Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 388/08 Ob-9598/08 , Stran 3882
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi: a) nepremičnina s parcelno številko 3893, k.o. Izola, v naravi vinograd v izmeri 396,00 m2 in njiva v izmeri 395,00 m2, skupaj 791,00 m2, vložek številka 1107, k.o. Izola, izhodiščna cena znaša 207.400,00 €, b) nepremičnina s parcelno številko 2025/3 k.o. Izola, v naravi dvorišče v izmeri 85,00 m2 in nepremičnina s parcelno številko 2027/8 k.o. Izola, v naravi njiva v izmeri 112,00 m2, vložek številka 257, k.o. Izola, izhodiščna cena za obe nepremičnini skupaj znaša 41.866,00 €, c) nepremičnina s parcelno številko 2027/6, k.o. Izola, v naravi njiva v izmeri 116,00 m2 in dvorišče v izmeri 58,00 m2, skupaj 174,00 m2, vložek številka 257, k.o. Izola, izhodiščna cena znaša 33.137,00 €, d) nepremičnina s parcelno številko 2055/4, k.o. Izola, v naravi njiva v izmeri 130,00 m2 in nepremičnina s parcelno številko 2055/5, k.o. Izola, v naravi dvorišče v izmeri 4,00 m2, vložek št. 2563, k.o. Izola, izhodiščna cena za obe nepremičnini skupaj znaša 28.478,00 €. Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki je priloga razpisne dokumentacije. Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno določenega davka na dodano vrednost. Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Plačilo kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja. 3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje Predmet javnega razpisa je pridobitev lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine, Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-00, kontaktna oseba Patricija Fabijančič Močibob, elektronski naslov: patricija.mocibob-fabijancic@izola.si. Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s predstojnico Urada za okolje in prostor Karmen Pavlič. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: karmen.pavlic@izola.si. 5. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00 4782422008. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku. Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.izola.si. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod točko a/b/c/d«, najpozneje do 15. 12. 2008 do 12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 6. Drugi pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni. 7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika zavrže. 8. Pristojni organi: pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine občine Izola. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti