Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9560/08 , Stran 3881
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je stanovanje s površino 26,35 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Rožnik 10a, 6280 Ankaran, stoječi na zemljišču s parc. št. 282/3, k.o. Ankaran. Stanovanje je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kopru vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 241/19, z identifikacijskim znakom 19.E. Stanovanje v naravi predstavlja garsonjera, locirana v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, zgrajene leta 1991. Stavba je masivno protipotresno grajena, opečna, z dvokapno streho. Garsonjera je priključena na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Ogrevanje je elektro termalno. V stanovanjski stavbi je ustanovljena etažna lastnina. Stanovanje je v lasti Občine Velike Lašče, do celote. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 15. 12. 2008 do 12. ure. 5. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba mora veljati najmanj do 15. 1. 2009. 6. Način in pogoji javnega zbiranja ponudb Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, Ponudba za nakup stanovanja – Ankaran«, na naslov Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden čitljiv naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. Ponujena cena za predmet prodaje ne sme biti nižja od 70.000 €. Ponudniki morajo pred predložitvijo ponudbe položiti varščino v višini 10% od ponujene cene za predmet prodaje, na račun št. 01334-0100000223, sklic 720001-2008, z navedbo namena nakazila: »Javno zbiranje ponudb – Ankaran«. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navedbo ponujene cene za predmet prodaje, izraženo v evrih; – navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti ponudnika na dano ponudbo; – dokazilo o plačani varščini v višini 10% od ponujene cene za predmet prodaje; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – lastnoročni podpis ponudnika oziroma njegovega morebitnega zastopnika, v primeru, da je ponudnik pravna oseba, pa podpis osebe, pooblaščene za zastopanje in žig. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločene iz postopka. 7. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, v sejni sobi, in sicer v sredo, 17. 12. 2008, z začetkom ob 15. uri. 9. Podrobnejši pogoji in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb Ogled predmeta javnega zbiranja ponudb bo dne 9. 12. 2008 od 12. do 14. ure. Za podrobnejše podatke v zvezi z ogledom predmeta javnega zbiranja ponudb, kakor tudi za informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb, se obrnite na Jerico Tomšič Lušin, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, tel. 01/781-03-69, faks 01/781-03-65, e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net. Javno zbiranje ponudb bo objavljeno tudi na spletni strani Občine Velike Lašče, na naslovu http://www.velike-lasce.si/. Organ, pristojen za izvrševanje občinskega proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne izkazane stroške. 10. Opozorila Organ, pristojen za izvrševanje občinskega proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne izkazane stroške. Najugodnejšemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni od zaključka javnega odpiranja ponudb. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bo s temi ponudniki opravila javna dražba, pri čemer bo izklicna cena enaka njihovi ponujeni ceni. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% od ponujene cene, plača kupec poleg kupnine. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec. Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti