Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-25/2008 Ob-9544/08 , Stran 3866
I. naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131. II. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje so tri nepremičnine na Jamski ulici na Mirni, vpisane pri vl. št. 1331, k.o. Mirna, last Občine Trebnje, in sicer zemljišča: – parc. št. 31/16, travnik v izmeri 902 m2, – parc. št. 31/17, travnik v izmeri 838 m2, in – parc. št. 31/20, njiva v izmeri 2074 m2. Osnovna namenska raba nepremičnin je območje za poselitev. Lokacija: ureditveno območje Roje, gradbena celota: 3E (parc. št. 31/16 in 31/17) in 3D (parc. št. 31/20) po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mirna (Ur. l. RS, št. 68/05, 112/05 – popr.). Na območju 3D je pred vsako gradnjo potrebna dodatna geološka raziskava. Pogoji za poseganje v prostor in dovoljene gradnje so določene v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mirna. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena v 15 dneh po končani dražbi. IV. Izklicne cene in najnižji znesek njihovega višanja Izklicna cena za nepremičnino, parc. št. 31/16, k.o. Mirna je 29.000,00 EUR. Izklicna cena za nepremičnino, parc. št. 31/17, k.o. Mirna je 27.000,00 EUR. Izklicna cena za nepremičnino, parc. št. 31/20, k.o. Mirna je 47.000,00 EUR. V navedenih cenah ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 300 EUR. Nepremičnine se prodajajo v stanju, v kakršnem so, po načelu »videno-kupljeno«. V. Način in rok plačila Kupnino bo moral kupec poravnati na transakcijski račun Občine Trebnje v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo pri pristojni zemljiški knjigi predlagana vknjižba lastninske pravice na ime kupca. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 22. 12. 2008, v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z začetkom ob 13. uri. VII. Varščina Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe položiti varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili, na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133, s sklicem: javna dražba – Roje Mirna. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Uspelemu dražitelju se bo plačana varščina vračunala v kupnino. Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v rokih, določenih v III. in V. točki te objave, organizator javne dražbe obdrži varščino. VIII. Pogoji za udeležbo na dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali fizična oseba, ki pred začetkom dražbe predloži: – osebno izkaznico (fizične osebe) oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (pravne osebe), – notarsko overjeno pooblastilo, če dražitelj pooblasti drugo osebo za udeležbo na dražbi, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine. Zahtevana dokazila, razen potrdila o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali kot overjeno kopijo. IV. Informacija o podrobnejših pogojih dražbe: podrobnejšo informacijo o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje pri Petri Bizjan, tel. 07/34-81-147. X. Ustavitev postopka: župan Občine Trebnje ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti