Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9574/08 , Stran 3862
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2009. Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture. V letu 2009 bo Mestna občina Velenje še posebej spodbujala programe in projekte, povezane z obeležitvijo 50-letnice Velenja. Program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu (npr. dejavnost kulturnih društev). Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, razstava, koncert …), ki je v javnem interesu ter bo izveden v letu 2009. Projekti obnove kulturne dediščine niso predmet tega razpisa. II. Razpisna področja: A – Kulturni programi Na razpisno področje A se lahko prijavijo društva, ki s svojim programom izkazujejo kakovost in izvirnost, imajo sedež v Mestni občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline. Društva, ki so člani Zveze kulturnih društev Šaleške doline manj kot eno leto, bodo ocenjena posebej oziroma prejmejo zagotovljeni znesek, katerega višina bo določena v postopku ocenjevanja. B – Kulturni projekti Na razpisno področje B se lahko prijavijo: – pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna občina Velenje), – društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost), – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo v MOV, – posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo v MOV. C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane izdaje) Na razpisno področje C se lahko prijavijo: – pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna občina Velenje), – društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost), – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo v MOV, – posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo v MOV. Na razpisno področje C se lahko prijavijo tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Velenje, če prijavljajo stvaritev, ki se snovno-motivno dotika Mestne občine Velenje. III. Razpisni rok: razpis se prične 28. novembra 2008 in se zaključi 5. januarja 2009. IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav Prijava mora zajemati: A) za razpisno področje A: a) izpolnjen prijavni obrazec, b) program dela za leto 2009, c) podpisan vzorec pogodbe, B) za razpisno področje B: a) izpolnjen prijavni obrazec, b) podpisan vzorec pogodbe, C) za razpisno področje C: a) izpolnjen prijavni obrazec, b) podpisan vzorec pogodbe, c) vpogled v 10% končanega besedila in eno strokovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kandidira za sofinanciranje. Prijavitelji morajo prijave oddati do 5. januarja 2009 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni programi 2009« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni projekti 2009« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni projekti s področja založništva 2009!«. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni programi 2009!« oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti 2009!« oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti s področja založništva 2009!«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več možno. Vsak kulturni izvajalec lahko prijavi le en projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več projektih. Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa/projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2009 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravila 9. januarja 2009 ob 9. uri, v sejni sobi št. 55, IV. nadstropje Mestne občine Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu. VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: strokovna komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila: A) Za razpisno področje A (kulturni programi): Programi društev bodo ovrednoteni v skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine, ki so opredeljene v merilih za ocenjevanje (70%) in na osnovi posebnih kriterijev (30%): a) dodelanost programa, b) ustreznost finančne konstrukcije, c) število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu, d) vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, sejmi, kulturni dogodki), e) organizacija izobraževanj za člane društva v preteklem letu, f) uspešna prijava na državne in evropske razpise, g) vsebinski doprinos k obeležitvi 50-letnice Velenja. B) Za razpisno področje B (kulturni projekti): a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta, b) predviden doseg projekta, c) finančna konstrukcija projekta, d) udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in mednarodnih prireditvah, e) povezanost projekta z obeležitvijo 50-letnice Velenja, f) predviden način izvedbe projekta, g) partnerstva v projektu. C) Za razpisno področje C (kulturni projekti s področja založništva): a) literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost projekta, b) predviden doseg projekta, c) finančna konstrukcija projekta, d) povezanost projekta z obeležitvijo 50-letnice Velenja, e) predviden način izvedbe projekta, f) partnerstva v projektu, g) uspešna prijava na državne in evropske razpise. Merila za ocenjevanje so sestavni del razpisne dokumentacije. VII. Okvirna višina razpisanih sredstev Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini: – za razpisno področje A: 20.000 €, – za razpisno področje B: 20.000 €, – za razpisno področje C: 4.300 €. VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe/projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009. Mestna občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o financiranju programa/projekta v letu 2009. IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslednjih naslovih: – za razpisno področje A: Zveza kulturnih društev Šaleške doline (Dom kulture Velenje), pisarna št. 80, Titov trg 4, 3320 Velenje, – za razpisni področji B in C: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. vsak delovni dan na telefonskih številkah: – za razpisno področje A: 03/58-71-276 (Tatjana Vidmar), – za razpisni področji B in C: 03/89-82-580 (Barbara Pokorny) in 03/89-61-678 (Darja Plaznik), ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti