Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-32/2008 Ob-9550/08 , Stran 3880
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si. Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brežice – pristojna komisija. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stvarnega premoženja: 2.1 Na naslovu Zagrebška cesta 18, 8250 Brežice, vpisana nepremičnina parc. št. 52/4, k.o. Čatež, ki predstavlja poslovno stavbo v izmeri 126 m2 in dvorišče v izmeri 493 m2. Predmet prodaje je kletni del poslovne stavbe ki obsega: sobo površine 56,55 m2, hodnik površine 11,75 m2, sanitarije površine 6,13 m2, sobo-pisarno površine 14,82 m2, sobo-pisarno površine 14,50 m2, skladišče površine 38,72 m2, v skupni izmeri 126 m2 in solastniški delež 1 dvorišča, vse vpisano pri vl. št. 1717 k.o. Čatež, na parc. št. 52/4. Izklicna cena: 39.355,00 EUR. Nepremičnine pod to točko se prodajajo skupaj. Nepremičnine so proste vseh bremen. Etažna lastnina ni urejena. Lastnik pritlične etaže predmetnega poslovnega objekta je na podlagi prodajne pogodbe sklenjene 6. 2. 2003 predkupni upravičenec. Davek na promet z nepremičninami plača kupec in ni vštet v izklicno ceno. Prav tako kupec plača tudi vse druge stroške v zvezi s prodajo nepremičnin. 2.2 Nepremičnin parc. št. 54.S stavbišče v izmeri 108 m2 in parc. št. 55/1.S stavbišče v izmeri 191 m2, obe vpisani pri vložni št. 288, k.o. Bukovje, s statusom stavbnih zemljišč. Sestavina parc. št. 55/1, k.o. Bukovje, je gospodarski objekt, ki obsega klet, pritličje in neizkoriščeno podstrešje. V tlorisu ima obliko pravokotnika in je zaključen z dvokapno streho. Sestavina parc. št. 54, k.o. Bukovje, je stolp, ki obsega pritličje v obliki mnogokotnika in je zaključen s piramidno streho. Oba objekta se nahajata na širšem območju Kozjanskega parka in sta zaščitena enota nepremične kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem – Paviljon Lusthaus. Izklicna cena: 14.887,00 EUR. Nepremičnine se prodajajo skupaj in so proste vseh bremen. Davek na promet z nepremičninami plača kupec in ni vštet v izklicno ceno. Kupec prav tako plača vse druge stroške v zvezi s prodajo nepremičnin. 2.3 Nepremičnin parc. št. 2022 dvorišče v izmeri 465 m2 in parc. št. 2023 dvorišče v izmeri 5007 m2, obe k.o. Nova vas. Po osnovni namenski rabi sta nepremičnini stavbno zemljišče na območju gospodarske cone. Nepremičnine pod to točko se prodajajo skupaj in so proste vseh bremen. Izklicna cena: 82.080,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV, ki ga plača kupec. Prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo zemljišč. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno – kupljeno. 3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala komisija. 3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe 4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izklicne cene, posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-0100008385, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb«, z navedbo zaporedne številke nepremičnine. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino. 4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo, ponujeno kupnino in listine, s katerimi izkaže doseganje postavljenih kriterijev iz točke 5.4. 4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še: – originalno potrdilo o vplačani kavciji in priloženo številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe in s.p.), – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.), staro največ 30 dni, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – pravne osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR). 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 12. 12. 2008 do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin št. 478-82/2008, Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo pristojna komisija kot kriterije upoštevala višino ponujene kupnine in izpolnjevanje dodatnih kriterijev kot bistvenih sestavin ponudbe. Kriteriji so ovrednoteni odstotkovno. 5.4.1 Opredelitev in vrednost kriterijev pri nepremičninah pod točko 2.1: – ponujena cena: 40%, – predkupna pravica solastnikov in uporabnikov (najemniki): 60%. 5.4.2 Opredelitev in vrednost kriterijev pri nepremičninah pod točko 2.2: – ponujena cena: 20%, – prednostna pravica solastnikov in uporabnikov (najemniki, zakupniki) nepremičnin: 50%, – ekonomski program razvoja: 30%. 5.4.3 Opredelitev in vrednost kriterijev pri nepremičninah pod točko 2.3: – ponujena cena: 20%, – opravljanje proizvodne dejavnosti z vsaj 30 zaposlenimi: 50%, – lastniki zemljišč, ki mejijo na predmetno zemljišče: 20%, – program dela: 10%. 5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. 5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine. 5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Sklenitev prodajne pogodbe Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Vse stroške povezane s prenosom lastništva nepremičnine (davek na promet nepremičnin oziroma DDV, notarska overitev podpisa, zemljiškoknjižno izvedbo) nosi kupec. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. Kupec nepremičnin pod točko 2.2 soglaša, da se mu omeji razpolaganje z lastninsko pravico na pridobljenih nepremičninah za dobo 10 let od podpisa prodajne pogodbe v korist Občine Brežice in se zaveže, da bosta oba objekta v 5 letih od podpisa te iste pogodbe v uporabni funkciji. V nasprotnem primeru se pogodba razveže. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. 8. Drugo Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/49-91-530 (Branko Musar) ali e-pošti: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti