Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 193/08 Ob-9541/08 , Stran 3860
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v občini Šentilj (MUV, št. 27/2001), Pravilnika o spremembah Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v občini Šentilj (MUV, št. 16/2002), Odloka o rebalansu proračuna Občine Šentilj za leto 2008 (MUV, št. 7/08). 1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah. 2. Predmet razpisa in okvirna višina sredstev za dodelitev Dodelitev sredstev sofinanciranja za samozaposlitve (za pokrivanje zagonskih stroškov za pričetek dejavnosti), realizirane v letošnjem letu. Sredstva sofinanciranja predstavljajo državno pomoč. Skupni znesek razpoložljivih sredstev: 6.676,68 EUR. Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do največ 1.669,17 EUR. Sredstva se dodelijo v sorazmernem deležu glede na število popolnih vlog in razpoložljivi znesek. 3. Upravičenci: fizične osebe, ki so bile prijavljene kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje, Območni službi Maribor, Urad za delo Pesnica, in so se oziroma se bodo samozaposlile v letu 2008 kot samostojni podjetniki posamezniki, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost kot svojo izključno dejavnost ali kot ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej družbi v rednem delovnem razmerju ali kot samozaposleni kmetje. 4. Pogoji razpisa Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da so bili, preden so se zaposlili, najmanj tri mesece prijavljeni kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje RS, Območni službi Maribor, Urad za delo Pesnica; – da opravljajo dejavnost na območju občine (poslovni sedež in poslovni prostori morajo biti na območju Občine Šentilj); – da imajo stalno prebivališče na območju Občine Šentilj. Posebni pogoj: samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti. Sredstva za samozaposlovanje se bodo dodeljevale za: – proizvodne dejavnosti, – obrt in storitve, – turizem in gostinstvo, – kmetijske dejavnosti, – ostale gospodarske dejavnosti, – ter za družbene dejavnosti. 5. Dokumentacija, ki jo mora upravičenec priložiti k vlogi: a) Dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti: – samostojni podjetnik posameznik: sklep o vpisu v poslovni register Slovenije (potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo, – ustanovitelj oziroma soustanovitelj družbe: izpisek iz sodnega registra in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba Upravne enote Pesnica), – samozaposleni kmetje: dokazilo kmečkem zavarovanju (polno obvezno ali prostovoljno obvezno), – v primeru zaposlitve na področju družbenih dejavnostih: odločbo pristojnega ministrstva. b) Obrtno dovoljenje (če opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost). c) Dokazilo o stalnem prebivališču na območju občine (potrdilo Upravne enote Pesnica), ki ne sme biti starejše od treh mesecev. d) Fotokopijo pogodbe, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Maribor, Urad za delo Pesnica, in sicer: o samozaposlitvi ali povračilu stroškov plačila prispevkov (kolikor je ta pogodba s posameznikom sklenjena). e) Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Maribor, Urada za delo Pesnica, da je bil upravičenec, preden se je samozaposlil, najmanj tri mesece prijavljen kot registrirana brazposelna oseba. f) Fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje). g) Poslovni načrt. h) Izjavo o morebitni pridobitvi sredstev iz javnih virov za ta namen. 6. Rok in način prijave na razpis: razpis je odprt do 31. 12. 2008. Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti z označitvijo v levem spodnjem kotu »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah. Kolikor vloga ne bo označena na način, kot je zapisano v prejšnjem stavku, ne bo obravnavana in bo vrnjena vlagatelju. Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za ta namen. Odpiranje vlog se bo opravilo v mesecu januarju 2009 in ne bo javno. Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije oziroma ne bo ustrezala razpisnim pogojem, bo prosilec pisno obveščen s pozivom za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena, je komisija ne bo obravnavala. Vlagatelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 6. 2009. S potencialnimi prejemniki bo podpisana pogodba. Dodatne informacije na tel. 650-62-00, ga. Pucko ali ga. Drozg. 7. Obravnava vlog: oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi razpisnimi pogoji. 8. Občina si pridržuje pravico, da lahko odstopi od razpisa v vsakem trenutku brez razloga in da lahko razporedi manj sredstev, kot je določeno v prvi točki tega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti