Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9545/08 , Stran 3866
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina. 2. Opis predmetov prodaje: predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine v k.o. Murski Črnci, vl. št. 175: parc. št. 1397/2, v izmeri 9 43 m2; parc. št. 1397/3, v izmeri 8 44 m2; parc. št. 1300, v izmeri 69 m2; parc. št. 1396/10, v izmeri 8 01 m2, nepremičnine v k.o. Rankovci, vl. št. 70: parc. št. 169/2, v izmeri 9 61 m2; parc. št. 169/3, v izmeri 9 79 m2; in nepremičnine v k.o. Petanjci, vl. št. 601: parc. št. 432, v izmeri 4 74 m2; in vl. št. 602: parc. št. 1220/8, v izmeri 2 69 m2; parc. št. 1220/9, v izmeri 3 64 m2; parc. št. 1220/10, v izmeri 2 61 m2; parc. št. 1220/11, v izmeri 1 74 m2; parc. št. 1220/12, v izmeri 71 m2 in parc. št. 1220/13 v izmeri 2 61 m2; Po prostorskem planu občine so vse nepremičnine opredeljene kot nezazidano stavbno zemljišče. Vsa zemljišča so v celoti v lasti občine ter bremen prosta. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicne cene za prodajano premoženje so sledeče: – za parc. št. 1397/2, k.o. Murski Črnci, v izmeri 9 43 m2; je izklicna cena 10.184,40 EUR, – za parc. št. 1397/3, k.o. Murski Črnci, v izmeri 8 44 m2; je izklicna cena 9.115,20 EUR, – za parc. št. 1300, k.o. Murski Črnci, v izmeri 69 m2; je izklicna cena 69,00 EUR, – za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci, v izmeri 8 01 m2; je izklicna cena 8.650,80 EUR, – za parc. št. 169/2, k.o. Rankovci, v izmeri 9 61 m2; je izklicna cena 8.649,00 EUR, – za parc. št. 169/3, k.o. Rankovci, v izmeri 9 79 m2; je izklicna cena 7.832,00 EUR, – za parc. št. 432, k.o. Petanjci, v izmeri 4 74 m2; je izklicna cena 2.844,00 EUR, – za parc. št. 1220/8, k.o. Petanjci, v izmeri 2 69 m2; je izklicna cena 269,00 EUR, – za parc. št. 1220/9, k.o. Petanjci, v izmeri 3 64 m2; je izklicna cena 364,00 EUR, – za parc. št. 1220/10, k.o. Petanjci, v izmeri 2 61 m2; je izklicna cena 261,00 EUR, – za parc. št. 1220/11, k.o. Petanjci, v izmeri 1 74 m2; je izklicna cena 174,00 EUR, – za parc. št. 1220/12, k.o. Petanjci, v izmeri 71 m2; je izklicna cena 71,00 EUR, – za parc. št. 1220/13, k.o. Petanjci, v izmeri 2 61 m2; je izklicna cena 261,00 EUR. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik zneska 100,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo, 17. 12. 2008, z začetkom ob 15.30. 7. Višina varščine: pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil, na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo parcelna št. zemljišča. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: ogled nepremičnin javne dražbe je možen do petka, 12. 12. 2008, po predhodnem dogovoru na Občinski upravi Občine Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11, e-pošta: obcina@tisina.si. 9. Opozorilo: Občina Tišina na podlagi javne dražbe ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se povrnejo stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelj mora najpozneje do petka, 12. 12. 2008, do 14. ure, na sedež Občinske uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – matično, davčno in telefonsko številko, – dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifikacijskega dokumenta, – dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti: – fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identifikacijski dokument, – pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti