Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008

Kazalo

Št. 430-79/2008-1 Ob-9668/08 , Stran 3857
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov oziroma specialnih in visokošolskih knjižnic, ki opravljajo naloge centrov (v nadaljevanju: OSIC) v obdobju 2009–2011 po znanstvenih vedah (naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika) in sofinanciranje naslednjih nalog: – sodelovanje pri optimiranju metodoloških osnov vodenja bibliografij raziskovalcev, – spremljanje in nadziranje ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI, – organiziranje arbitraže v primeru vsebinsko spornih tipologij (v sodelovanju z znanstvenoraziskovalnimi sveti ved), – redigiranje bibliografskih zapisov s spremembo tipologije v primeru nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot, – sodelovanje pri razvoju enotnega splošnega kontroliranega slovarja za sistem COBISS.SI, – pomoč uporabnikom pri iskanju znanstvenih vsebin iz področja in – raziskovalne aktivnosti, ki so pogoj za izvajanje navedenih nalog. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavi pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS ali druga pravna oseba ali organizacijska enota pravne osebe, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let in izpoljuje pogoje za vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so: – da se ukvarja s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, z uporabo sistema COBISS, z vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v mednarodnem prostoru in ki opravljajo knjižnično in informacijsko dejavnost vsaj pet let; – da se zagotavlja ustrezno vodenje dejavnosti OSIC-a (vodja OSIC-a oziroma strokovnjak za spremljanje, nadzor in razvrščanje bibliografskih zapisov mora imeti najmanj magisterij, biti mora v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju in sodelovati pri izvajanju dejavnosti OSIC-a najmanj v obsegu 8 ur na teden); – da se zagotavlja angažiranje ekspertov za presojo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot po veljavni tipologiji in ekspertov za sodelovanje pri razvoju enotnega splošnega kontroliranega slovarja za sistem COBISS.SI; – da ima ustrezno opremo, prostore in drugo infrastrukturo za izvajanja dejavnosti OSIC-a. 4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa Okvirni obseg sredstev predmetnega javnega razpisa je 302.106,00 EUR letno. Obseg sredstev po posameznih vedah je naslednji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *Okvirni letni obseg izvajanja nalog je izražen v ekvivalentih polne zaposlitve (1=40 ur na teden). Okvirni obseg sredstev za sofinanciranje OSIC v letih 2010 in 2011 se lahko spremeni ob upoštevanju pričakovanega obsega obremenitev OSIC. Sprememba višine letnih sredstev se izvede na podlagi poročila in predloga Inštituta informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM), ki ga potrdi Znanstveni svet ARRS. 5. Obdobje sofinanciranja: ARRS bo sofinancirala izvajanje nalog OSIC v obdobju 2009–2011. Izvajanje nalog in sofinanciranje se uredi s pogodbo, v skladu s proračunskimi možnostmi. 6. Kriteriji in merila za izbiro med prijavami Pri ocenjevanju prijav bodo upoštevani naslednji kriteriji in merila: – usposobljenost OSIC-ev za opravljanje nalog, – dosedanja kakovost izvedbe programa dela in razvoja OSIC-a in – infrastrukturni pogoji za opravljanje nalog. Vrednotenje meril je določeno v metodologiji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nalog OSIC, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prijavitelji, ki bodo izkazali večjo kakovost izvedbe programa dela, večjo usposobljenost za opravljanje nalog in boljše pogoje dela OSIC-a. 7. Prijava na javni razpis Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen prijavni obrazec z opisom referenc sodelujočih ekspertov v posebni prilogi (v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije). 8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav: a) Pisne prijave v treh izvodih morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče ARRS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče najkasneje do 6. 1. 2009 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 6. 1. 2009 do 12. ure. b) Opremljenost prijave Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – na prednji strani: vidna označba »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje programa dejavnosti OSIC« in naslov ARRS, – na zadnji strani: ime in naslov prijavitelja. c) V postopku izbora bo ARRS obravnavala le prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila (popolna prijava), ki prispejo na agencijo oziroma so oddane v roku, določenem s tem razpisom (pravočasna prijava). Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav ARRS ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s pravilnikom. 9. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo v četrtek, dne 8. 1. 2009, v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave. 10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis. 11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave razpisa vsak delavnik, med 9. in 15. uro, razen v petkih med 9. in 14. uro v vložišču Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, ali na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/. 12. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri Marici Žvar osebno ali po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik med 9. in 13. uro ali po elektronski pošti: marica.zvar@arrs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti