Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-0-0002/2008-03302 Ob-9639/08 , Stran 3885
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje je zemljišče, parc. št. 100/24, k.o. Dobja vas, v izmeri 236 m2. Zemljišče ima status stavbnega zemljišča. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb za zemljišče«. 5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter natančno navesti ponujeno ceno; – ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup zemljišča – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja; – izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati; – izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev, stroški parcelacije). 6. Izhodiščna cena za nepremičnino je 13.100,36 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem. 7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. 9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine. 10. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 11. Informacije o predmetu prodaje, za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na tel. 02/82-16-017. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: irena.dosen@ravne.si. 12. Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 12. 2008 ob 14.15, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti