Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9615/08 , Stran 3879
1. Najemodajalec: LPP d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana. 2. Predmet najema so zunanje oglasne površine na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o., ki jih ta namenja za izvajanje oglasne dejavnosti skladno s Pravilnikom o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 72/08) in Splošnimi pogoji za oddajo oglasnih površin na avtobusih LPP v najem ter drugimi veljavnimi predpisi. Oglaševanju je namenjenih 200 vozil, katerih skupna površina namenjena za oglaševanje je 14.302 m2. Izbrani ponudnik bo z dnem 1. 1. 2009 prevzel 8.251,4 m2 zunanjih oglasnih površin. Preostali del zunanjih oglasnih površin (tj. 6.051 m2) bo izbrani ponudnik prevzemal postopoma, upoštevaje obveznosti LPP d.o.o. do sedanjega najemnika, do prevzema vseh najetih površin, tj. do najkasneje 1. 10. 2009. Terminski plan prevzemanja zunanjih oglasnih površin je razviden v 26. členu vzorca pogodbe o najemu, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije. LPP d.o.o. bo najemnino obračunal sorazmerno glede na dejansko prevzete oglasne površine. Oglasne površine se oddajo po načelu »polno za prazno«. 3. Najemodajalec bo z najemnikom sklenil najemno pogodbo za obdobje 5 let. 4. Obvezno je potrebno ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 50.000 EUR, ki jo LPP d.o.o. zadrži do dokončne izbire ponudnika ali unovči v primeru ponudnikovih kršitev. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb. Izbrani najugodnejši ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po prejemu odločitve o izbiri. Če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po roku za oddajo ponudb ali če v ponudbi navede neresnične ali zavajajoče podatke ali izjave ali če zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na avtobusih v skladu z določbami navodil ponudnikom, LPP d.o.o. unovči bančno garancijo za resnost ponudbe. 5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu najema in dokumentacijo na sedežu LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu, tel. 01/58-22-500. Dokumentacija je dostopna tudi na spletnem naslovu www.lpp.si (zavihek javno zbiranje ponudb). 6. Pogoji sodelovanja: a) V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene z dokumentacijo. Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba). b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino, v skladu z dokumentacijo in na obrazcih dokumentacije: 1. Podatki o ponudniku/podizvajalcu/soizvajalcu. 2. Obrazec ponudba. 3. Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev dokumentacije in vseh naknadnih sprememb in dopolnitev dokumentacije do roka za odpiranje ponudb. 4. Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični in nezavajajoči. 5. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, s katero ponudnik za čas trajanja pogodbe jamči, da bo za potrebe LPP d.o.o., Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o. oziroma Mestne občine Ljubljana na 2 zgibnih avtobusih in 3 enojnih avtobusih brezplačno izdelal, namestil in odstranil oglasna sporočila za lastno oglaševanje LPP d.o.o., Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o. oziroma Mestne občine Ljubljana do največ 3-krat letno. 6. Potrdilo sodišča o registraciji, ki na dan določen za predložitev ponudb ni starejše od 2 mesecev. 7. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. 8. Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane. 9. Potrdilo pristojnega davčnega urada, ki izkazuje, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva prevzema potrdila in ki ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudbe. 10. BON-1 oziroma BON-1/SP, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa, in ki ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudbe. 11. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ustrezno tehnično opremo za lastno proizvodnjo nalepk ali da bo to za njega zagotavljal podizvajalec za katerega ponudnik prevzema vsa jamstva in za katerega predloži seznam referenčnih izkušenj. 12. Seznam referenčnih izkušenj v zadnjih 3 letih s priloženimi potrdili najemodajalcev o kakovostni izvedbi s pogodbo prevzetih obveznosti. 13. Izjava ponudnika oziroma podizvajalca, da bo izdelavo, nameščanje in odstranjevanje nalepk oziroma oglasnih sporočil opravljal ponudnik sam ali s podizvajalcem, pri čemer sme izdelavo, nameščanje in odstranjevanje opravljati le tisti ponudnik oziroma 1 podizvajalec, ki ima ustrezno tehnično opremo in izkazuje reference iz prejšnje točke. 14. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 50.000 EUR z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije za resnost ponudbe določenim z dokumentacijo. 15. Izjava banke, da bo v primeru, da bo ponudnik izbran, temu izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kritje škode na avtobusih v višini 200.000 EUR z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije določenim z dokumentacijo. 16. Pravni akt o skupni izvedbi predmeta javnega zbiranja ponudb (v primeru skupne ponudbe). č) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja cena za vse razpoložljive oglasne površine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb pod pogojem, da ponudbena cena za 1 m2 oglasne površine brez DDV ni nižja od minimalne cene 3,50 EUR/m2 brez DDV, ki je postavljena kot pogoj. Ponujena cena je mesečna najemnina za 1 m2 oglasne površine. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov podala ponudbo za isto ceno, bo LPP d.o.o. z njimi izvedel pogajanja, v katerih bodo ponudniki lahko zvišali svojo ponudbeno ceno. V tem primeru bo izbran ponudnik, ki bo dal višjo ponudbeno ceno. Ponudnik je pri tem vezan na svoje prejšnje ponudbe, tako da lahko ponudi le višjo ceno, če ponudi manj ali nove ponudbe ne odda, se upošteva njegova prejšnja ponudba. 7. Najemnina se plačuje mesečno in zapade v plačilo 5. v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je 10 dni od dneva izstavitve računa. Pravočasno plačilo najemnine je bistveni element pogodbe. Najemodajalec ni zavezanec za plačilo takse. Izdaja odločbe o odmeri takse, s katero se določi taksni zavezanec oziroma plačnik takse in višina takse, je v pristojnosti organa Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 8. Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo LPP d.o.o. prejel najkasneje do ponedeljka, dne 8. 12. 2008, do 11. ure. 9. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v ponedeljek, dne 8. 12. 2008, ob 12. uri na sedežu LPP d.o.o., Celovška cesta 160, soba št. 407. 10. Ponudba veže ponudnika najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot dan odpiranja ponudb. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 11. Obveznost družbe LPP d.o.o., da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. LPP d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek vse do sklenitve pogodbe o najemu, pri čemer ponudniki niso upravičeni do nobenega nadomestila ali odškodnine z izjemo povračila stroškov, ki so jih imeli s prevzemom dokumentacije, če so jim ti nastali.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti