Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9625/08 , Stran 3868
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje, matična številka: 58880734, ID št. za DDV: SI 14067765. 2. Predmet prodaje Solastniški delež na nepremičnini na naslovu Mala vas pri Grosupljem št. 3, parc. št. 254/8 poslovna stavba v izmeri 670 m2, vl. št. 991, za k.o. Ponova vas, do deleža 2429/10000 in obsega naslednje poslovne prostore: gostinski prostor v izmeri 40,54 m2, skladišče – pisarna v izmeri 13,16 m2, skladišče v izmeri 3,44 m2, skladišče 12,17 m2, sanitarije v izmeri 2,65 m2, trgovina v izmeri 16,98 m2, trgovina v izmeri 52,33 m2, stopnišče 8,3 m2, osrednji del kleti v izmeri 45,04 m2, poglobljeni del kleti v izmeri 25,87 m2 ter souporaba vhoda v klet, hodnika, avle in sanitarij, s pripadajočo gradbeno parcelo, ki jo sestavljajo zemljišča parc. št. 254/13 dvorišče v izmeri 1408 m2 (ki bo po parcelaciji manjša za ca. 100 m2 zaradi izgradnje avtobusne postaje), parc. št. 254/7 dvorišče v izmeri 102 m2 in parc. št. 254/12 dvorišče v izmeri 151 m2, vsaka do deleža 2429/10000, vse k.o. Ponova vas. Nepremičnina je prosta bremen. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena za delež nepremičnine, ki se prodaja, znaša 190.000,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 1000,00 EUR. 5. Pogoji prodaje: – Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. – Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Grosuplje pravico njegovo varščino zadržati. – Izbrani ponudnik bo moral plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po overitvi prodajne pogodbe oziroma do 31. 12. 2008. – Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi. 6. Način in rok plačila: kupec bo kupnino poravnal na transakcijski račun Občine Grosuplje, št. 01232–0100001923, najkasneje v 8 dneh po podpisu prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške pripadajočega davka, stroške overitve pogodbe in vpisa v zemljiško knjigo. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 16. 12. 2008 na sedežu Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje, v sejni sobi, V. nadstropje, ob 10. uri. Interesenti se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 8. točke te objave. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice. Interesenti morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – potrdilo o plačilu varščine s priloženo številko računa in banke za primer vračila. Vse listine, razen dokazila o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je notarsko overjena. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev po tej točki objave, bodo izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 9. Varščina: – Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki zanaša 20% izklicne cene, na transakcijski račun Občine Grosuplje, številka 01232 – 0100001923 sklic 00 201000, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«. – Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ponujeno kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. – Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 10. Pravila javne dražbe: – Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev in garancij za nepremičnino. – Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba je končana, ko voditelj trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno. – Ugovor proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija, imenovana v skladu z določili Uredbe o razpolaganju s stvarnim nepremičnim premoženjem države, pokrajine in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07). – Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. – Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Občine Grosuplje http://www.grosuplje.si/portal_obcina/www/index.php. 11. Dodatne informacije: interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Grosuplje, pri kontaktni osebi Eriki Radi Podobnik, tel. 01/788-87-54. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na isto telefonsko številko.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti