Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 910/08 Ob-9566/08 , Stran 3858
Zaporedna št. 1 Parc. št. 4116/2, travnik v izmeri 11 m2, vpisana v ZKV št. 665, parc. št. 4116/4, travnik v izmeri 570 m2, vpisana v ZKV št. 84, parc. št. 4183/3, travnik v izmeri 177 m2 in parc. št. 4183/4, travnik v izmeri 6 m2, obe vpisani v ZKV št. 824, vse k.o. Ozeljan, po namenski rabi zemljišča ležijo znotraj meje poselitvenega območja, izklicna cena zemljišč znaša 73.344,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 2 Parc. št. 90/1, njiva v izmeri 2660 m2, parc. št. 84/41, gozd v izmeri 868 m2, parc. št. 93/20, travnik v izmeri 1018 m2, parc. št. 93/23, travnik v izmeri 96 m2 in parc. št. 93/24, travnik v izmeri 2853 m2, vse vpisane v ZKV št. 830, k.o. Stara cerkev, zemljišča so po planu stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč znaša 269.820,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 3 Parc. št. 1177, travnik v izmeri 3001 m2 in pašnik v izmeri 1700 m2, vpisana v ZKV št. 1321 in parc. št. 1179, travnik v izmeri 2305 m2, vpisana v ZKV št. 1138, obe k.o. Gorenji Logatec, zemljišči se nahajata na območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišč znaša 420.360,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu. Zaporedna št. 4 Parc. št. 1180, travnik v izmeri 3874 m2, vpisana v ZKV št. 1321, k.o. Gorenji Logatec, zemljišče se nahaja na območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 232.440,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 5 Parc. št. 967/5, pašnik v izmeri 317 m2, vpisana pri vl. št. 220, k.o. Škale. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj pridobivalnega prostora, izklicna cena zemljišča znaša 11.412,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 6 Parc. št. 887/6, njiva v izmeri 1502 m2, vpisana pri vl. št. 1751, k.o. Slovenske Konjice. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 45.961,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 7 Parc. št. 1045/3, njiva v izmeri 3304 m2, vpisana pri vl. št. 32, k.o. Latkova vas, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 182.380,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 8 Parc. št. 1045/8, njiva v izmeri 3377 m2, vpisana pri vl. št. 790, k.o. Latkova vas, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 186.410,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 9 Parc. št. 1036/4, njiva v izmeri 5573 m2, vpisana pri vl. št. 559, k.o. Latkova vas, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 307.629,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 10 Parc. št. 1045/1, njiva v izmeri 4647 m2, vpisana pri vl. št. 1200, k.o. Latkova vas, do deleža 4282/4647, osnovna namenska raba zemljišča: delno mešana območja, delno območja zelenih površin, delno območja stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 236.366,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 11 Parc. št. 156/2, gozd v izmeri 194 m2 in parc. št. 156/3, gozd v izmeri 519 m2, obe vpisane pri vl. št. 188, k.o. Smolnik. Zemljišča so po planu opredeljena kot gradbena parcela izven poselitvenih območij naselij, izklicna cena zemljišč znaša 12.834,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu. Zaporedna št. 12 Parc. št. 89/2, gozd v izmeri 1002 m2, vpisana pri vl. št. 141, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 56.925,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Nepremičnina je obremenjena s služnostno pravico napeljave vodovoda. Zaporedna št. 13 Parc. št. 36/14, gozd v izmeri 842 m2, vpisana pri vl. št. 141, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 47.835,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 14 Parc. št. 717, njiva v izmeri 251 m2, parc. št. 722, njiva v izmeri 442 m2, parc. št. 723, njiva v izmeri 924 m2, parc. št. 729, travnik v izmeri 471 m2 in parc. št. 734, njiva v izmeri 752 m2, vse vpisane pri vl. št. 788, k.o. Fram. Zemljišča so po planu opredeljena kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 160.176,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Iz potrdila o namenski rabi št. 3501/252-2008 z dne 28. 10. 2008, izhaja prepoved parcelacije zemljišč in da do izdelave in sprejetja OPPN za industrijsko cono v Račah na teh zemljiščih ni dovoljena gradnja. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 12. 12. 2008, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ Ne odpiraj«. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-11/2008 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 1, 5, 6, 7, 8, 9 občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini pod zap. št. 10 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku oziroma solastnikom in občini na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V primeru, da bo tako občina kot tudi solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejeli ponudbo Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru, da občina ponudbe Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa bo sprejel solastnik oziroma solastniki, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom oziroma solastniki. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da tako solastnik oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 18. 12. 2008 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti