Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 08-020-000453 Ob-7166/08 , Stran 3034
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je pravica razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju (allotment) VZHOD ozemlja Republike Slovenije, kot to izhaja iz mednarodnega sporazuma Regional radio Communication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of region 1 and 3 in the frequency bands 174-230 and 470-862 MHz Geneva 2006. 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti. 2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. 2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira. 2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije. 2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: – Program predvaja regionalno usmerjen program z območja Pomurske, Podravske, Koroške ali Savinjske statistične regije. – Program vsak dan od ponedeljka do petka vsaj enkrat predvaja informativne programske vsebine o dogodkih z območja Pomurske, Podravske, Koroške ali Savinjske statistične regije. – Minimalni dnevni obseg programskih vsebin lastne in kupljene produkcije v programu obsega najmanj 5 ur. – Program je namenjen za sprejem brez pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodostopen. – Program se predvaja vsak dan v tednu, minimalno 15 ur na dan. 2.6 Ponudnik mora s programom, s katerim kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki pokrivati najmanj 35.000 prebivalcev Republike Slovenije. 2.7 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, s katerim kandidira, za geografsko območje VZHOD Republike Slovenije. 2.8 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na geografskem območju VZHOD ozemlja Republike Slovenije. 3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ 15 točk. (0–15 točk) 3.2 Obseg lastne produkcije Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli več točk. (0–12 točk) 3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več točk. (0–4 točke) 3.4 Trajanje (obseg) programa Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg programskih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 15 točk. (0–15 točk) 3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–4 točke) 3.6 Pokritost s programom v analogni radiodifuzni tehniki Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na pokritost prebivalcev Republike Slovenije s programom, s katerim kandidirajo, v analogni radiodifuzni tehniki. Ponudnikom, ki s programom, s katerim kandidirajo, v analogni radiodifuzni tehniki pokrivajo večje število prebivalcev Republike Slovenije, se dodeli več točk. (0–10 točk) 3.7 Ekonomsko stanje Pri tem merilu se ponudniku dodelijo točke glede na višino njegovih poslovnih prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0–12 točk) 3.8 Dolgoročna vzdržnost lastne produkcije Pri merilu dolgoročna vzdržnost lastne produkcije se ocenjuje ponudnikova sposobnost dolgoročnega ohranjanja ponujene ravni lastne produkcije, ki se ugotavlja s pomočjo kazalnika dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije. Ponudniku, katerega kazalec dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije je najvišji, se dodeli 8 točk. (0–8 točk) 3.9 Mnenja organov lokalnih skupnosti Pri tem merilu se ponudnikom sorazmerno dodelijo točke glede na število predloženih pozitivnih mnenj lokalnih skupnosti, ki ležijo na geografskem območju VZHOD ozemlja Republike Slovenije. Ponudnik, ki predloži največje število pozitivnih mnenj pristojnih organov lokalnih skupnostih o utemeljenosti pokrivanja območij občin s ponujenim programom, pridobljenih po objavi razpisa, prejme 10 točk. (0–10 točk) 3.10 Dosedanje izkušnje na področju radiodifuzije Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije. (0–10 točk) 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 5. 11. 2008 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 11. 11. 2008 ob 10. uri. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, tel. 01/583-63-87, elektronski naslov: sasa.gnezda@apek.si. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti