Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009

Kazalo

754. Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF), stran 2609.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)
Razglašam Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 5. marca 2009.
Št. 003-02-3/2009-6
Ljubljana, dne 13. marca 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O ZAČASNEM ZNIŽANJU PLAČ FUNKCIONARJEV (ZZZPF)
1. člen
S tem zakonom se za omejitev učinkov finančne krize določi začasno znižanje plač funkcionarjev in funkcionark (v nadaljnjem besedilu funkcionarjev), katerih funkcije so uvrščene v plačno skupino A iz prvega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZAVAR-E, 80/08 in 120/08 – odl. US), in sicer za obdobje dvanajst mesecev od začetka uporabe tega zakona.
2. člen
(1) Plača funkcionarja se v obdobju iz 1. člena tega zakona zniža za znesek v višini 4% njegove osnovne plače.
(2) Ne glede na določbe predpisov, ki določajo višino nadomestila funkcionarju po prenehanju funkcije, se na način iz prejšnjega odstavka za obdobje iz 1. člena tega zakona na novo določijo nadomestila tudi tistim, ki jim je status funkcionarja prenehal pred uveljavitvijo tega zakona in imajo pravico do nadomestila plače v višini plače, ki bi jo prejemali, če bi opravljali funkcijo.
(3) Na način iz prvega odstavka tega člena se določijo tudi plače osebam, ki status funkcionarja pridobijo po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona.
Št. 110-05/09-29/16
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EPA 192-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti