Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-1/2008/2 Ob-9555/08 , Stran 3875
1. Predmet prodaje Osebno vozilo Mazda Tribute 2.0 CE, reg. št.: LJ 39-77L, letnik 2001, 176 000 prevoženih km, št. ohišja JMZCU08B02KM05528, moč motorja 91 kW, 1989 cm3, barva vozila E1B. Vozilo je vzdrževano, redno servisirano in dobro ohranjeno. Izklicna (najnižja) cena predmetne prodaje je 4.600,00 EUR. 2. Zakonska podlaga za razpolaganje Prodaja osebnega službenega vozila se izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin je bila prodaja osebnega službenega vozila vključena v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države. 3. Vozilo se prodaja po načelu »videno kupljeno«. 4. Pogoji sodelovanja: a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) V primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti overjeno pisno pooblastilo. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izklicne cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR proračuna št. 01100-6300109972, sklic: 18 25135-7201001-77122008 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe, – davčna številka, – številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke, kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane kavcije, – v primeru ponudnika, ki je pravna oseba: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa (lahko tudi kopija), – overjeno pooblastilo, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – navedbo premičnine, ki je predmet prodaje, – ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – izjava ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru pravne osebe se izjava podpiše s strani zakonitega zastopnika in z žigom. e) Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Izbrani kupec bo moral plačati dogovorjeno kupnino v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe. Davek na promet rabljenih motornih vozil plača kupec. Kupec plača tudi morebitne druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan spremembo lastništva pri registracijski organizaciji urediti v 15 dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe. 5. Pravočasnost ponudbe Pisne ponudbe z vso zahtevano ponudbeno dokumentacijo in z vidno oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo vozila – Ne odpiraj« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Železna cesta16, p.p. 5759, 1001 Ljubljana. Ponudniki so dolžni svoje pisne ponudbe dostaviti v vložišče Uprave RS za jedrsko varnost, ne glede na vrsto prenosa, do vključno 15. 12. 2008 do 12. ure, sicer se bo kot nepravočasna zavrgla. Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 12. 2008 ob 13. uri, v prostorih Uprave RS za jedrsko varnost (sejna soba v 5. nadstropju stavbe na Železni cesti 16). 6. Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo: ponudnika dana ponudba zavezuje najmanj do 30. 12. 2008. 7. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino. Če bo med prispelimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo prodajalec med temi ponudniki opravil javno dražbo, pri čemer bo za izklicno ceno določil ponujeno najugodnejšo ceno. Predstojnik prodajalca lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 8. Sklenitev pogodbe: izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe. 9. Podrobnejše informacije o vozilu, ki je predmet prodaje: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilu vsak delovni dan pri Alešu Janežiču (tel. 01/472-11-34, 041-605-289; e-naslov: ales.janezic@gov.si). Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru z Alešem Janežičem.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti