Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-63/2008 Ob-9627/08 , Stran 3884
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18. 2. Predmet prodaje Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče s parc. št. 949/2, k.o. Slovenj Gradec, v izmeri 598 m2, vpisano pri zkv št. 530, k.o. Slovenj Gradec. Navedena nepremičnina se nahaja na Štibuhu v Slovenj Gradcu, v neposredni bližini zazidave Gozdna pot. 3. Izhodiščna cena nepremičnine znaša 18.616,00 EUR. V izhodiščni ceni za stavbno zemljišče ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 478-63-2008. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. 5. Merilo za izbor Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravijo dodatna pogajanja. 6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije. 7. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec ali na spletni strani občine, morajo vsebovati: – podatke o ponudniku (naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno številko ter navedba podpisnika pogodbe za pravne osebe), – predmet ponudbe, – ponujena cena za nepremičnino, – potrdilo o državljanstvu ponudnika (za fizične osebe), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% izhodiščne cene, – pisna izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podatkov ponudnika. 8. Drugi pogoji Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudb. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov prodajalca in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Ponudnike, ki bodo oddali nepopolne ponudbe, bo komisija pozvala k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. 9. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 10. Način in rok plačila kupnine Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo uredila v pogodbi. 11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup zemljišča s parc. št. 949/2, k.o. Slovenj Gradec – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudb je petek, 12. 12. 2008, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu prodajalca dne 12. 12. 2008 ob 11. uri in ni javno. Odpiranje in pregled ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. 12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 13. Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, kontaktna oseba Silva Tomažič, tel. 02/88-121-55.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti