Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9629/08 , Stran 3873
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 – ZFI-A in 69/08 – ZZavar-E – v nadaljevanju: ZJU) Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta referent DZ, ki se lahko opravlja v nazivih referent III, II ali I v Sektorju za izvajanje dejavnosti DZ – 2 delovni mesti. Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – srednja stopnja izobrazbe upravno-administrativne ali ekonomske smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – nižji nivo znanja enega svetovnega jezika, – poznavanje osnov računalništva, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovne naloge: – upravljanje z uro v zvezi s časom razprave posameznih udeležencev seje DZ, – opravljanje organizacijskih in manj zahtevnih strokovnih del, – vodenje in oblikovanje raznih datotek ter delo z gradivi in dokumenti v bazah podatkov, – spremljanje priprave sej DZ in pisanje scenarija poteka seje, – vodenje evidence obravnavnih oziroma sprejetih zadev na seji DZ, – priprava za odpošiljanje poslanskih vprašanj in pobud ter prejetih odgovorov in stališč, vodenje njihove evidence ter priprava za objavo v glasilu DZ, – priprava sprejetih sklepov DZ in pošiljanje sklepov s prilogami predlagatelju zakona oziroma drugim organom in organizacijam, – vodenje evidence o prisotnosti poslancev na seji DZ, – priprava dokumentov v zvezi z najavo časa obravnave zadev na seji zbora, – vodenje evidence prijavljenega in porabljenega časa obravnave zadev in razpravljavcev na seji zbora, – vodenje statističnih podatkov o poteku sej zbora, – nadomeščanje referentk na DT. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in veščin, hkrati pa mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in nalog ter trajanje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. izjavo o nižjem nivoju znanja svetovnega jezika. Nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne pogoje, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z zahtevanimi prilogami na naslov: Državni zbor Republike Slovenije, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – Referent DZ« v 8 dneh od dneva objave na spletni strani Državnega zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na tel. 01/478-94-66. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ 6-mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti