Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9545/08 , Stran 3866
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina. 2. Opis predmetov prodaje: predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine v k.o. Murski Črnci, vl. št. 175: parc. št. 1397/2, v izmeri 9 43 m2; parc. št. 1397/3, v izmeri 8 44 m2; parc. št. 1300, v izmeri 69 m2; parc. št. 1396/10, v izmeri 8 01 m2, nepremičnine v k.o. Rankovci, vl. št. 70: parc. št. 169/2, v izmeri 9 61 m2; parc. št. 169/3, v izmeri 9 79 m2; in nepremičnine v k.o. Petanjci, vl. št. 601: parc. št. 432, v izmeri 4 74 m2; in vl. št. 602: parc. št. 1220/8, v izmeri 2 69 m2; parc. št. 1220/9, v izmeri 3 64 m2; parc. št. 1220/10, v izmeri 2 61 m2; parc. št. 1220/11, v izmeri 1 74 m2; parc. št. 1220/12, v izmeri 71 m2 in parc. št. 1220/13 v izmeri 2 61 m2; Po prostorskem planu občine so vse nepremičnine opredeljene kot nezazidano stavbno zemljišče. Vsa zemljišča so v celoti v lasti občine ter bremen prosta. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicne cene za prodajano premoženje so sledeče: – za parc. št. 1397/2, k.o. Murski Črnci, v izmeri 9 43 m2; je izklicna cena 10.184,40 EUR, – za parc. št. 1397/3, k.o. Murski Črnci, v izmeri 8 44 m2; je izklicna cena 9.115,20 EUR, – za parc. št. 1300, k.o. Murski Črnci, v izmeri 69 m2; je izklicna cena 69,00 EUR, – za parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci, v izmeri 8 01 m2; je izklicna cena 8.650,80 EUR, – za parc. št. 169/2, k.o. Rankovci, v izmeri 9 61 m2; je izklicna cena 8.649,00 EUR, – za parc. št. 169/3, k.o. Rankovci, v izmeri 9 79 m2; je izklicna cena 7.832,00 EUR, – za parc. št. 432, k.o. Petanjci, v izmeri 4 74 m2; je izklicna cena 2.844,00 EUR, – za parc. št. 1220/8, k.o. Petanjci, v izmeri 2 69 m2; je izklicna cena 269,00 EUR, – za parc. št. 1220/9, k.o. Petanjci, v izmeri 3 64 m2; je izklicna cena 364,00 EUR, – za parc. št. 1220/10, k.o. Petanjci, v izmeri 2 61 m2; je izklicna cena 261,00 EUR, – za parc. št. 1220/11, k.o. Petanjci, v izmeri 1 74 m2; je izklicna cena 174,00 EUR, – za parc. št. 1220/12, k.o. Petanjci, v izmeri 71 m2; je izklicna cena 71,00 EUR, – za parc. št. 1220/13, k.o. Petanjci, v izmeri 2 61 m2; je izklicna cena 261,00 EUR. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik zneska 100,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Občini Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi, in sicer v sredo, 17. 12. 2008, z začetkom ob 15.30. 7. Višina varščine: pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno zemljišče, ki ga bo dražil, na račun Občine Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo parcelna št. zemljišča. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: ogled nepremičnin javne dražbe je možen do petka, 12. 12. 2008, po predhodnem dogovoru na Občinski upravi Občine Tišina. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin pokličite na tel. 02/539-17-10, faks 02/539-17-11, e-pošta: obcina@tisina.si. 9. Opozorilo: Občina Tišina na podlagi javne dražbe ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se povrnejo stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelj mora najpozneje do petka, 12. 12. 2008, do 14. ure, na sedež Občinske uprave Občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – matično, davčno in telefonsko številko, – dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifikacijskega dokumenta, – dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti: – fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identifikacijski dokument, – pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.