Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9548/08 , Stran 3880
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli. 2. Predmet prodaje Enosobno stanovanje v Bistrici ob Sotli na parc. št. 1541 in 1540, ZKV 172, k.o, Kunšperk. Površina stanovanja je 52,12 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri 110 m2. Etažna lastnina ni vzpostavljena. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. Izhodiščna cena je 29.500,00 EUR. V izhodiščno ceno ni vključen DDV in bremeni kupca. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja – prodajna pogodba. 4. Pogoji prodaje in sklenitev pogodbe: a) Nakup po načelu »videno – kupljeno«. b) Rok za zbiranje ponudb je 8. 12. 2008 do 11. ure. Ponudniki oddajo svoje ponudbe v pisni obliki v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki oddajo svoje ponudbe osebno na sedežu občine ali pošljejo priporočeno po pošti. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja«. Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik plačal varščino v višini 10% izhodiščne prodajne cene – vrednosti zemljišča na transakcijski račun Občine Bistrica ob Sotli št. 01349 – 0100004241, sklic: 3520 – 0004 – 2008, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »varščina za zbiranje ponudb za prodajo stanovanja«. c) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in v roku podajo pravilne ponudbe. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – davčno številko oziroma ID št. za DDV; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. d) Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bistrica ob Sotli lahko pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. e) Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet razpisa, oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni in izpolnjuje vse pogoje prodaje. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem: – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. f) Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in stroške, povezane s prenosom lastninske pravice v zemljiško knjigo. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati v roku 15 dni po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Bistrica ob Sotli št. 01349 – 0100004241, sklic: 3520 – 0004 – 2008, odprt pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Plačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene prodajne pogodbe v določenem roku, zapade varščina v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v sejni sobi Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, 8. 12. 2008 ob 13. uri. Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan naslednji kriterij: višina ponujene kupnine. Prodajalec na podlagi tega javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z nobenim od ponudnikov in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov. 6. Informacije: kontaktna oseba za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb je Andreja Reher, tel. 03/800-14-14, e-pošta: obcina@bistricaobsotli.si, dražba bo objavljena tudi na spletni strani organizatorja javne dražbe: http://www.bistricaobsotli.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti