezne bivalne razmere;
i) gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja, zlasti z namenom izboljšanja logistične, komunalne in druge infrastrukture in poleg tega izvaja jamstvene, finančne in javno zasebno partnerske sheme za izgradnjo te infrastrukture npr. za obnovo in razvoj ter prenovo mest itd;
j) SID banka poleg izvajanja dela tehnično-operativnih del sodeluje pri financiranju razvojnih projektov, ki se izvajajo v državah v razvoju.
(2) Pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka SID banka upošteva prakso, usmeritve in cilje spodbujevalne politike ter strategije razvoja Republike Slovenije in EU.
(3) SID banka lahko opravlja dejavnosti po tem zakonu v zvezi s sredstvi skladov EU in drugimi sredstvi evropskega proračuna ter v povezavi z različnimi kombiniranimi instrumenti finančnega inženiringa.
(4) Glede na pomen svojega delovanja ima pri izvajanju svojih dejavnosti SID banka kot pooblaščena institucija po tem zakonu pravico do brezplačnega dostopa, vpogleda in neposrednega dnevnega elektronskega pridobivanja podatkov, potrebnih za izvajanje tega člena in poslov v imenu in za račun Republike Slovenije po ZZFMGP:
– posameznih in zbira finančnih podatkov, ki so jih pravne osebe in samostojni podjetniki dolžni pošiljati pristojnim organizacijam,
– podatkov iz poslovnega in drugih registrov, ki jih vodijo Agencija za javnopravne evidence in storitve, Statistični urad Republike Slovenije ali sodišča,
– statističnih in drugih podatkov ministrstev in drugih državnih organov ter Banke Slovenije, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti SID banke in glede katerih SID banka izkaže utemeljen interes.
(5) Podrobnejši nabor podatkov iz prejšnjega odstavka se določi v predpisu Vlade Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za finance.«.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(odgovornost Republike Slovenije)
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o odgovornosti delničarjev za obveznosti delniške družbe, Republika Slovenija kot edini delničar nepreklicno in neomejeno odgovarja za obveznosti SID banke iz poslov, sklenjenih pri izvajanju dejavnosti iz 11. in 12. člena tega zakona.
(2) Če SID banka upniku na njegovo pisno zahtevo ne izpolni svoje dospele obveznosti do tega upnika, mora to obveznost na zahtevo upnika nemudoma izpolniti Republika Slovenija.«.
5. člen
V tretji alineji tretjega odstavka 14. člena se črta beseda »in«, četrta alineja tretjega odstavka pa se črta.
6. člen
Naslov VI. poglavja in 18. člen se spremenita tako, da se glasita:
»VI. ORGANI SID BANKE
18. člen
(organi)
(1) Član uprave SID banke mora poleg pogojev, določenih z zakonom, ki ureja bančništvo, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imeti mora najmanj petnajstletne delovne izkušnje, od tega najmanj sedemletne izkušnje pri vodenju ali nadzoru nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot SID banka oziroma drugih primerljivih poslov,
– imeti mora ustrezno strokovno znanje s področja dejavnosti SID banke ali posameznih strokovnih področjih, ki jih vodi.
(2) Člane uprave SID banke imenuje nadzorni svet med kandidati, ki se prijavijo na javni razpis za člana uprave.
(3) Nadzorni svet SID banke ima sedem članov.
(4) Člane nadzornega sveta SID banke imenuje Vlada Republike Slovenije:
– pet članov kot predstavnike strokovne javnosti na predlog ministra, pristojnega za razvoj in evropske zadeve,
– enega člana kot predstavnika ministrstva, pristojnega za finance, na predlog ministra, pristojnega za finance,
– enega člana kot predstavnika ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Povečanje osnovnega kapitala SID banke z novimi vložki v višini, potrebni za uskladitev z drugim odstavkom 4. člena zakona, se izvede do 31. decembra 2009.
8. člen
(1) Vlada Republike Slovenije imenuje člane nadzornega sveta SID banke v skladu s četrtim odstavkom 18. člena zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Osebe, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona položaj člana nadzornega sveta SID banke, opravljajo to funkcijo do imenovanja članov nadzornega sveta SID banke po prejšnjem odstavku.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/09-6/25
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EPA 175-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti