Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 08-020-000453 Ob-7163/08 , Stran 3032
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je pravica za razširjanje televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije. 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti. 2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. 2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira. 2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije. 2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: – Program je specializiran za predvajanje informativnih programskih vsebin. – Program vsako uro vsaj enkrat predvaja dnevnoinformativne oddaje s pregledom aktualnih novic. – Minimalni dnevni obseg programskih vsebin lastne in kupljene produkcije v programu obsega najmanj 12 ur. – Program je namenjen za sprejem brez pogojnega dostopa, t.j. mora biti prostodostopen. – Program se predvaja vsak dan v tednu, minimalno 20 ur na dan. 2.6 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, s katerim kandidira, na območju Republike Slovenije. 2.7 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi doseženega mesta v razvrstitvi vseh ponudnikov podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo prejele posamezne ponudbe pri vseh merilih. Če bosta dve ponudbi dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila za eno mesto višje uvrstila tista, katere ponudnik na območju razpisane pravice razširjanja programa v digitalni tehniki s ponujenim programom v analogni tehniki pokriva večje število prebivalcev. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije. 3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe pri tem merilu doseže skupaj največ 18 točk. (0–18 točk) 3.2 Obseg lastne produkcije Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnikom, ki imajo v svojem programu večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se dodeli sorazmerno večje število točk. (0–12 točk) 3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več točk. (0–4 točke) 3.4 Trajanje (obseg) programa Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg programskih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov, TV prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 15 točk. (0–15 točk) 3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 20 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–20 točk) 3.6 Ekonomsko stanje Pri tem merilu se ponudniku dodelijo točke glede na višino njegovih poslovnih prihodkov iz naslova lastne televizijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. (0–15 točk) 3.7 Dolgoročna vzdržnost lastne produkcije Pri merilu dolgoročna vzdržnost lastne produkcije se ocenjuje ponudnikova sposobnost dolgoročnega ohranjanja ponujene ravni lastne produkcije, ki se ugotavlja s pomočjo kazalnika dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije. Ponudniku, katerega kazalec dolgoročne vzdržnosti lastne produkcije je najvišji, se dodeli 8 točk. (0–8 točk) 3.8 Reference ponudnika na področju izvajanja televizijske dejavnost Reference ponudnika na področju izvajanja televizijske dejavnosti se ocenjuje z upoštevanjem števila televizijskih programov, ki jih ponudnik že oddaja, zvrsti posameznega televizijskega programa, trajanja delovanja posameznega televizijskega programa in dostopnosti posameznega televizijskega programa. (0–8 točk) 3.9 Dodatno merilo – Pokritost s programom v analogni radiodifuzni tehniki Dodatno merilo se uporabi v primeru, da dve ali več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik na območju razpisane pravice razširjanja programa v digitalni tehniki, s ponujenim programom v analogni tehniki pokriva večje število prebivalcev. 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 5. 11. 2008 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 10. 11. 2008 ob 12. uri. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, tel. 01/583-63-87, elektronski naslov: sasa.gnezda@apek.si. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost