Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9626/08 , Stran 3869
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/38-99-200; faks 05/38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si. II. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid), s parcelno številko 329/24, komunalno neopremljeno, površine 6.651 m2, z.k. vl. 299, k.o. Kobarid. Pred sklenitvijo glavne pogodbe bo potrebna parcelacija na stroške kupca. Izhodiščna vrednost zemljišča: a) Izklicna cena znaša 25,00 EUR/m2. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. 2. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 1 A), s parcelno številko 368/3, 367/8, 377/39, vse k.o. Kobarid, komunalno opremljeno brez uporabnega dovoljenja, površine 1.587 m2. Izhodiščna vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča s komunalno opremo: a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. 3. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 2 A), s parcelno številko 367/9, 377/40, 369/8, 369/10, vse k.o. Kobarid, komunalno opremljeno brez uporabnega dovoljenja, površine 919 m2. Izhodiščna vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča s komunalno opremo: a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. 4. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 3 A), s parcelno številko 369/3, 369/12, obe k.o. Kobarid, komunalno opremljeno brez uporabnega dovoljenja, površine 1.349 m2. Izhodiščna vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča s komunalno opremo: a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. 5. Nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (Obrtna cona Kobarid – MODUL 4 A), s parcelno številko 369/1, 369/6, obe k.o. Kobarid, komunalno opremljeno brez uporabnega dovoljenja, površine 1.104 m2. Izhodiščna vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča s komunalno opremo: a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. 6. Nezazidano stavbno zemljišče v Podbeli, s parcelno številko 300/91, k.o. Sedlo, komunalno opremljeno, površine 264 m2. Izhodiščna vrednost zemljišča: a) Izklicna cena znaša 18,00 EUR/m2. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. 7. Nezazidano stavbno zemljišče v Logjeh, s parcelno številko 2027/1, k.o. Logje, komunalno opremljeno, ca. površine 290 m2. Pred sklenitvijo glavne pogodbe bo potrebna parcelacija na stroške kupca. Izhodiščna vrednost zemljišča: a) Izklicna cena znaša 12,00 EUR/m2. b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%. c) Najnižji znesek višanja je 1% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katere besedilo je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe. IV. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, 16. 12. 2008, na začasnem sedežu Občine Kobarid, Gregorčičeva ulica 26, 5222 Kobarid (nekdanja Policijska postaja Kobarid): – pod številko 1: ob 10. uri, – pod številko 2: ob 10.15, – pod številko 3: ob 10.30, – pod številko 4: ob 10.45, – pod številko 5: ob 11. uri, – pod številko 6: ob 11.15, – pod številko 7: ob 11.30. V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: 1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se izkaže, da ima sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed njenih članic. 2. Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe: – izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene za nepremičnino (navesti modul, oziroma parcelo, ki jo bodo dražili), na TRR Občine Kobarid pri UJP Nova Gorica, št.: 01246-0100015011, s pripisom za javno dražbo, – predložiti podpisano izjavo, da se strinjajo s pogoji v osnutku prodajne pogodbe. 3. Pravne osebe morajo: – predložiti izjavo, da proti dražitelju ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali postopek prisilne poravnave, – predložiti izpisek iz sodnega registra. 4. Javna dražba po načelu videno – kupljeno. 5. Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost oziroma na promet nepremičnin in stroške cenitve, plača kupec. 6. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se mu ga izstavi po podpisu pogodbe s strani kupca. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 7. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. VII. Drugi pogoji: komisija za prodajo premoženja ima ob soglasju župana pravico, da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi postopek prodaje. VIII. Informacije Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Kobarid, tel. 38-99-200 (vsak delovni dan od 9. do 10. ure), faks 38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru. Na sedežu občine je možen prevzem osnutka prodajne pogodbe in obrazca izjave o strinjanju s pogoji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti