Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 110-2/2008 Ob-9543/08 , Stran 3861
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb pri društvih na območju Občine Litija, ki vključujejo stroške dela zaposlenih v delu, ki ga je dolžno kriti društvo kot delodajalec v obdobju od septembra 2008 do konca leta 2008. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani kot društvo, – da imajo sedež na območju Občine Litija, – da zaposlujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki imajo v letu 2008 prijavljeno stalno prebivališče v Občini Litija, – da so bili zaposleni za obdobje od septembra 2008 dalje izbrani preko programov aktivne politike zaposlovanja, ki jih subvencionirata Republika Slovenija in Evropska unija, razpisuje pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ter da gre pri predmetnem zaposlovanju za nadaljevanje izvajanja programov javnih del, – da za kritje stroškov zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb nimajo lastnih sredstev. 3. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 1.369 EUR. 4. Višina sofinanciranja: višina subvencije občine posameznemu društvu na podlagi tega razpisa je višina sredstev, ki bi mu pripadala, če bi zaposleni bil še naprej zaposlen preko programov javnih del v obdobju od septembra 2008 do konca leta 2008. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008 za namene, za katere so bila dodeljena. 6. Rok za oddajo vlog in način prijave Kandidati morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do ponedeljka, 8. 12. 2008, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 14. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 8. 12. 2008 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje zaposlovanja«. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo: – oddane po določenem roku za oddajo vlog, – neustrezno naslovljene in – nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev vloge, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. Odpiranje prispelih vlog Odpiranje prispelih vlog na javni razpis bo izvedla pristojna komisija po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Po pregledu vlog bo komisija kandidate z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. Kolikor v roku 5 dni po prejemu poziva pozvani kandidati svoje vloge ne bodo ustrezno dopolnili, bo vloga zavržena kot nepopolna. 8. Izid poziva Kandidati bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 5 dni po roku za dopolnitev vlog. Izbrani kandidati bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev iz predmetnega javnega razpisa, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani kandidat v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju. 9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52) ali jo pridobijo na spletnih straneh Občine Litija www.litija.si. Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani kandidati pokličete na tel. 01/89-63-438, kontaktna oseba je Jerič Marija.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti