Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9638/08 , Stran 3870
I. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. II. Predmet javne dražbe: komunalno opremljena stavbna zemljišča, namenjena za individualno stanovanjsko gradnjo na območju Hmeline, parc. št. 161/13, v izmeri 625 m2, parc. št. 161/21, v izmeri 624 m2, parc. št. 161/22, v izmeri 585 m2, parc. št. 161/20, v izmeri 630 m2; parc. št. 161/14, v izmeri 631 m2; parc. št. 161/7, v izmeri 633 m2, parc. št. 161/26, v izmeri 656 m2 in parc. št. 161/27, v izmeri 681 m2. III. Nepremična, opredeljena v II. točki te objave, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne 16. 12. 2008 ob 11. uri, v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III. IV. Izklicna cena: izklicna cena zemljišča znaša 30,00 €/m2 in 22,00 €/m2 za komunalno opremljenost zemljišča. Skupaj znaša izklicna cena: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *Opomba: S plačilom komunalne opremljenosti bodo kupci oproščeni plačila komunalnega prispevka. ** Opomba: V ceni za zemljišče (30,00 €/m2) ni vštet 20% DDV, ki ga je dolžan poravnati kupec. V. Pogoji javne dražbe: Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in se izkazati z osebnim dokumentom ter priložiti: – potrdilo o pravočasno plačani varščini in priloženo številko lastnega osebnega računa oziroma TRR za primer vračila varščine, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (velja za pravne osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma dražbe), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, – matično številko (pravne osebe, s.p.) oziroma EMŠO, – pisno in notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo. Vsak dražitelj mora vključno do 15. 12. 2008 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščino je potrebno nakazati na TRR Občine Radlje ob Dravi, številka 01301-0100010958 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo – Hmelina«. Plačana varščina se bo kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končani dražbi. VI. Pogodba o prodaji nepremične mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Občine Radlje ob Dravi k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Radlje ob Dravi. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Plačilo kupnine: 60% kupnine za nepremičnino bo kupec moral poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe, preostanek kupnine pa v roku 8 dni od izročitve komunalno opremljenega zemljišča. Občina Radlje ob Dravi je dolžna zemljišče komunalno urediti v roku 1 leta od podpisa pogodbe. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in overitvi pogodbe. Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na tel. 02/887-96-30. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo vodi komisija, imenovana s strani župana, dražba je ustna, 2. posamezna zemljišča se bodo dražila po vrstnem redu. Dražitelj, ki ni uspel pri enem zemljišču, lahko draži pri katerem od preostalih zemljišč, 3. draži lahko tisti, ki je do vključno dne 15. 12. 2008 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 4. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo, 5. najnižji znesek zvišanja je 200,00 EUR, 6. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, 7. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 8. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, 9. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, 10. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa, 11. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 12. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe, 13. javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. X. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo na občinski upravi Občine Radlje ob Dravi, vsak delovni dan na tel. 02/887-96-30.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti