Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009

Kazalo

744. Odlok o občinskih taksah v Občini Turnišče, stran 2591.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 14. redni seji dne 26. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Turnišče
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Turnišče, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
2. člen
(Taksni predmeti in storitve)
V Občini Turnišče se plačujejo občinske takse za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
2. oglaševanje na javnih mestih,
3. parkiranje na javnih površinah,
4. uporabo javnega prostora za kampiranje,
5. druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
Za javna mesta in javne prostore po tem odloku štejejo javne površine, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine v lasti Občine Turnišče, ki so namenjene splošni javni rabi.
Javne površine po tem odloku so javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine v lasti Občine Turnišče, ki so namenjene splošni javni rabi.
3. člen
(Prijava taksnega predmeta)
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje občinske uprave za vse taksne predmete, ki posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih ali kakorkoli vplivajo na promet.
4. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine občinske takse.
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali zavezanca prijaviti občinski upravi v roku 15 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov za katere je potrebno dovoljenje iz 3. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja občinske uprave.
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti občinski upravi v 15 dneh od njenega nastanka. Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse.
5. člen
(Taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
6. člen
(Višina občinske takse)
Občinska taksa se določa v točkah. Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete je določena v tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka. Vrednost točke se usklajuje enkrat letno v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad RS. Vrednost točke se uskladi s sklepom občinskega sveta.
7. člen
(Odmera občinskih taks)
Občinska taksa se odmeri:
– z dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta, ki ga izda pristojni občinski upravni organ
– za taksne predmete, ki niso podvrženi dovoljenju iz 3. člena tega odloka z odločbo, ki jo izda občinski upravni organ na podlagi prijave taksnega zavezanca ali uradne ugotovitve pooblaščene uradne osebe občinskega nadzora.
8. člen
(Obračun in plačilo občinskih taks)
Na podlagi določb 7. člena tega odloka se taksa obračuna ob nastanku taksne obveznosti. Za taksne tarife pri katerih je predviden letni obračun, se v primeru krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, plačujejo občinske takse taksni zavezanci vnaprej, v enkratnem znesku, pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov. Dnevni znesek se zaračuna taksnemu zavezancu ne glede na število ur namestitve taksnega predmeta. V primeru večdnevne namestitve se dnevni znesek pomnoži z ustreznim številom dni.
9. člen
Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna in podatki o velikosti taksnega predmeta in času trajanja.
10. člen
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občin.
11. člen
(Nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z dnem uporabe oziroma namestitve predmeta oziroma pričetka izvajanja storitev, preneha pa z dnem odstranitve ali prenehanjem uporabe oziroma izvajanja storitve. Taksni zavezanec je dolžan obvestiti občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju uporabe.
Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
12. člen
(Oprostitev plačila takse)
Občinske takse ne plačujejo državni organi, občinski organi, krajevne skupnosti ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v občini, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru.
Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
Taksa se tudi ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko občinska uprava na podlagi soglasja župana oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini. Občinska uprava lahko oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse iz prejšnjega odstavka, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo občino in so sofinancirane s strani občine, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizirajo Občina Turnišče, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Turnišče;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
13. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja občinska uprava oziroma za to pooblaščene službe občinskega nadzora.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana v celoti, lahko občinska uprava ali pristojna inšpekcijska služba odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
III. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 500 EUR se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki:
1. ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
2. v prijavi nastanka taksnega predmeta navede neresnične podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti;
3. postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega organa oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem;
4. ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z globo 250 EUR se sankcionira posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. Z globo 250 EUR se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 150 EUR se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Pooblaščena organizacija za plakatiranje in izobešanje transparentov, ki prevzame naročilo za plakatiranje oziroma izobešanje transparentov, ne da bi ugotovila, če je naročnik predhodno plačal ustrezno občinsko takso ali prevzame naročilo, čeprav občinska taksa ni plačana, se kaznuje z globo 350 EUR. Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 125 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Vrednost točke taksnih tarif
16. člen
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče znaša vrednost točke taksnih tarif 0,04 EUR.
17. člen
Za taksne predmete, za katere zavezanci že plačujejo komunalno takso v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, se izda odločbo v skladu s 7. členom Odloka o občinskih taksah, in sicer pred prvim obračunom po pričetku uporabe odloka.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 9/00).
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. POSEBNI DEL
Tarife občinskih taks
Tarifna številka 1 – uporaba javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev
Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov, za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev, se plača dnevna taksa v višini:
– za vsak m2 površine (dnevno): 3 točke
Pojasnilo:
Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki, hodniki za pešce, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene javne površine na območju Občine Turnišče ter javni prostori in površine v lasti Občine Turnišče, ki se uporabljajo za javne namene.
Taksni zavezanec plača takso pred oziroma ob pridobitvi dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj prireditve.
Tarifna številka 2 – oglaševanje na javnih mestih
2.1 Reklamni objekti
Za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Turnišče ter za druge reklamne napise, objave, oglase, reklamne table, panoje, reklamne kažipote in podobno, ki so pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa (na leto):
1. Če so trajnega značaja – letno glede na velikost:
+---------------------------+------------------+---------------+
|              |    točk    |   točk   |
|              |  enostransko  | dvostransko |
+---------------------------+------------------+---------------+
|– do 0,5 m2        |    1500    |   3000   |
+---------------------------+------------------+---------------+
|– od 0,5 m2 do 2,5 m2   |    4000    |   8000   |
+---------------------------+------------------+---------------+
|– od 2,5 m2 do 12 m2    |    10000   |   20000   |
+---------------------------+------------------+---------------+
|– od 12 m2 dalje      |    15000   |   30000   |
+---------------------------+------------------+---------------+
Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav, oglasov, reklamnih tabel, reklamnih kažipotov, panojev, ipd., ki nimajo trajnega značaja, se plača taksa glede na velikost na dan:
2. Če nimajo trajnega značaja – dnevno glede na velikost:
+---------------------------+------------------+---------------+
|              |    točk    |   točk   |
|              |  enostransko  | dvostransko |
+---------------------------+------------------+---------------+
|– do 0,5 m2        |     4    |    8    |
+---------------------------+------------------+---------------+
|– od 0,51 m2 do 2,5 m2   |    10    |    20   |
+---------------------------+------------------+---------------+
|– nad 2,51 m2       |    30    |    60   |
+---------------------------+------------------+---------------+
3. Za plakate, za vsakega izobešenega, do 10 dni: 100 točk
Pojasnilo:
a) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne ali fizične osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov – objektov.
b) Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, na zgradbi firme ali na zemljišču, kjer je sedež firme.
c) Plačila občinske takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave državnih organov, občinskih organov Občine Turnišče, krajevnih skupnosti Občine Turnišče, političnih strank v času volilne kampanje, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v občini, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij. Plačila takse so lahko oproščeni tudi tisti, ki jih pristojen občinski organ oprosti plačila v skladu z 12. členom tega odloka. Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (sobodajalci) plačujejo takso po tej tarifni številki v višini 50% predpisane takse.
2.2 Priložnostna sporočila
Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicem in podobnimi sredstvi se plača dnevno 500 točk.
Pojasnilo: taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja sporočanje prek ozvočevalnih sredstev. Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati pri občinski upravi Občine Turnišče pred pričetkom izvajanja. Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno uporablja odstavek c) tarifne številke 2.
Tarifna številka 3 – parkiranje na javnih površinah
Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne namene znaša taksa dnevno 50 točk.
Pojasnilo:
Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.
Tarifna številka 4 – uporaba javnega prostora za kampiranje
Za kampiranje na javnih površinah se po tej tarifni številki določi taksa za vsak m2 dnevno 2 točki.
Pojasnilo:
Taksni predmet po tej tarifni številki je začasna uporaba javne površine za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora (npr. šotorjenje).
Tarifna številka 5 – druge oblike uporabe javnih površin
Za uporabo drugih oblik javnih površin se plača taksa:
– gostinski vrtovi na m2 (letno): 20 točk
– kioski in stojnice na m2 (dnevno): 15 točk
– gradbišča, preklopi in drugi začasni nameni, za vsak m2 dnevno
– če uporaba javne površine traja do 3 mesece: 2 točki
– če uporaba javne površine traja nad 3 mesece: 1 točka
– reklamne vitrine:
– vitrine do 2 m2 (letno): 1.500 točk
– vitrine nad 2 m2 (letno) 4.000 točk
– uporaba javne površine za prireditev Velika maša in Ferencovo senje na m2: 125 točk
Pojasnila:
Z javnim prostorom oziroma površino je mišljena celotna površina cest, pločnikov ter drugih javnih objektov. Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik javne površine oziroma organizator prireditev. Taksni zavezanec za reklamne vitrine je lastnik vitrine.
Št. 123/02-2009
Turnišče, dne 27. februarja 2009
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti