Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Ob-9594/08 , Stran 3859
1. Naročnik: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Titova 106, 8281 Senovo. 2. Predmet razpisa Predmet razpisa predstavlja subvencioniranje prezaposlovanja in samozaposlovanja v obliki finančne stimulacije za vzpodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri delodajalcih. S posameznim izbranim prijaviteljem bo družba Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina subvencije (21.700,00 EUR na delavca), obveznosti prejemnika sredstev (sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca najmanj dve leti oziroma ohraniti status samostojnega podjetnika še najmanj dve leti po izvedeni samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerim prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti (2 kom. bianko lastnih menic z izjavo o izpolnitvi), rok in pogoji za izplačilo subvencije). 3. Osnovni pogoji in merila Na razpis se lahko prijavijo: – gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge ter zavodi za tisti del dejavnosti, ki ni financiran iz proračunskih sredstev regije, ki imajo potrebo po delavcih in katerih kvalifikacijska struktura ustreza razpoložljivim presežnim delavcem Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, če izpolnjujejo naslednje pogoje: a) so registrirani v skladu z zakonodajo, b) nad njimi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, c) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, d) da imajo plačane vse davke in prispevke, e) dve leti pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega kot trajno presežnega delavca, f) za isti namen niso prejeli sredstev iz drugih javnih virov, g) da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, h) da predložijo poslovni oziroma delovni načrt za leto 2009. Izpolnjevanje pogojev (od b) do g)) bodo prijavitelji potrdili z izjavo. – delavci družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, ki se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki, ob pogoju, da imajo dejavnost, s katero se nameravajo ukvarjati, priglašeno oziroma registrirano. Prijavitelj mora v vlogi predložiti dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji. 4. Orientacijska vrednost sredstev: sredstva razpisa, ki znašajo 282.100,00 EUR za 13 delavcev, bodo na razpolago v letu 2009. 5. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva morajo biti porabljena v prvi polovici leta 2009. 6. Način oddaje vloge Prijavitelji lahko vlogo, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, pošljejo priporočeno na naslov Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji ali osebno oddajo v tajništvu družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj-razpis – dodelitev subvencij« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Vloge, ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene pošiljatelju. 7. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog: potencialne prijavitelje naročnik poziva, da oddajo svojo vlogo do 16. 12. 2008 do 9. ure. Odpiranje vlog bo izvedeno istega dne ob 10. uri s strani strokovne komisije. Odpiranje vlog ni javno. 8. Obveščanje o izboru Izbrani prijavitelji bodo v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji, na svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi subvencije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi. Naročnik si pridružuje pravico sprejeti ali zavrniti vlogo. Naročnik lahko razveljavi postopek javnega razpisa in zavrne vse vloge z obrazložitvijo o vzrokih take odločitve kadarkoli v času pred obvestilom o izbiri, ne da bi pri tem imel kakršnekoli obveznosti do prizadetega prijavitelja ali prijaviteljev. 9. Razpisna dokumentacija: v času trajanja razpisa, do vključno 15. 12. 2008, bo razpisna dokumentacija dostopna na sedežu družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji pri Darinki Mirt (tel. 07/49-71-300, e-mail: uprava@rudnik-senovo.si), kjer bodo na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti