Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 1100-57/2008/9 Ob-9672/08 , Stran 3872
Na podlagi prvega odstavka 27. člena, tretjega odstavka 33. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) ministrica za notranje zadeve na podlagi 68. dopisne seje Uradniškega sveta z dne 27. 11. 2008 objavlja javni natečaj za položaj generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve. I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; – da nimajo dvojnega državljanstva; – univerzitetna izobrazba pravne, varstvoslovne ali družboslovne smeri oziroma najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali najmanj visoka strokovna izobrazba z magisterijem ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja); – najmanj 10 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – izpit za izvajanje policijskih pooblastil / šola. Kolikor kandidat navedenega izpita nima, ga lahko opravi v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot treh mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, »Strogo tajno – EU« in »Strogo tajno – NATO«. II. Prijava mora vsebovati: 1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08) se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. 3. Pisne izjave kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot treh mesecev; – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. 5. Izjavo, da kandidat nima dvojnega državljanstva. 6. Izjavo kandidata o opravljenem izpitu za izvajanje policijskih pooblastil oziroma šole, če je kandidat izpit že opravil. 7. Izjavo, da ima dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, »Strogo tajno – EU« in »Strogo tajno – NATO« oziroma če dovoljenja nima, pisno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«, »Strogo tajno – EU« in »Strogo tajno – NATO« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB 2). Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis. III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je določil Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo –http://www.mju.gov.si/. Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta. IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu glavni policijski svetnik na sedežu organa v Ljubljani, Štefanova ulica 2. Najkasneje v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V. Na podlagi Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB 6) bo policija za izbranega kandidata z njegovo pisno privolitvijo zbrala še podatke, na podlagi katerih se bodo ugotavljali varnostni zadržki za delo v policiji. VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06). Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Renato Pečaver, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-71. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti