Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9666/08 , Stran 3875
I. Naziv in sedež organizatorja javnih ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnih ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmeta prodaje Stanovanja: 1. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 2 v PR, v izmeri 96,36 m2 v stanovanjski stavbi v Mariboru, Veluščkova ul. 5, stoječa na parc. št. 515, zkv 386, (id. št. 657-567-) k.o. Maribor-Grad (657), letnik 1957, (tablica MORS 26556). a) Izhodiščna cena: 93.300,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 2. Dvosobno stanovanje s kabinetom (zasedeno), št. 3 v II. nad., v izmeri 65,62 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 16, stoječa na parc. št. 1764/4, zkv 1687, (id. št. 657-2576-) k.o. Maribor-Grad (657), letnik 1988, (tablica MORS 21405). a) Izhodiščna cena: 74.300,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 3. Dvosobno stanovanje s kabinetom (zasedeno), št. 59 v VII. nad., v izmeri 66,05 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Mariboru, Ferkova ul. 15, stoječa na parc. št. 2797/1, zk podvložek 2298/60, id. št. 59.E, k.o. Tabor (659), letnik 1970, (tablica MORS 26771). a) Izhodiščna cena: 75.300,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 4. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 10 v III. nad., v izmeri 56,51 m2 v stanovanjski stavbi v Celju, Vrunčeva ul. 25 B, stoječa na parc. št. 332/4, zk podvložku 2304/27, z id. št. 26.E, k.o. Celje (1077), letnik 1964, (tablica MORS 26869). a) Izhodiščna cena: 57.300,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 5. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 8 v IV. nad., v izmeri 83,93 m2 v stanovanjski stavbi v Celju, Kocbekova ul. 6, stoječa na parc. št. 2116, zk podvložku 2517/16 z id. št. 17.E, k.o. Celje (1077), letnik 1957, (tablica MORS 26976). a) Izhodiščna cena: 86.300,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 6. Trisobno stanovanje (zasedeno), št. 4 v I. nad., v izmeri 71,29 m2 v stanovanjski stavbi v Dravogradu, Mariborska cesta 15, stoječa na parc. št. 1016/1, zk podvložku 909/4 z id. št. 4.E, k.o. Dravograd (829), letnik 1959, (tablica MORS 27016). a) Izhodiščna cena: 41.200,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 7. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 4 v PR, v izmeri 69,36 m2 v stanovanjski stavbi v Črni na Koroškem, Center 80, stoječa na parc. št. 384/1, zkv 266, k.o. Črna (906), letnik 1968, (tablica MORS 27010). a) Izhodiščna cena: 37.500,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 8. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 3 v PR, v izmeri 74,27 m2 v stanovanjski stavbi Center 80, Črna na Koroškem, stoječa na parc. št. 384/1, zkv 266, k.o. Črna (906), letnik 1968, (tablica MORS 27009). a) Izhodiščna cena: 38.900,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 9. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 2 v I. nad., v izmeri 73,50 m2 v stanovanjski stavbi Center 80, Črna na Koroškem, stoječa na parc. št. 384/1, zkv 266, k.o. Črna (906), letnik 1968, (tablica MORS 27008). a) Izhodiščna cena: 38.500,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 10. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 12 v III. nad., v izmeri 55,14 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu Gregorčičev drevored 6, Ptuj, stoječa na parc. št. 548/5 in 548/6, zkv 585, k.o. Ptuj, letnik 1961, (tablica MORS 27058). a) Izhodiščna cena: 55.300,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 11. Enosobno stanovanje (zasedeno), št. 10, v V. nad., v izmeri 35,69 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi, na naslovu Šišenska 39, Ljubljana, stoječa na parc. št. 501/108, zkv 4606, k.o. Zg. Šiška (17396), letnik 1958, (tablica MORS 22247). a) Izhodiščna cena: 66.800,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 12. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 7 v PR in 2x klet, v skupni izmeri 72,55 m2 v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Ul. 21 okt. 2a, podvložek 2186/10, k.o. Črnomelj, letnik 1961, (tablica MORS 27768). a) Izhodiščna cena: 48.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 13. Dvosobno stanovanje s kabinetom (zasedeno), št. 28 v VI. nad., v izmeri 71,44 m2, s kletjo v stanovanjski stavbi v Murski Soboti, Slovenska ul. 5, stoječe na parc. št. 331/2, zkv 3891, k.o. Murska Sobota, ident. št. 105/3631/25, letnik 1977, (tablica MORS 22152). a) Izhodiščna cena: 74.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 14. Trisobno stanovanje št. 18 v III. nad. (zasedeno), s površino 86,72 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Kranju, Trg Rivoli 8, stoječe na parc. št. 212/6, zkv 881, k.o. Klanec z ident. štev. 2121/472/18. a) Izhodiščna cena: 131.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 15. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 2 v PR. v izmeri 88,06 m2 v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Grajska cesta 7, stoječe na parc. št. 1157/33, zkv 1628, k.o. Loka (id št. 1541-21-), letnik 1950, (tablica MORS 27826). a) Izhodiščna cena: 57.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 16. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 2 v PR, v izmeri 74,78 m2 skupaj z 2x klet v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Ul. 21. okt. 2a, podvložek 2186/13, iden. štev. 2.E, k.o. Črnomelj, letnik 1961, (tablica MORS 27767). a) Izhodiščna cena: 48.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 17. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12 v III. nad., v izmeri 66,60 m2 v stanovanjski stavbi v Rimskih Toplicah, Ul. XIV. Divizije 5, stoječa na parc. št. 962/2, zk podvložek 727/13, id. št. 12.E k.o. Rimske Toplice (1039), letnik 1977, (tablica MORS 20679). a) Izhodiščna cena: 31.500,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. 18. Dvosobno stanovanje (zasedeno), št. 24 v V. nad., v izmeri 53,84 m2 v stanovanjski stavbi v Mariboru, Frankolovska ul. 22, stoječa na parc. št. 1637/1, 1637/2, zkv 2306, k.o. Tabor (ID št. 659-2274-24), letnik 1962, (tablica MORS 26687). a) Izhodiščna cena: 61.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 8. 12. 2008 od 8. do 9. ure. IV. Ogled nepremičnin 1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so navedeni ob stanovanjih. 2. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 1. 12. 2008 do 16. 12. 2008, na tel. 01/471-22-13 med 8. in 12. uro. V. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajo v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. 2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija; pri tem imajo osebe, ki nepremičnino uporabljajo kot imetniki stanovanjske pravice, pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-52000000. Položena kavcija se všteje v kupnino. 5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve plača kupec. 6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 7. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 8. Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine. 9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 500,00 EUR, – od 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR za 2.000,00 EUR, – od 100.000,00 EUR do 150.000,00 EUR za 4.000,00 EUR. VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe: 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-52000000. 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in S.P., ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. VII. Postopek: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do 17. 12. 2008, do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin UGN-17/12/2008 - Ne odpiraj«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka: komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne ponudbe nadzoruje pristojna komisija. Javna ponudba se bo predvidoma posnela na filmski trak. X. Drugo: k odpiranju ponudb dne 17. 12. 2008, ob 14. uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje bo potekalo v sejni sobi, št. 327 v 3. nadstropju Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti