Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 471/2008 Ob-9590/08 , Stran 3867
za prodajo stavbnega zemljišča parcele št. 1488/3-pašnik – 700 m2 in parcele št. 1488/4 – pašnik – 700 m2, obe k.o. Golo. 1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks 01/28-02-322, e mail: obcina-ig@siol.net. 2. Opis predmeta prodaje: sosednji stavbni zemljišči s parcelno št. 1488/3 in št. 1488/4, obe parceli v izmeri 700 m2, nahajajoči v k.o. Golo. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 18. 11. 2008, velja za navedeni parceli dolgoročni plan občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Ig (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 70/98, 23/00) ter Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Ig (Uradni list SRS, št. 4/85, 3/90 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, 12/99, 23/00, 26/04). Oznaka prostorske enote parcel je VS 17/5 Hrastje, osnovna namenska raba parcel je S-območje stanovanj, in sicer je opredeljeno kot območje za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš, prostostoječa zidava. Zemljišči oziroma parceli sta locirani med lokalno cesto Ig–Kurešček–Zapotok in med vaško potjo. Parceli sta rahlo v nagibu in delno poraščeni z drevesi. 3. Izklicna cena za obe parceli znaša 90,00 EUR/m2 + 20% DDV, kar znese za posamezno parcelo neto znesek kupnine v višini 63.000,00 EUR + 20% DDV v znesku 12.600,00 EUR, skupaj tako znaša izklicni znesek kupnine za posamezno parcelo 75.600,00 EUR z vključenim 20% DDV. 4. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vršila dne 15. 12. 2008, v prostorih Občine Ig, in sicer ob 16. uri. 5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 63.000,00 EUR, v katero še ni vštet 20% DDV, za znesek najmanj 1.000,00 EUR. 6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu. 7. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade prodajalcu. 8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine. 9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 10% neto cene, torej znesek 6.300,00 EUR za posamezno parcelo, in sicer na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic 00 7221-1488-1, s pripisom javna dražba za parcelo št. 1488/3 in št. 1488/4, k.o. Golo, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe. 10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki: – pravočasno plačajo varščino, – predložijo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, – predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. 11. Nepremičnine se prodaja po načelu videno kupljeno. 12. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in sicer dne 10. 12. 2008 ob 10. uri. 13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do nikakršne odškodnine, razen do vračila eventualno že vplačane varščine. 14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti