Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009

Kazalo

743. Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče, stran 2590.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB-2, 27/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07, 58/07, 17/08, 21/08) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 14. redni seji dne 26. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Turnišče
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnem besedilu: plakatna mesta).
Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Turnišče.
2. člen
Izvajalec plakatiranja je lahko organizator prireditve ali občinska uprava. Vrsto in obliko plakatnih mest določi in potrdi svet občine na predlog občinske uprave in župana. Za postavitev plakatnih mest in upravljanje z njimi je odgovorna občinska uprava. Plakate, ki jih nalepi organizator prireditve, jih v predpisanem roku tudi sam odstrani.
3. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prostorov.
Metanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Plakat je lahko velikosti do 1 m².
4. člen
Izvajalec mora v roku 2 dni odstraniti vse raztrgane in onesnažene plakate ter plakate katerih prireditev se je že zgodila s plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obvestiti župana ali po njem pooblaščeno osebo.
5. člen
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja določbe tega odloka.
6. člen
Za potrebe volilnih kampanj se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom, ki ga podpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji.
7. člen
Občina Turnišče s tem odlokom določa, da so organizacije Rdečega križa, Karitasa, športna, gasilska in vsa ostala društva, ki delujejo na območju Občine Turnišče, oproščena stroškov objavljanja oglasov in transparentov, vendar mora biti vse plakatiranje usklajeno z določbami tega odloka.
8. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec plakate potrditi na upravi Občine Turnišče na desni strani v desnem spodnjem kotu in zanje vnaprej plačati takso.
Uprava Občine Turnišče plakate potrjuje od ponedeljka do četrtka v delovnem času in vodi evidenco o naročniku oglasa.
9. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizično pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na upravi Občine Turnišče.
10. člen
Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve oziroma ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta;
2. za vsak plakat, k je nalepljen na plakatno mesto in ni predpisano potrjen (žigosan);
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljalca poslovnih prostorov;
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki vrši nadzor nad tem odlokom.
Z globo od 50,00 EUR do 400,00 EUR se kaznuje tudi pravna oseba, ki krši določbe zgornjega odstavka.
11. člen
Z globo od 350,00 EUR do 400,00 EUR se kaznuje pooblaščeni izvajalec:
1. če redno ne vzdržuje plakatnih mest
2. če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest
3. če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest in izven njih
4. če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z globo 50,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska inšpekcija in občinska uprava.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 43/97). Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 124/02-2009
Turnišče, dne 27. februarja 2009
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti